Vybrané články v odborných periodikách

2017

KLIMENTOVÁ, E., DOČEKAL, V., HYNKOVÁ, K. 2017. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work 20(6): 846-857. (DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527)

LUŽNÝ, D. 2017. Sect as a Threat - Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216. DOI: 10.1080/21567689.2017.1330685

JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., POSLT, J. 2017. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research 23 (1): 1-22. (DOI: 10.1080/13504622.2016.1149553)

GIGALOVÁ, V. 2017. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs 27(3): 301-316. DOI: 10.1515/humaff-2017-0025

BUBÍK, T. 2017. Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz. Method & Theory in the Study of Religion. DOI: 10.1163/15700682-12341416

2016

RYŠAVÝ, D. 2016. Career politicians a dozen years after regionalisation of the Czech Republic (2000–13). The Journal of Legislative Studies 22 (1): 54-82. (DOI: 10.1080/13572334.2015.1134907)

SÝKOROVÁ, D. 2016. Sociální role chudého stáří. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (1): 27-52, (DOI: 10.13060/00380288.2016.52.1.241)

BUŽGOVÁ, R., ŠPATENKOVÁ N., FUKASOVÁ-HAJNOVÁ E..  FELTL D. 2016. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care 25: 592–599.

2015

OATES-INDRUCHOVÁ, L., BLAIVE, M. 2015. Visions and Border Regimes in Cold War Eastern Europe”. Journal of Contemporary History, 50 (3): 656-659. (DOI: 10.1177/0022009415592687)

GALČANOVÁ, L., SÝKOROVÁ, D. 2015. Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society, 35(6): 1200-1220. (DOI:10.1017/S0144686X14000154)

LAZAROVÁ B., POL, M., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J., TROJAN, V., BOUDA, T. 2015.Working with data: Both an opportunity and challenge for school leaders. The New Educational Review, 40(2): 81-93. (DOI: 10.15804/tner.2015.40.2.07)

DOČEKAL, V., TULINSKÁ, H. 2015. The Impact of Technology on Education Theory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174 (12 February): 3765–3771. (doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1111)

DOČEKAL, V., DVOŘÁKOVÁ, M. 2015. Evaluation levels in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174(12 February): 3743–3749. (doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1108)

TLČIMUKOVÁ, P. 2015. Buddhist Memories of Normalisation in Czechoslovakia. Religion and Society in Central and Eastern Europe 8 (1): 21-38.

2014

OATES-INDRUCHOVÁ, L., BLAIVE, M. 2014. Border communities: microstudies on everyday life, politics and memory in European Societies from 1945 to the present. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 42 (2): 195-198 (DOI: 10.1080/00905992.2014.891339)

de HAAN, F., FIDELIS, M., JAMBREŠIĆ KIRIN R., MASSINO, J., OATES-INDRUCHOVÁ, L. 2014. Gendering the Cold War in the Region. Aspasia 8 (1): 162-190.

2013

HAVLÍČEK, J., LUŽNÝ, D. 2013. Religion and Politics in the Czech Republic. The Roman Catholic Church and the State. International Journal of Social Science Studies 1(2): 190-204 (DOI: 10.11114/ijsss.v1i2.145)

JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P. 2013. The Understanding of Death in Social Work in the Czech Republic during the Socialist Era and in the Era of Consumerism through Heidegger's Authenticity. British Journal of Social Work, 43(2): 394-410 (DOI:10.1093/bjsw/bct012)

RYŠAVÝ, D., BERNARD, J. 2013. Size and Local Democracy: the Case of Czech Municipal Representatives. Local Government Studies, 39(6): 833-852 (DOI: 10.1080/03003930.2012.675329)

RYŠAVÝ, D. 2013. Czech Counties after a Dozen Years of Regionalization: Continuity and Novelties after County Elections 2012. Regional & Federal Studies 23(5): 631-642 (DOI: 10.1080/13597566.2013.798649)

ZAHRÁDKA, P. 2013. Critique of Aesthetic Hierarchism and its Consequences for Art Theory, Art Criticism and Aesthetic Axiology. Proceedings of European Society for Aesthetics, 5 (1): 576–596.

Nahoru

Knižní publikace členek a členů naší katedry

2017

SOUKUP, Martin. Cizinci mezi Papuánci. První kontakty na Nové Guineji. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016. ISBN 978-80-7465-243-1.
Vnitrozemí ostrova Nová Guinea bylo dlouho bílým místem na západních mapách. Při průzkumných cestách ve 20. Století vyšlo najevo, že tam tehdy žily velké lidské populace, jež zůstávaly po tisíciletí izolovány od pobřežních oblastí. Kniha se věnuje výkladu prvních kontaktů mezi Papuánci a cizinci, jak autor nazývá Evropany a Australany ovládající ostrov. Příchod cizinců nezřídka vyvolal u Papuánců šok. Kvůli barvě jejich pokožky je považovali za vracející se zesnulé předky, jindy za nebezpečné duchy či potomky bytostí z počátku času, jejichž příchod je předzvěstí konce světa. Po opadnutí prvotního šoku často docházelo k tvrdým střetům mezi cizinci a Papuánci. Výpravná a čtivě napsaná publikace líčí průběh významných průzkumných cest, jež dostaly vnitrozemí ostrova na mapy. Autor se také zabývá koloniálním uspořádáním teritorií Papua a Nová Guinea, popisuje dobové rasistické názory a praktiky a ukazuje, jak sociální antropologie poskytla cizincům oporu pro jejich civilizační aktivity na ostrově. Cizincům se velice rychle podařilo prosadit mezi Papuánci vlastní představu civilizace a změnit jednou provždy ráz tamějších kultur.

Nahoru

2016

FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1030-6.
Nakolik je naše sexualita a sexuální identita přirozená a nakolik je ovlivněna kulturou, ve které žijeme? Nakolik jsme v tomto ohledu sami sebou, a nakolik se podřizujeme očekáváním společnosti i svého partnera? Kniha seznamuje čtenáře nejen se základními pojmy moderní sociologie, ale především se sociologickým pohledem na sexualitu vycházejícím z tezí sociálního konstruktivismu. Přibližuje čtenáři problematiku pohlaví a genderu, zabývá se tématy, jako jsou intersexualita, transgender, asexualita, homosexualita, vztahem sexuality a moci či problematikou sexuálních práv a sexuálních deviací. Přičemž si vždy klade otázku, nakolik jsou tyto jevy historicky proměnlivé. Přináší aktuální poznatky ze sociologických výzkumů a ukazuje, jak se proměňovaly sexuální scénáře, jimiž se členové společnosti řídí.

KLIMENTOVÁ, Eva. Anna. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5004-9 (dostupné na http://anna.upol.cz/kniha/).
Narativní monografie představuje životní příběh romské pěstounky Anny, která přijala do péče děti ze širší rodiny, jež byly v biologické rodině hrubě zanedbávány a vystaveny sexuálnímu zneužívání. Kniha mimo jiné stručně pojednává o tradicích romského rodu Sinti, neboť ty do značné míry ovlivnily to, jak Anna k problémům v rodině přistupovala a jak je řešila. Výklad je rámován představením romské problematiky v ČR v jejím historickém kontextu a následně reflexí realizované sociální práce v rodinách pěstounky a biologických rodičů. Text je určen zejména pracovníkům v pomáhajících profesích, kdy má pomáhat nabourat jejich stereotypy spojené s Romy a ukázat příklad dobré praxe realizované sociální práce.

TOPINKA, Daniel (ed.). Muslimové v Česku: Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-115-5.
Kniha přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.
Hlavní témata:
MUSLIMOVÉ A ISLÁM PO ROCE 1989
Jak se vyvíjel islám na českém území po roce 1989? Kolik muslimů v Česku pobývá? Jaký je jejich sociální a demografický profil? Kde se nalézají modlitebny a mešity? Jak vznikaly? Kdo je provozuje?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM V PERSPEKTIVĚ SPRÁVY VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Připadá v úvahu registrace II. stupně? Jak na islám a muslimy nahlíží „experti“? Jak je přijímán aktéry státní správy, samosprávy a neziskových organizací? Pobývají muslimové v lázních a nemocnicích a co jejich pobyt přináší? Kde se nalézají hroby muslimů? Jak jsou muslimové prezentováni ve zprávách bezpečnostních složek? Konvertují vězni k islámu? Co obnáší produkce halál potravin? Co se dozvíme o islámu z učebnic základních škol? Jaké zkušenosti nabyli učitelé základních škol s muslimskými dětmi a jejich rodiči?
MUSLIMOVÉ A ISLÁM OPTIKOU VEŘEJNOSTI A MÉDIÍ
Jaké jsou názory veřejnosti na islám a muslimy? Co si veřejnost myslí o vstupech islámu do veřejného prostoru? Jaký je obraz islámu v tištěných médiích? A jaký v televizním zpravodajství?
MUSLIMOVÉ O ISLÁMU, O SOBĚ A O NÁS
Jaké jsou názory muslimů o jejich životě v Česku? Jaké jsou jejich vlastní zkušenosti, podoby vyznávané víry? Co se píše v publikacích, které vydávají muslimské organizace? Co si podle muslimů o nich samotných myslí česká veřejnost? S jakými reakcemi ze strany veřejnosti se muslimové setkávají? Jak rozumí muslimové vstupům islámu do veřejného prostoru?

Nahoru

2015

Kubátová, Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015. ISBN 978-80-7419-190-9. Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období od konce druhé světové války po současnost.
Během těch šedesáti let obyvatelé Hlučínska uzavírali sňatky, vychovávali děti, stavěli domy, chodili do kostela, modlili se, pracovali, utvářeli svou regionální identitu, tedy žili své dny všední i sváteční. Jádro knihy tvoří analýza a interpretace vyprávění Hlučíňanů o těchto i mnoha dalších životních událostech a okolnostech.
Přestože je Hlučínsko modernizující se region, zachovává si některé tradiční znaky, jako je například vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost s převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě. Je tedy zřejmé, že modernizační změna není jednoduchým lineárním přechodem od jednoho typu společnosti ke druhému. Modernita a tradice nejsou vzájemně neslučitelné, strategie přizpůsobit se novému, ale nenechat odumírat staré může být úspěšná a může sloužit jako ochrana před nejistotami a riziky druhé modernity. Odkazem na setrvačnost některých projevů života tak kniha přispívá k obecnějšímu vědění o přechodu z průmyslové a pevné modernity do modernity rizikové či postindustriální.

GIGALOVÁ, Veronika a kol. Dospělý jedinec v hypermdoerní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-24448-09-1
Tato kniha se inspiruje dílem Gillese Lipovetského, který současnou společnost charakterizuje jako hypermoderní. Znaky hypermodernity jsou mimo jiné ekonomická soutěž, rozkvět technologií a individualismu, a zvláště pak neustálá změna. Andragogové se snaží odhalit, jakou roli v tom hraje dospělý jedinec - jak se změn účastní, jak je vytváří a především jak se vyrovnává s jejich důsledky. Jen tak může do procesu změn vstupovat a intervenovat tak při adaptaci dospělého jedince na proměnu sociálního prostředí.
Autoři knihy Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti se pokusili ukázat, jak se tyto znaky projevují v různých oblastech andragogického bádání. Publikace je strukturována od částí obecných a teoretických ke konkrétním aplikacím v andragogických specializacích.

ZAHRÁDKA, Pavel. Heteronomie estetické hodnoty: sociologická kritika filozofické estetiky. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-490-4
Co je estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je estetická vlastnost? Existují estetické vlastnosti jako objektivní fakta vnějšího světa, nebo jsou to projekce našeho emocionálního prožívání? Jsou odpovědi, které na tyto otázky předkládá tradiční filozofická estetika, uspokojivé a přesvědčivé? A pokud nejsou, existuje vhodnější metodologický přístup pro jejich zodpovězení? Jsou sociologické a antropologické poznatky o estetickém souzení a hodnocení relevantní pro vyřešení základních definičních, epistemologických a ontologických otázek filozofické estetiky? Publikace předkládá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírá se rovněž o poznatky kulturní sociologie a etnografických výzkumů vkusu. Základním poselstvím knihy je teze, že filozofická a sociologická estetika jsou komplementární oblasti vědění, které se vzájemně potřebují, mají-li být výše uvedené otázky uspokojivě zodpovězeny.

ZNEBEJÁNEK, František. Sociologie konfliktu. Praha: SLON, 2015. ISBN: 978-80-7419-177-0
Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na problémy spojené s  vymezením sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých jsou uspořádány texty, jejichž předmětem je sociální konflikt. Jejím ústředním tématem je pojetí sociálního konfliktu především v Marxem ovlivněných teoriích konfliktu, v teoriích racionální volby a obecných teoriích konfliktu. Přináší také kritické ohlasy na vybrané teorie konfliktu a ukazuje, v  čem spočívají principiální rozdíly a podobnosti těchto teorií. Poskytuje pohled na strukturu pojetí konfliktu v  sociologii, umožňuje porozumět východiskům teorií konfliktu a poukazuje na silné stránky a problémová místa těchto teorií. Zabývá se také stavem bádání o sociálním konfliktu jak ve světě, tak v  České republice. Závěrečná část se věnuje metodologii a metodice zkoumání sociálního konfliktu. Má vůbec smysl mluvit o sociologii konfliktu? Lze koncipovat obecnou teorii konfliktu? Je možno konflikt vyřešit, nebo jen regulovat? Je pro analýzu  rozvinuté moderní společnosti kategorie konflikt ještě užitečná?

RYŠAVÝ, Dan, ČERMÁK Daniel (ed.). Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000–2013. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. ISBN: 978-80-7419-227-2
Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přístupový proces k EU přiměly klíčové politické aktéry k tomu, že koncem milénia u nás byly vyšší územně správní celky zřízeny. Stávající odborná literatura se doposud soustředila především na otázku krajských voleb, sestavování krajských řídicích orgánů a hodnocení výkonu krajů. V centru pozornosti této publikace stojí krajští politici, jejich názory a postoje. Kniha přináší řadu srovnání: 1. srovnání v čase, tj. vývoje územní správy v historickém pohledu a zvláště pak proměnu profilu a politických drah krajských politiků od roku 2000 po současnost; 2. srovnání pohledů politiků a občanů; 3. kvalitativní obsahovou analýzu volebních programů z roku 2012; 4. srovnání názorů českých krajských zastupitelů se zastupiteli provincií, departmentů a podobných úrovní vládnutí v různých evropských zemích.
Bylo zřízení krajů největší chybou po roce 1989, jak tvrdí někteří? Pokud nebylo zřízení krajů chybou, proč vznikly až v roce 2000? Přijali občané kraje za své nebo si s nimi nadále neví rady? Převažuje v orgánech krajů „nová krev“ nebo političtí matadoři? Může být starosta krajským radním? Jak změnil vedení krajů úspěch levicových politických stran? Co o sobě nechtějí prozrazovat krajští zastupitelé za KSČM? V čem se lišily volební programy ČSSD a KSČM a proč nebránily spolupráci ve vedení krajů? Shodnou se politici s občany na hodnocení míry korupce?

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, SMÉKALOVÁ, Lucie. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5446-8

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se bude pomalu, ale jistě zvyšovat. Proto vzrůstá naléhavost požadavku celoživotního učení a vzdělávání.
Kniha poskytuje odpovědi na řadu otázek spojených se vzdělávacími intervencemi, které se zaměřují na tuto věkovou kategorii, například: Kdo je vlastně aktérem edukace seniorů? Jak by měla edukace seniorů konkrétně vypadat? Jaká jsou specifika tohoto vzdělávání? Má vzdělávání seniorů nějaké limity? Jaké jsou funkce, cíle a prostředky vzdělávání seniorů?
Publikace je určena především lektorům, vzdělavatelům dospělých a seniorů, animátorům, aktivizačním a osvětovým pracovníkům, odborníkům z oblasti andragogiky, sociální práce, geragogiky, gerontologie, pedagogiky, zejména sociální pedagogiky a speciální pedagogiky, včetně studentů těchto oborů.

Nahoru

2014

KALENDA, Jan. Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza. Olomouc: UP Olomouc, 2014. ISBN: 978-80-244-4211-2
Publikace z oblasti historické sociologie se zabývá metateoretickou analýzou klíčových teorií utváření evropských států, které vznikly v druhé polovině 20. století. Monografie mapuje zejména vznik a vývoj čtyř hlavních teoretických přístupů: 1. ekonomicky orientované perspektivy (Anderson, Wallerstein, Kennedy), 2. politizující školy (Elias, Parsons, Giddens, Poggi, van Creveld), 3. válečné tradice (Mann, Tilly, Ertman, Collins) a 4. kulturně orientovaného přístupu (Gorski, Bourdieu). Každá z těchto čtyř perspektiv je ve shodě s koncepcí vědeckých výzkumných programů Imreho Lakatose analyzována jako osobitý teoretický výzkumný program, což znamená, že je u ní stanovena jak pozitivní, tak negativní heuristika. Monografie pak na základě kritiky jednotlivých teorií nabízí způsoby jejich dalšího rozvoje v podobě: 1. rozvinutí heuristiky dosavadních výzkumných programů; 2. ustanovení konceptuálního rámce pro nové integrované bádání na základě stávajících výzkumných programů; 3. vytvoření alternativních výzkumných programů založených na odlišných sociologických paradigmatech; 4. vytvoření konceptuálního rámce pro nový výzkumný program na bázi kritického realismu.

CICHÁ, Martina (ed.). Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. ISBN: 978-80-7387-816-0
Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických disciplín, které nejsou představeny „vedle sebe“, ale „spolu“, ve vzájemných souvislostech, je na člověka nahlíženo z nejrůznějších úhlů pohledu. Elementární biologický, psychologický, sociální, kulturní a spirituální rozměr lidské bytosti tak nabývá mnohem hlubšího významu, neboť místo partikulárního, úzce zaměřeného přístupu k jednotlivostem je prosazován analyticko-syntetický, komplexní přístup ke studiu člověka, s důrazem na jeho „dynamickou rovnováhu“. Předkládané poznatky vycházejí z výzkumných zjištění jak autorů samotných, tak jiných, tuzemských i zahraničních badatelů. Autoři se opírají o studie teoretické i empirické, výběrově s využitím komparačního přístupu. Kniha je určena v prvé řadě antropologům nejrůznějších profilací, ale jistě osloví i badatele z příbuzných oborů a vzbudí zájem i u širší čtenářské veřejnosti.

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora and HAVELKOVÁ, Hana (ed.). The Politics of Gender Culture under State Socialism. An Expropriated Voice. London: Routledge, 2014. ISBN: 978-0-415-72083-0
Though there has been much research on the incomplete emancipation project of state socialism in East and Central Europe, very little has been published on how the state and its institutions conceived of gender as a concept. This book seeks to understand if and how this conceptualization developed in the second half of the twentieth century, and what impact it had on everyday life and on culture. This study moves beyond the dichotomous gender perspectives and towards a nuanced understanding of the diverse discursive negotiations, agendas, actors and agency involved in state-socialist gender practices. Including a detailed case study on Czechoslovakia, contributors explore these issues in a series of independent, but collaboratively developed studies, placing their research in the context of other East Central European countries. The studies collected in the volume bring to light fresh material and consider it from the combined perspective of current gender theory and internal ideological dynamics of state socialism, breaking new ground in gender theory, cultural theory and studies of state socialism. This book will be of interest to students and scholars of gender studies, socialism, Cold-War politics and Eastern European politics and culture.

PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Multikulturalismus - ztracené paradigma? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN: 978-80-244-4134-4
Přestože multikulturalismus jako koncept v rámci humanitních studií představuje už poněkud vyčerpané téma, chceme vymezit prostor, který v rámci multikulturního přístupu v české společnosti zůstává dosud nenaplněn. Naším cílem je upozornit na možnosti znovu-promyšlení multikulturní ideologie na bázi kritického přístupu k ní a na možnosti její aplikace do sfér výchovy a vzdělávání. Chceme ukázat, jak přehnaná akcentace etnické diferenciace znehodnocuje cíle multikulturalismu založené na spravedlivém přístupu i napříč jinými typy odlišností. Pokud nevytyčíme možnosti, jak mluvit o ideách multikulturalismu bez zúžení této problematiky na etnickou otázku, nemáme naději na přijetí multikulturní výchovy jako nezbytné součásti školního kurikula, jako platformy pro nové společenské paradigma.

POLO, Mario Rodríguez. Análisis diacrónico del jurodstvo (Locos de Cristo) como fenómeno sociocultural ruso. Pórtico: Zaragoza, 2014. ISBN: 978-84-7956-130-7
Diachronic analysis of Jurodstvo (holy foolery) as a Russian sociocultural phenomenon: The study analyzes the diverse manifestations of jurodstvo through centuries, from its early Russian origins in the first Christian communities among Eastern Slavs through the apex of the phenomenon after the rule of Ivan the Terrible and its modern reconstructions in diverse contexts, such as the last decades of Imperial Russia, the Communist period and the current Russian diaspora. Recent manifestation are contextualized as part of a mayor process of religious restitution in Russia and legitimacy through memory reconstruction in Russia and in Russian communities abroad, where jurodstvo plays a symbolic key role.

POLO, Mario Rodríguez. Beautiful People: Zamlčané cesty. Bratislava: Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave a Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2014. ISBN: 978-80-89263-19-6 (DOSTUPNÉ ONLINE)
Kniha je vizuálne-etnografickým mapovaním životných ciest a spomienok niekoľkých fotografovaných modelov. Obrázky v tejto knižke zobrazujú životný priestor portrétovaných ľudí. Podobne ako fotografický projekt Beautiful People, aj táto kniha chce poukázať na individualitu Rómov. Prostredníctvom uverejnených životných príbehov sa odhaľuje, že Rómovia nie sú objektmi jedinej reality rozdelenej do dvoch kategórií „väčšina“ a „menšina“. Príbeh za príbehom ukazuje rôznorodosť individuálnych ciest životom a hľadanie lepšej budúcnosti. Príbehy sa zamerali na jednotlivcov, ktorí prechádzajú rôznymi životnými fázami: či už pri prestupe zo základnej školy na strednú, pri hľadaní prvého zamestnania, zakladaní rodiny, budovaní domova. Príbehy zachytávajú aj spomínanie seniorov, ktorí konfrontujú svoje životné skúsenosti s pamäťovými konštruktmi slovenskej „oficiálnej histórie“. Knižka sa dá chápať aj ako netypický a unikátny dokument o práci fotografa Šymona Klimana na cykle Beautiful People, o jeho umeleckej reflexii a hľadaní nových ciest stvárnenia portrétov obyčajných Rómov.

ZAHRÁDKA, Pavel (ed.). Spotřební kultura. Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia, 2014. ISBN: 978-80-200-2372-8
Čtrnáct studií, čtrnáct vybraných problémů a témat: 1. historie vzniku spotřební kultury a jejího výzkumu; 2. vztah spotřeby, identity a společenského postavení; 3. propagace spotřební kultury prostřednictvím reklamy, marketingu a obchodních značek; 4. kritika spotřební kultury a reflexe jejího dalšího vývoje. Vše je zasazeno do historického a výzkumného kontextu. Studie se zabývají pólem spotřebitelským i pólem výrobců spotřebních předmětů, tedy otázkami marketingu, reklamy a obchodních značek. Publikaci připravili odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci a Sociologického ústavu AV ČR s předními zahraničními experty. Kniha je určena studentům, marketérům, výzkumníkům trhu i odborné mediální veřejnosti.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KOVÁŘ, Jan, PEŘINKOVÁ, Martina (ed.). Hřbitov jako veřejný prostor. Praha: Gasset ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN: 978-80-87079-44-7
Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví. Přibližují nám způsob života společnosti a její vztah k hodnotám, které zanechaly generace před námi. Jsou to jakási místa kolektivní paměti společnosti, místa, kde mohou lidé vzpomínat na minulost. Pierre Nora (1989) taková místa nazývá „lieux de mémoires“. Jejich hlavním smyslem je zastavit čas, zastavit zapomínání, zvěčnit smrt (zejména v případě hrobů, památníků, mohyl, apod.), materializovat nemateriální (v případě různých rituálů) a zpřítomnit minulost v přítomnosti. Tato místa v podstatě představují rituály společnosti bez rituálů. Jsou to symbolické prvky historického dědictví každé komunity nebo společnosti. Ačkoliv jsou hřbitovy spojeny s mrtvými, jsou to stavby pro živé a o živých. Hřbitovy nejsou žádná vylidněná města duchů, od pradávna se jedná o prostor pro setkávání – živých i mrtvých, celé komunity. Také dnes plní tuto roli, i když svoji funkci pomalu a postupně mění - stávají se spíše parkem, zahradou, městkou zelení. Nezřídka zůstávají poslední oázou kousku klidu a zeleně uprostřed ruchu měst. Hřbitov je kulturní a tradiční veřejný prostor, místo k zamyšlení a součást městské zeleně.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda (ed). O posledních věcech člověka: vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén, 2014. ISBN: 978-80-7492-138-4
Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre finem přes fázi in finem až po fázi post finem, která zahrnuje péči o mrtvé tělo, pohřební rituály a doprovázení pozůstalých. Publikace terminologicky vymezuje základní thanatologické pojmy, popisuje potřeby umírajících i pozůstalých, a také společenské představy o důstojné i nedůstojné smrti. Je pojednáno o infamii sebevrahů, poradenství pro pozůstalé, pohřebních a smutečních rituálech i o thanatopraktickém zaopatření mrtvého těla. Nejsou opomenuta ani témata dědictví a projektování obřadních síní či hřbitovů. Monografie předkládá argumenty a relevantní informace vztahující se k posledním věcem člověka a umožňuje čtenářům (z řad odborníků i dalších zájemců) nacházet informace, inspiraci a seznamovat se s nejrůznějšími jevy, procesy a principy v oblasti thanatologie, klást si otázky, hledat odpovědi a najít potřebné zkušenosti a doporučení. Snahou autorů je přiblížit odborné i široké veřejnosti témata umírání, smrti, pohřbívání a truchlení, oproštěná od tabuizovaných klišé.

Nahoru

2013

KUBÁTOVÁ, Helena (ed.). Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palacký University, 2013. ISBN: 9788024434506
The aim of this monograph is to show the contexts in which ways of life are conducted in late modernity, the dimensions of life in late modernity we can identify and how we can describe and understand them. The fundamental starting point of the monograph is the thesis that late modernity is characterized, amongst other factors, by a large number of life forms and a plurality of ways of life. For this reason, it is impossible to provide an exhaustive list of all the possible contexts, dimensions and forms.
The monograph is introduced with a chapter entitled Ways of Life in Late Modernity, in which the author attempts to define the concepts of way of life, lifestyle and life architecture, to outline diferent theoretical approaches to understanding way of life, and to define certain characteristics of late modern ways of life.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Principy, proces, metody. Praha: Grada, 2013 (2. přepracované a doplněné vydání).  ISBN:  978-80-247-3736-2
Co říci někomu, kdo právě ztratil milovaného člověka? Jak poradit matce, které zemřelo dítě? Jakou podporu poskytnout lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Fráze plné planých útěch mohou spíš uškodit než pomoci. Jak ale opravdu pozůstalým podat pomocnou ruku? Právě takovými otázkami se zabývá druhé vydání této publikace. Autorka čtenářům předkládá informace o tom, co vlastně zármutek obnáší a jak zpravidla truchlení probíhá, ale také se do hloubky zabývá úlohou poradce v této obtížné životní situaci. Jakkoli je kniha určena především psychologům či psychoterapeutům, přináší důležité informace i pro laiky, kteří by chtěli truchlícímu pomoci.

ZNEBEJÁNEK, František. Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace. Praha: SLON, 2013. ISBN: 978-80-7419-154-1
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. Konflikt a kooperace reprezentují vědecké pojmy, které – stavěny do protikladu – vyjadřují život společnosti, avšak v jednostranné formě. Společenský život je však jednáním lidí, kteří jsou ve svém vědomí – individuálně nebo skupinově – schopni proměňovat konfliktní jednání v jednání kooperativní a naopak, čímž vytvářejí jednotu těchto protikladů. Kniha proto nabízí jednotnou teorii konfliktu a kooperace, která na meziskupinové úrovni oba protiklady sjednocuje. Prezentuje model fází pohybů meziskupinového jednání mezi konfliktem a kooperací, a tak dokumentuje jednotu konfliktu a kooperace. Model proměn meziskupinového jednání představuje nástroj pro analýzu a vysvětlení konfliktního a kooperativního jednání sociálních skupin. Jednotná teorie konfliktu a kooperace byla inspirována mnoha autory. Spojuje některé prvky jejich teorií a to mnohdy za cenu rezignace na východiska, jichž jsou důsledkem. Byla však konstruována se snahou tyto prvky spojit novými konzistentními východisky. Jednotná teorie konfliktu a konsenzu není jen souborem pojmů strukturujícím složitou realitu. Nabízí také nástroj empirického výzkumu, neboť ukazuje, co je možno v empirii hledat a jak empirická zjištění uspořádat.

TOPINKA, Daniel and STŘÍTECKÝ, Vít (ed.). Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour. Prague: Institute for International Relations, 2013. ISBN: 978-80-87558-10-2 (AVAILABLE ONLINE)
The publication is built on the multidisciplinary methodological approach that allows the realisation of its major goals. First of all, it offers in the first chapter a comprehensive presentation of the development of the concept of trafficking in human beings. Within this context, it points out to the sizeable diversity of the different forms and types of trafficking in human beings that concerns various legal or illicit sectors, while it pays attention to the latest trends, and experiences. Within the scopes of the discussions about the definition and concept that are going on among experts, policy makers, and practitioners, it represents many dilemmas, whose at least partial solution is the requirement of effective international collaboration, in the area of the fight against this phenomenon. Aside from the illustration of an emerging discourse connected to the issues of trafficking in human beings, the chapter clearly points out many areas that give the space to conceptual and practical inputs from all relevant participants, mainly in the area of human rights within the scope of this phenomenon.

SWADŹBAU., U. and TOPINKA, D. (ed.). Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2013. ISBN: 978-83-226-2102-8
Poles and Czechs have been neighbours for centuries. We share a similar language and similar Slavic origin. Also, history often condemned us to a common fate, such as the submission of Bohemia, Moravia, and also a part of Silesia to the Habsburg Monarchy. Both nation-states have much in common and differences. Underwent modernization, nationalization, socialism, and finally found themselves in a whirlwind of globalization, in the new social reality. The aim of the publication is to present the changes in public awareness on both sides of the border (Silesia and Moravia), as the similarities and differences are more apparent there. These changes relate primarily to the young generation, but also the generation of "real socialism" and run not only in economic terms but also in social, changes in family and religion, as well as changes in ethnic and environmental awareness. Until now, economists have written many books on social and cultural issues, but there are no books by sociologists.

VIDOVIĆOVÁ, L., GALČANOVÁ, L., SÝKOROVÁ, D. (ed.). Stáří ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-141-1.
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky ve vzájemném dialogu kvalitativní a kvantitativní metodologie hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru senior? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí, jak praktikují svoji autonomii a posilují (anebo ztrácí) své aktérství v městském prostoru? Jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyšší věku?

Nahoru

2012

ZAHRÁDKA, Pavel and SEDLÁKOVÁ, Renáta. New perspectives on consumer culture theory and research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 978-1-4438-4157-3.
In the post-socialist countries the subject of consumption has not received sufficient attention from the perspective of Consumer Culture Theory. The opinion has long prevailed among the majority of social scientists from this region that consumer society and consumptive behaviour is a socially destructive phenomenon and one of the main causes of problems in contemporary society. This impression has prevented them from scrutinizing the symbolic dimension of consumption and led them to a critical analysis of the social causes and environmental consequences of excessive consumption. The examination of symbolic aspects of consumer culture or the mutual interaction of culture and marketing communication, for example, have remained outside the realm of academic interest. The absence of comprehensive academic interest in the topic of consumer culture does not, however, mean that consumer culture is not a subject of research. Such research, however, takes place outside of the sphere of the university in the commercial sector and is primarily focused on issues of how to successfully sell products and services. Due to competitive concerns, commercial research into consumer culture has led to the privatization of its results, which runs contrary to the ideal of science as an open and critical project. The goal of this book is to create a counterbalance to this science in the shadows and overcome the mutual distrust between the academic and commercial spheres and make possible the transfer of recent discoveries between the two parties. The publication is dedicated to the exploration of three areas of consumer culture: research on consumer culture and consumer behaviour in post-socialist countries (especially in the Czech Republic), new developments in the theory of consumer culture and innovative methodological approaches to its research and, finally, to recent criticism of consumer culture and consumerism. It emerged from the collaboration of a team of authors made up of leading European researchers in the field of consumer culture, such as Kate Soper (London Metropolitan University), Franz Liebl (Berlin University of the Arts) and Rainer Gries (University of Vienna), as well as promising young scholars from the Czech Republic, Great Britain, Sweden, Serbia, Poland and Portugal. This book will be of great interest to students and scholars of sociology, cultural studies, marketing and market research.

Nahoru

2011

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, BOLOMSKÁ, Barbora. Reminiscenční terapie. Praha: Galén, 2011. ISBN: 978-80-7262-711-0.
Publikace, zpracovaná Naděždou Špatenkovou a Barborou Bolomskou a doprovázená tematickou fotografickou dokumentací Jindřicha Štreita, reflektuje nejen teoretické, ale především praktické aspekty metody reminiscence. Jde o speciální metodu práce se seniory, založenou na uznání důležitosti vzpomínání s ohledem na zvyšování (resp. udržení) kvality života. Zahrnuje široké spektrum interaktivních, kreativních a výrazových aktivit, jejichž základem je zájem o minulé životní zkušenosti seniorů, kteří se jí účastní. Kniha shrnuje principy, formy a využití reminiscenční terapie také u seniorů se specifickými potřebami (např. u osob s demencí, depresí nebo mentálním postižením). Detailně jsou popsány aktivity, které je možné v rámci reminiscenční terapie využít.

RYŠAVÝ, Dan a ŠARADÍN, Pavel. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 191 s. ISBN 978-80-7419-042-1.
Kniha Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě je první monografií, která zpracovává mezinárodní kvantitativní výzkumy založené na dotazování představitelů obcí. Autoři představují především výsledky výzkumu. Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě, využívají ale i další šetření. Práce zaplňuje mezeru a splácí část dluhu české sociologie vůči tématu místní demokracie a samosprávy. Autoři v ní přibližují profil českých lokálních politiků, analyzují ochotu zastupitelů znovu kandidovat, věnují se politickým kariérám zastupitelů apod. Prezentují i názory obecních a městských zastupitelů na různé reformní návrhy týkající se místní správy a samosprávy. Výsledkem je řada zajímavých pohledů na souvislosti české místní demokracie a jejích aktérů, srovnání v čase, prostoru a z pohledu velikosti obce. Kniha se soustřeďuje na oblast politiky, jež přes všechny peripetie neztrácí důvěryhodnost v očích většiny občanů. Kniha je určena všem zájemcům o lokální demokracii, představitelům regionálních a místních samospráv, zástupcům státní správy i reprezentantům politických stran. Zaujme jistě také odborníky na veřejnou správu, sociology, politology či právníky anebo studenty těchto oborů či novináře orientující se na politiku.

VESELSKÝ, Pavel. Animační strategie v původní Buddhově nauce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-244-2668-6. Původní Buddhova nauka (théraváda) představuje jeden z prvních příkladů jasně vyprofilované protoandragogické teorie a praxe - v rámci dlouhého vývoje andragogického myšlení ji lze přiřadit k předvědeckému stadiu konstituování andragogiky. Zároveň ale, vzhledem ke kontinuitě jejího trvání, představuje pro dospělé jedince také současnou animační alternativu. Jako taková může být předmětem zájmu andragogiky; zejména pokud bude v přijatelné míře odhlédnuto od jejích filozofických, náboženských či kosmologických aspektů a primární pohled bude zaměřen na její andragogickou dimenzi. Po takové redukci je na původní Buddhovu nauku možno nahlížet jako na specifický animační systém - s cílem: tematizovat jeho povahu; poukázat na jeho zákl. zaměř.; charakterizovat následnický vztah učitele a žáka.

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu. Praha: SLON, 2011. ISBN: 978-80-7419-043-8
Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu přináší českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmausové/Smaus formou vzájemné konfrontace jejích vlastních studií a kritické diskuse nad nimi v šesti oblastech: feminismus, trestní právo a abolicionismus; sociální kontrola; feministická kriminologie; kulturní androgynita; teorie genderu; gender a socialismus. Uvádí do našeho prostředí feministickou kritickou kriminologii, disciplínu, která dosud stála na okraji zájmu české odborné veřejnosti zabývající se genderovými studiemi. Zároveň na příkladu jedné vědecké biografie nastiňuje vývoj pojmů a přístupů ve feministické diskusi od poloviny 80. let do současnosti, přičemž reflektuje i vývoj genderové teorie a feministického myšlení u nás od roku 1989. Práce Gerlindy Šmausové se vyznačuji tvrdošíjně logickou dekonstrukcí teoretických pojmů a analytických kategorií ústředních pro každé dané téma. Její texty se zabývají například otázkami: Jsou společenská funkce a důsledky aplikace trestního práva stejné pro obě pohlaví? Je kriminalita askriptivní charakteristika podobně jako gender? Jsou feministické epistemologie důsledné ve zkoumání genderovanosti struktur a pojmů vztahujících se ke kriminalitě žen? Dochází-li ve vězení k sexuálním vztahům mezi osobami stejného pohlaví, jde o homosexualitu nebo o hraní heterosexuálních genderových rolí za účelem vytvoření mocenských vztahů? Jestliže sociologická teorie zpochybňuje přirozenost a ustálenost sociálních jevů, proč sociologie genderu tvrdošíjně trvá na stabilní a homogenní genderové identitě? Jak se pohled na „socialisticky emancipovanou“ ženu může lišit v závislosti na osobní zkušenosti s podobou emancipace v 60. letech a v období normalizace—a jak podle zkušenostního stanoviska „před“ nebo „za“ železnou oponou?

ŠPATENKOVÁ, Naděžda (ed). Krizová intervence pro praxi. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Psyché. ISBN 978-80-247-2624-3
Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek. Abyste pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co dělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom "nešlápli vedle", a proto někdy neuděláme vůbec nic. Renomovaní čeští autoři se proto pokusili identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, ŠEVČÍK, Drahomír (ed.). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-690-2
Domácí násilí je nebezpečný celospolečenský jev. Publikace přináší ucelené informace o jeho jednotlivých podobách, formách a typech. Popisuje cyklus násilí, jeho výskyt v české populaci, pomáhajícím profesionálům nabízí metody a prostředky k jeho identifikaci. Seznamuje s projevy chování a jednání hlavních aktérů domácího násilí – ohrožených osob a osob násilných. Představuje systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím, včetně jejich právních možností a možností ze strany státu při řešení domácího násilí. Detailně popisuje činnost intervenčních center – specializovaných pracovišť pro osoby ohrožené domácím násilím, komunikaci a zásady intervence při práci s touto cílovou skupinou. Odborný text je doplněn kazuistikami a příběhy lidí, kteří si prošli nelehkým postavením osob ohrožených domácím násilím.
Mgr. Drahomír Ševčík působí jako koordinátor pro oblast domácího násilí Olomouckého kraje, je psychologem Intervenčního centra Olomouc – specializované sociální služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Je také jednatelem a dobrovolným poradcem regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR.
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na FF UP v Olomouci a OU v Ostravě, je lektorkou Asociace české pečovatelské služby ČR, jako psycholožka se specializuje na problematiku náročných životních situací, krizí a ztráty. Je autorkou několika knih.
Autorský kolektiv pod vedením Drahomíra Ševčíka a Naděždy Špatenkové tvořili zkušení odborníci – psychologové, sociologové, právníci.

Nahoru

2010

Bartoňková, Hana. Firemní vzdělávání pracovníků. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2914-5
Zabýváte se ve své profesi, či při svém studiu vzděláváním pracovníků ve firmě? Máte na starost rozvoj pracovníků a hledáte možné a vhodné cesty pro co nejlepší postup tvorby strategie firemního vzdělávání? Zabýváte se již nyní, nebo se chcete v budoucnu zabývat řízením a rozvojem lidských zdrojů? Působíte jako lektor v oblasti vzdělávání pracovníků? Studujete obory související s řízením a rozvojem lidských zdrojů, či personálním managementem? Pak je tato kniha určena právě vám. Pomůže vám dívat se na vzdělávání pracovníků ve firmě z perspektivy strategického a kompetenčního přístupu. Usnadní vám orientaci v prostředí a v množství zdrojů, které můžete využít pro přípravu, realizaci, či vyhodnocení firemního vzdělávání. Ukáže vám, jak je důležité nahlížet na firemní vzdělávání z hlediska celkové strategie firmy, jak se celková strategie firmy může odrazit ve strategii firemního vzdělávání a co tvorba strategie vzdělávání následně znamená pro realizaci samotného vzdělávání pracovníků.

Nahoru

2009

ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRÁLOVÁ, Jaroslava. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry. Praha: Galén, 2009. ISBN: 978-80-7262-599-4
Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre finem přes fázi in finem až po fázi post finem, která zahrnuje péči o mrtvé tělo, pohřební rituály a doprovázení pozůstalých. Publikace terminologicky vymezuje základní thanatologické pojmy, popisuje potřeby umírajících i pozůstalých, a také společenské představy o důstojné i nedůstojné smrti. Je pojednáno o infamii sebevrahů, poradenství pro pozůstalé, pohřebních a smutečních rituálech i o thanatopraktickém zaopatření mrtvého těla. Nejsou opomenuta ani témata dědictví a projektování obřadních síní či hřbitovů. Monografie předkládá argumenty a relevantní informace vztahující se k posledním věcem člověka a umožňuje čtenářům (z řad odborníků i dalších zájemců) nacházet informace, inspiraci a seznamovat se s nejrůznějšími jevy, procesy a principy v oblasti thanatologie, klást si otázky, hledat odpovědi a najít potřebné zkušenosti a doporučení. Snahou autorů je přiblížit odborné i široké veřejnosti témata umírání, smrti, pohřbívání a truchlení, oproštěná od tabuizovaných klišé.

Nahoru

Knižní publikace vyučujících KSA 2011 - 2015

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 4. 18, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: