Obor andragogika - praxe

 

O možnostech a nabídce odborné praxe se dozvíte na stránkách Systemizovaných odborných praxí www.youngpower.cz.

Andragogická praxe v rámci bakalářského studia Andragogiky

Student(ka) si vybírá místo, kde bude praxi vykonávat, podle vlastního uvážení. Ve zprávě z praxe však zdůvodní, proč praxi považuje za andragogickou.

K udělení zápočtu je třeba předložit:

 • Zprávu z praxe: kde jste vykonali praxi, co jste na praxi dělali, co jste se naučili a jak jste byli spokojeni. Délka zprávy maximálně 2 strany.
 • Potvrzení od zařízení, kde jste vykonávali praxi, o absolvování praxe.

 

S uvedenými doklady se student(ka) dostaví k tajemnici katedry v jejích konzultačních hodinách.  O zápočet za praxi je možné požádat kdykoliv v průběhu akademického roku, ve kterém byl předmět zapsán.  

Andragogická praxe v rámci magisterského studia Andragogiky v profilaci Personální management

V rámci studijního programu Andragogika musí student(ka) absolvovat povinnou praxi. Místo, kde bude student(ka) praxi vykonávat, si student(ka) vybírá sám/sama na základě vlastního uvážení. Jedná se o instituce, které svojí činností odpovídají náplni oboru Andragogika profilovaného do oblasti personálního managementu.

Zápočet za praxi uděluje PhDr. Veronika Gigalová, a to v případě, že jsou splněny dva požadavky:

 • student(ka) dodá originální potvrzení o absolvování praxe pokud možno na hlavičkovém papíře zařízení, ve kterém praxi absolvoval(a), potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení studenta/studentky, datum absolvování praxe a její rozsah v počtu dnů strávených na pracovišti, hodnocení ze strany pracoviště není nutné
 • student(ka) dodá zprávu z praxe, kde nejméně na jedné straně formátu A4 popíše vlastní postřehy z absolvované praxe, naplnění nebo naopak nenaplnění vlastních očekávání, která od praxe měl(a).

 

Malá nápověda: popis pracoviště z hlediska činnosti, která se na tomto pracovním místě vykonává a popis pracovní činnosti, kterou vykonával(a) student(ka).

Andragogická praxe v rámci magisterského studia Andragogiky v profilaci Sociální práce

V rámci studijního programu Andragogika musí studenti profilace Sociální práce absolvovat čtyři průběžné a jednu souvislou praxi. Zařízení poskytující klientům služby sociální práce si studenti vybírají sami na základě vlastního uvážení a profesního zájmu.

Pokud pracoviště požaduje sepsání smlouvy o praxi studenta, je třeba předložit k jejímu vyhotovení následující údaje: oficiální název zařízení, jeho adresu a IČO, jméno statutárního zástupce včetně akademických titulů, jméno studenta, adresu jeho trvalého bydliště a datum narození.

 

Průběžná praxe:

Disciplína je realizována prostřednictvím praktické výuky studenta na vybraném pracovišti praxe sociální práce pod patronací sociálního pracovníka. Student navštíví toto pracoviště v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnech semestrální výuky. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na pracovišti, v základních právních normách, které práci s klienty upravují, a bude veden k aplikaci znalostí a dovedností získaných v průběhu studia do vlastní praxe sociální práce.

Cílem praxe je:

 • Základní orientace v sociální sféře – pokus o analýzu organizační, politické, legislativní a administrativní struktury služeb.
 • Orientace v hlavních metodách uplatňovaných na pracovišti.
 • Poznání standardní i „nestandardní“ klientely pracoviště.
 • Poznání systémů financování poskytovaných služeb, jejich výhod a nevýhod pro jednotlivé služby.
 • Pozorování a podrobení konstruktivní kritice lokalizace moci v zařízení a zplnomocňování klientů k participaci na rozhodování (vč. legislativních mezí).
 • Uvedení zjištěných poznatků do kontextu s demografickou strukturou obyvatelstva v dané lokalitě, aktuálními sociálně politickými změnami, porovnání získaných teoretických (škola) a praktických (pracoviště) poznatků do souvislostí.
 • Povšimnutí si typických strategií jednání sociálního pracovníka, který vede studentovi praxi.
 • Pozorování klimatu týmové (ne)spolupráce na pracovišti, případně postavení sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu.
 • Podrobnější studium vybraného sociálního případu, sledování jeho geneze a zásahů supervidujícího sociálního pracovníka.

 

Disciplína je atestována zápočtem udíleným za každý semestr navazujícího studia (celkově tedy 4 zápočty). Ten je udělen při splnění dvou podmínek:

 • první je minimálně 90% účast na předepsaném rozsahu praktické výuky;
 • druhou je odevzdání Zprávy z praxe v rozsahu min. 5 normostran a potvrzení pracoviště o tom, že student absolvoval praxi ve stanoveném rozsahu (na hlavičkovém papíru).

Ve Zprávě z praxe student popisuje pracoviště a hodnotí přínosy praktické výuky pro své studium (co jsem se naučil/a…). Součástí Zprávy z praxe jsou i deníkové záznamy aktivit realizovaných studentem na pracovišti praktické výuky včetně jeho celkového hodnocení absolvované praxe.

 

Souvislá praxe:

Disciplína je realizována prostřednictvím praktické výuky studenta na vybraném pracovišti praxe sociální práce pod patronací sociálního pracovníka. Student navštíví toto pracoviště v souvislém rozsahu 15ti pracovních dnů standardní pracovní doby. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na pracovišti, v základních právních normách, které práci s klienty upravují, a bude veden k aplikaci znalostí a dovedností získaných v průběhu studia do vlastní praxe sociální práce.

Cílem praxe je:

 • Kritická analýza hlavních metod sociální práce uplatňovaných na pracovišti.
 • Poznání standardní i „nestandardní“ klientely pracoviště.
 • Pozorování a podrobení konstruktivní kritice lokalizace moci v zařízení a zplnomocňování klientů k participaci na rozhodování (vč. legislativních mezí).
 • Kritická analýza typických strategií jednání sociálního pracovníka, který vede studentovi praxi.
 • Kritická analýza klimatu týmové (ne)spolupráce na pracovišti, případně postavení sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Rozvíjení schopnosti efektivní týmové komunikace v zájmu snížení rizikových faktorů a ohrožení klienta.
 • Rozpoznání a rozvíjení silných stránek klienta.
 • Rozvíjení schopnosti vytvářet dobrý pracovní vztah s klientem, jeho rodinou a širším sociální prostředím.
 • Pružné rozlišování mezi pomocí a kontrolou v průběhu kontaktu s klientem.
 • Samostatné zásahy do vybraného sociálního případu, sledování jeho geneze a zásahů supervidujícího sociálního pracovníka.
 • Rozvíjení schopnosti získávat zpětnou vazbu své činnosti od klientů a spolupracovníků.

 

Disciplína je atestována zápočtem. Ten je udělen při splnění dvou podmínek:

 • první je min. 90% účast na předepsaném rozsahu praktické výuky;
 • druhou je odevzdání Zprávy z praxe v rozsahu min. 10 normostran a potvrzení pracoviště o tom, že student absolvoval praxi ve stanoveném rozsahu (na hlavičkovém papíru).

 

Součástí Zprávy z praxe jsou stručné deníkové záznamy aktivit realizovaných studentem na pracovišti praktické výuky a jeho sebehodnocení. Přílohou je kasuistika jednoho sociálního případu v rozsahu cca 5 normostran. Předložená zpráva i kasuistika musí být uvedeny do souladu s principem ochrany osobních údajů klientů.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 9. 15, vytvořeno: 27. 7. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: