Doktorský studijní program oboru andragogika

Doktorský studijní program oboru andragogika

Doktorské:    Ph.D.
Prezenční:   ano
Kombinované:    ano
Délka studia:   4 roky

Studijní program:    Andragogika
Předpokládaný počet přijatých pro 16/17:    6
Počet uchazečů 15/16:    0
Počet zapsaných 15/16:    0

garant oboru:   doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
e-mail garanta oboru: miroslav.dopita@upol.cz
tel. č. garanta: 585633407
jeho adresa (katedry):   Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie,
tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Další informace o přijímacím řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu jsou dostupné ZDE

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky, tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky) v Severní Americe. Doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecky kvalifikované odborníky. Jejich odborné kompetence se vykazují zejména schopností samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu.  Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých a rozšiřující andragogické myšlení. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních a humanitních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, -jako je a teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech, akčních polí andragogiky a v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést andragogické výzkumy. Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání dospělých.

Přijímací zkouška:

Součástí přijímací zkoušky je ověření přehledu o základních a aktuálních tématech andragogiky a úspěšná obhajoba výzkumného záměru projektu disertační práce, který ověřuje metodologickou připravenost uchazeče a který je kompatibilní s vědeckobadatelským zaměřením školicího pracoviště. Studium je určeno především pro absolventy magisterského studijního oboru Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu Pedagogika, ale i z programu Sociální vědy (Sociologie, Sociální práce, Politologie apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů, vykonají v rámci přijímací zkoušky rozdílovou zkoušku ze základů obecné andragogiky v rozsahu doporučené literatury oboru Andragogika.

Úspěšné vykonání přijímacího řízení, v rámci kterého budou ověřovány:

a)     předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci,

b)    dovednosti prezentovat a obhajovat projekt disertační práce (který bude v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště),

c)     schopnost komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce (anglický, německý nebo ruský jazyk) zejména v intencích tématu předloženého projektu disertační práce.

Výzkumný záměr projektu disertační práce uchazeč zašle do 31. května na e-mailovou adresu doc. Mgr. M. Dopity, Ph.D. (miroslav.dopita@upol.cz).

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 31. 3. 17, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: