Bc. řízení vzdělávacích institucí (kombinované studium)

Charakteristika studia

Bakalářský studijní obor Řízení vzdělávacích institucí realizovaný v rámci studijního programu Specializace v pedagogice B7507 vychází z potřeby podpořit udržitelnost realizované systémové proměny vzdělávání v České republice. V  pojetí české vzdělávací politiky jsou za klíčové aktéry této proměny považování ti, kdo se podílejí na řízení, vedení a správě těch institucí, ve kterých je klíčovým procesem výchovně-vzdělávací proces. Ve shodě s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 klade studijní obor důraz na převzetí odpovědnosti za kvalitu pedagogické práce vzdělávacích institucí, a v této souvislosti na pedagogický leadership. Po obsahové stránce přihlíží studijní obor k dikci platného standardu pro vedoucí pedagogické pracovníky i k aktuálnímu stavu poznání ve směru přípravy nové koncepce profesního rozvoje ředitelů škol. Na tomto základě je fundament studijního oboru rozšířen o poznatky dalších vědních disciplín (managementu, psychologie, práva, ekonomie atd.). V rámci studia hraje významnou roli praxe, která tematicky odpovídá vnitřní struktuře studijního oboru a sleduje rozmanité aspekty řízení, vedení a správy vzdělávacích institucí.                          

Cíl studia

Cílem oboru je připravit absolventa na to, aby byl schopen prezentovat vědomosti o vývoji a současných trendech teorie a praxe řízení vzdělávacích institucí, (specifických) organizací a vedení lidí v nich, a to v kontextu stávajícího českého školského a vzdělávacího systému a při respektování různých dimenzí této problematiky: andragogické, pedagogické, manažerské, psychologické, sociologické, právní, ekonomické, politické. Důraz je v průběhu studia kladen i na získání dovedností potřebných pro profesní rozvoj pracovníků těchto institucí i pro rozvoj sebe sama.  

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponování k výkonu řídící práce v kontextu vzdělávacích institucí a vedení pracovníků těchto institucí. Budou umět zohledňovat specifika edukačních procesů při řízení vzdělávacích institucí, budou schopni vytvořit vzdělávací koncepci konkrétní vzdělávací instituce a navrhnout postupy podporující rozvoj její kvality. Absolventi mohou najít uplatnění na různých úrovních a pozicích řízení vzdělávacího systému, obdobně pak i ve vzdělávacích institucích, ale mohou úspěšně působit i v soukromé vzdělavatelské sféře. Studium může být využito k základní přípravě, ale i ke zvýšení či prohloubení kvalifikace. Nabízí se také možnost pokračovat ve studiu, a to zejména v rámci navazujícího magisterského oboru Andragogika realizovaného Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. 

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní) je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška. 

Písemná část:
 Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny. 

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky (obvykle do konce února)
, dostupné prostřednictvím stránky www.upol.cz.

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 16. 11. 16, vytvořeno: 16. 11. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: