Doktorský studijní program kulturní antropologie

Doktorský studijní program oboru kulturní antropologie

Doktorské:   Ph.D.
Prezenční:    ano
Kombinované:    ano
Délka studia:    4 roky

Studijní program:    Humanitní studia
Předpokládaný počet přijatých pro 16/17:    5
Počet uchazečů 15/16:    Nově akreditovaný obor
Počet zapsaných 15/16:    Nově akreditovaný obor

Garant oboru:    Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
E-mail garanta oboru: martin.soukup@upol.cz
Adresa garanta (katedry): Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími kompetencemi. Disponuje znalostmi ohledně vývojového a chronologického členění světové a české antropologie a je schopen je zasadit do širších souvislostí v rámci páteřních a dalších dílčích antropologických a interdisciplinárních oborů. Absolvent umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a kvalitativních i kvantitativních metod antropologie včetně kritické reflexe. To předpokládá osvojení si metodologií sociální, kulturní a historické antropologie a postupů filozofické analýzy povahy lidské přirozenosti s přesahem do jiných oborů a také schopnost metodologii diskutovat a to ve vztahu k výzkumným postupům v antropologii nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal kultivovaně a věcně správně diskutovat aktuální témata biologické, sociální a kulturní antropologie a to s ohledem na problémy a výzvy současných společností a mezikulturní konflikty a tenze – jak v lokální, tak globální perspektivě.

Přijímací zkouška:

Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Nejvhodnějšími obory jsou: antropologie, sociologie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy. Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o kulturní antropologii a adekvátní znalost z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd.

Při přijímacích zkouškách uchazeč předloží ideový projekt disertační práce obsahující shrnutí dosavadního stavu bádání k danému tématu, teoretická východiska, výzkumné otázky, resp. hypotézy, návrh metodologického řešení a seznam základní literatury k tématu. Je doporučeno předložit rovněž návrh školitele. Ústní část přijímací zkoušky se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce a z ověření základních předpokladů pro studium oboru.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 4. 17, vytvořeno: 14. 3. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: