Bakalářské studium oboru Sociální práce (kombinovaná forma studia)

Cíl studia

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních organizacích, podložených teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědecké disciplíny a prak­tickými dovednostmi v jednání s klienty i jinými subjekty.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění formálních požadavků pro studium na vysoké škole.

Charakter studia

Kombinované bakalářské studium oboru Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství růz­ných multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Z obecně orientovaného prv­ního ročníku, kde studium pokrývají zejména úvody do vztažných věd sociální práce, vycházejí aplikované disciplíny a jejich vyústění do prakticky zaměřených předmětů studia ročníku druhého. Završující třetí ročník je orientován téměř výhradně prakti­cistně s převahou nácviku dovedností v sociální práci. Je významným způsobem využíváno zkušeností studentů z jejich praktické výuky.

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného bakalářského studia Sociální práce je vybaven základními teoretickými znalostmi v humanitních oborech a zejména teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdě­lávání, rozvíjení odborných kompetencí. Studium naplňuje Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, a tedy svým obsahem odpovídá požadavkům kladeným na odbornou způsobilost sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti sociální práce, dále testuje osvojení si obsahu doporučené literatury.

Doporučená literatura:

  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2013) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2012) Základy sociální práce. Praha: Portál.

Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Sociální práce lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky (odesílání e-přihlášek je aktivní obvykle do do konce února), zveřejněné na internetové adrese www.upol.cz.


STUDIJNÍ PROGRAM 

bakalářského kombinovaného studia oboru

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ročník / disciplína

Rozsah prezenční

výuky

  Ukončení

1.ročník

Filozofie a etika sociální práce 

9

K

Teorie a metody sociální práce 1

17

z, Zk

Základy psychologie 

9

Zk

Úvod do sociologie 

9

Zk

Úvod do práva 

9

K

Sociální politika 1 

17

z, Zk

Psychosociální výcvik 1

17

z

Úvod do studia a do vědecké práce 1

9

z

Úvod do studia a do vědecké práce 2

9

z

Supervidovaná odborná praxe 1

40

z

Supervidovaná odborná praxe 2

40

z

VD – Základy andragogiky

9

K

VD – Řízení lidských zdrojů

9

K

VD – Kultura a klima organizace

9

K

VD – Úvod do timemanagementu

9

K

 

2. ročník

Psychologie osobnosti

9

Zk

Sociální psychologie 

9

K

Teorie a metody sociální práce 2 

9

Zk

Občanské právo v praxi soc. práce

17

K

Metody sociálního výzkumu 

9

K

Kasuistický seminář 1

17

z

Problémy zdraví a nemoci

9

K

Supervize 1

9

K

Metodologie bakalářské práce 1 

9

z

Supervidovaná odborná praxe 3

40

z

Supervidovaná odborná praxe 4

40

z

VD – Techniky sociální práce

9

K

VD – Sociální práce se seniory

9

K

VD – Kasuistický seminář 2

9

z

VD – Poradenský proces

9         

K

 

 

 

3. ročník

Sociální deviace

17

z, Zk

Ontogenetická psychologie

9

K

Sociální politika 2

9

Zk

Problémy sociálního soužití

9

K

Trestní právo

9

K

Cizí jazyk *)

4

Zk

Metodologie bakalářské práce 2

4

z

Metodologie bakalářské práce 3

4

z

Supervize 2

9

z

Supervidovaná odborná praxe 5

40

z

Supervidovaná odborná praxe 6

40

z

VD – Rodina v kontextu sociální práce

9

K

VD – Projektový management

9

z

VD – Psychosociální výcvik 2

9

z

VD – Psychopatologie 

9

K

Volitelné předměty z nabídky UP (4 kredity)

 

Zk – zkouška K – kolokvium z – zápočet

VD – volitelná disciplína

*) zkoušku z cizího jazyka je možno složit kdykoli v průběhu studia.

 

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 8. 1. 19, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: