Odborný profil oboru andragogika

Andragogika, která se vyučuje na naší katedře, se velmi odlišuje od andragogiky, kterou nabízejí jiné školy. Především není pouze vědou o výchově a vzdělávání dospělých, ale poskytuje řadu dalších kvalifikací pro práci s dospělými – ať už v řízení lidských zdrojů a personální práci, nebo v oblasti sociální práce a sociální politiky. Široký profil studia obsahuje disciplíny nezbytné pro efektivní řešení individuálních i sociálních problémů člověka ve společnosti. Navíc těsné propojení s praxí v podnicích i v institucích sociálních služeb, spolu s kvalitní teoretickou vybaveností usnadňuje absolventům bakalářského i magisterského studia hledání pracovního uplatnění. Studijní program je uspořádán tak, že v bakalářském stupni je zaměřen na teoretické i praktické disciplíny vzdělávání dospělých od systematické andragogiky přes projektování vzdělávacích akcí až po trénink lektorských dovedností, zatímco v magisterském stupni se studenti mohou specializovat na řízení lidských zdrojů, nebo na sociální práci. V obou stupních nabízíme široké spektrum filosofických, antropologických a psychologických disciplín, které rozšiřují obecně teoretický společenskovědní rozhled studentů.

Olomoucká andragogika se od svého založení těsně váže na sociologii, která ji vybavuje nástroji poznávání sociálních souvislostí postavení člověka v současné společnosti. Právě proto, že naše andragogika se při zkoumání vzdělávání dospělých, sociální práce nebo personální práce zaměřuje více na poznání sociálních funkcí, než na popis procesů, liší se od pedagogicky orientované andragogiky na jiných vysokých školách v ČR a na Slovensku.

Odborný profil oboru kulturní antropologie

Kulturní antropologie je akademickou disciplínou, která se zabývá studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů v lidských pospolitostech. Zabývá se sociokulturními normami, idejemi a artefakty, jež jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních kontextech, zabývá se však nově i souvislostmi globálních sociokulturních procesů. Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum spojený s místním prostředím. Kulturní antropologie se zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace. Zkoumá mezikulturní konflikty a procesy kulturních kontaktů, či lokální podoby sociokulturních institucí, příbuzenství a rodiny. Zabývá se rovněž materiální kulturou a vizuálními projevy kultur.

Absolvent oboru je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici experta v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále je připraven působit na pozicích odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.

Odborný profil oboru sociologie

Jsme tradiční katedra na tradiční univerzitě, která v rámci studia sociologie nabízí pestrou škálu témat z různých sociologických perspektiv. Naši přednášející nejsou jen úzkého sociologického zaměření, ale mají průpravu z dalších oborů, jako je religionistika, filozofie, estetika, kulturologie, či politologie. Naším cílem je připravit absolventy tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní sociologický výzkum, a současně aby byli vysoce kvalifikovaní v oblasti sociologické teorie (bez níž není možné kvalitní výzkum provést). To vše s důrazem na individuální přístup ke studentům, neboť naším cílem není "průmyslová produkce" absolventů. Díky tomu můžeme rozvíjet a pěstovat sociologickou imaginaci (jako základ odborné originality) a sociologické "řemeslo" (jako základ kvalifikované a profesionální práce).

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 3. 15, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: