Sociologická konference 2019 / Sociological Conference 2019

For English, please scroll down.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

si vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá

devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma:

Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Sociologie je zvláště v posledních dekádách konfrontována se zásadními změnami sociální, potažmo rodinné reality. Sociologické studie odhalují zvýšenou diverzitu a destandardizaci forem a konfigurací rodiny, vzorců jejího formování či rodinných vztahů. Referenční rámec pro výklad probíhající transformace rodiny poskytovala donedávna především teorie individualizace, nyní sociologie znovuobjevuje vztahovost (relationality, embeddedness, belongingness). Důraz na výzkum vztahů v rozšířené rodině/příbuzenstvu, spojený s tímto přístupem, je podnětem k formulaci cíle tematické části konference: přispět k porozumění rodinným vztahům „za hranicemi“ nukleární rodiny v jejich složitosti, tvárnosti, rozmanitosti, s ohledem na různé strukturální a situační kontexty. Pozornost se přitom soustředí nejen na vztahy mezi dospělými rodinnými generacemi, ale především na poměrně opomíjené vztahy intragenerační - mezi dospělými sourozenci, švagry/švagrovými.

Na téma konference lze nahlížet optikou různých vědních disciplín - kromě sociologických příspěvků jsou vítané i příspěvky z oborů jako sociální antropologie rodiny a příbuzenství, rodinná pedagogika, psychologie rodiny, demografie, genderová studia apod.

Klíčové přednášky prosloví:

prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada

prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv. Doz.

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckých sociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.

Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Konference se uskuteční ve dnech 16. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 18. 10. 2019 v Olomouci.

Jednacím jazykem bude čeština/slovenština a angličtina.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2019 (http://bit.ly/devataolomoucka).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 1 000 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.    

Konferenční výbor zašle do konce července 2019 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o zařazení vybraných příspěvků do programu konference, o způsobu úhrady konferenčního poplatku a o plánovaném průběhu konference.  

Konferenční výbor:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Mgr. Jana Korečková

POZVÁNKA NA KONFERENCI KE STAŽENÍ:

PDF

Nahoru

Sociological Conference 2019

Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc

is delighted to announce that its ninth Olomouc autumn sociological conference is organised under the auspices of the Czech Sociological Society and with international participation. The conference theme is

Family relations (not only) in sociological perspective

Especially in recent decades, sociology has been confronted with fundamental changes in social and family reality. Sociological studies reveal increased diversity and de-standardization of family forms and configurations, patterns of formation, or family relationships. The reference framework for the interpretation of the ongoing family transformation has until recently been mainly provided by the theory of individualization. Most recently sociology rediscovered relationality, embeddedness, belongingness. The emphasis on research into these aspects in extended family / relatives, prompts the formulation of the thematic objective of the conference: to contribute to understanding family relationships "beyond the boundaries" of the nuclear family in their complexity, formability, diversity with respect to the various structural and situational contexts. Attention is paid not only to the relationships between adult family generations, but also to the relatively neglected intra-generational relationship - between adult siblings, brother-in-law / sister-in-law.

The theme of the conference can be approached through different disciplines - besides sociological contributions, contributions from fields such as social anthropology of family and kinship, family pedagogy, family psychology, demography, gender studies, etc. are also welcome.

KEYNOTE SPEAKERS:

prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada

prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv. Doz.

In addition to the thematic section, the conference will also have an open section. Its aim is to create a forum for the presentation and discussion of research results and theoretical research from various areas of society. Previous sociological conferences in Olomouc have shown that it is very beneficial to discuss what we are working on, what topics we are dealing with, how we develop theory and methodology, how we describe and analyse society, and so on.

When selecting abstracts, we will give preference to contributions based on empirical data. When selecting papers focusing on sociological theories or reflection on methodology, we will prefer those including original contributions.

We also welcome students of bachelor’s, master’s and doctor’s degree, who can apply for any of the two parts of the conference.

The conference will take place from 16th October (opening at around 2 pm) to 18th October 2019 in Olomouc.

The conference language is Czech / Slovak and English.

If you are interested in attending the conference, please submit a completed application form; if you are interested in active participation, fill in also the title and abstract of your contribution no later than June 30, 2019 (http://bit.ly/olomoucconference).

The conference fee, which will be used to cover conference materials and refreshments, was set at CZK 1,000. Full-time students pay a conference fee of 300 CZK.

By the end of July 2019, the Conference Committee will send to all registered participants detailed information on the inclusion of the selected contributions to the conference program, the method of payment of the conference fee and the planned course of the conference.

Conference Committee:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Mgr. Jana Korečková 

CALL FOR PAPERS: PDF

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 1. 5. 19, vytvořeno: 1. 5. 19,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: