Členové

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

LUŽNÝ Dušan, prof. PhDr. Dr. vedoucí katedry
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
funkce
vedoucí katedry
telefon
585 633 701
e-mail
adresa
Místnost: 4.33,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

úterý 16,00 - 17,00

Novinky

 

Z publikační činnosti v poslední době:

 • Lužný, Dušan – Váně, Jan, „Koncept kolektivní paměti – základní východiska a závěry“, Historický časopis 65, č. 4, str. 557-590. 2017
 • Lužný, Dušan. 2017. Sect as a Threat – Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216 (doi: 10.1080/21567689.2017.1330685).
 • Lužný, Dušan. 2016. Localization and Visual Foundation of Religious Memory – the Case of Staré Sedliště and Sudice, Pantheon 11 (1): 3-31.
 • Lužný, D. 2016. "What is Life Like without God?” or about the Atheist Czechs: The Polish View of Czechs and the Discontinuity of the Czech Religious Memory. In Jedynak, W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016, s. 22-32.
 • Lužný, Dušan. Teorie racionální volby v současné sociologii náboženství. Sociológia 47, 2015, č. 2, str. 151-170.

Osobní informace

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015: prof. obor Filozofie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2001: doc. obor Filozofie, Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci: habilitační spis: Moderní společnost a náboženství
 • 1996: Dr. obor sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity; disertační práce: Metodologické problémy studia nových náboženských hnutí
 • 1987: PhDr.; obor: sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), diplomová práce: Počátky kritiky fráze v umělecké komunikaci jako sociologický problém: Krausova kritika žurnalismu a odcizené komunikace ve světle marxisticko-leninské sociologické interpretace

Přehled zaměstnání

 • 2010 - (dosud) docent  a od 2015 profesor Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2010 - (dosud) docent a od 2015 profesor Katedry filozofie FF Masarykovy univerzity v Brně
 • 2009 - 2013 docent Katedry sociologie FF Západočeské univerzity v Plzni
 • 2006-2009: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (poradce ministryně, náměstek ministra)
 • 2001 - 2010: docent Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity v Brně
 • 1993 - 2001: odborný asistent Ústavu religionistiky FF Masarykovy univerzity v Brně
 • 1991-1993: vědecký pracovník Ústavu etiky a religionistiky (společného pracoviště Filozofického ústavu ČSAV v Praze a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
 • 1989 - 1991: vědecký pracovník Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně
 • 1983 - 1987: studium sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty

 • 2014-2016: Grant: "Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice", Grantová agentura České republiky
 • 2006-2008: Grant "Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky", Grantová agentura České republiky, č. grantu 403/06/0574
 • 2003-2005: Grant "Orientalismus a jeho vliv na konverzi k asijským náboženstvím: akulturace buddhismu a hinduismu v České republice", Grantová agentura České republiky, č. grantu 401/03/1553
 • 1998-2000: Grant "Nová náboženská hnutí a ekologický problém", Grantová agentura České republiky, č. grantu 403/97/P014
 • 1997-1999: grant "New religions in Czech Republic after 1989", Research Support Scheme, Open Society Fund, číslo grantu 309/1997
 • 2003-2004: Grant "Romanies and Religion", grant v rámci programu Cource Development Competition (CDC), Central European University, spoluřešitel grantu
 • 2011: Grant "Teorie jednání a náboženství", FRV3, tematický okruh: F5
 • 2006: Grant Inovace magisterského studia religionistiky na FF MU - nový kurs Haré Kršna 2004: Grant "Hinduismus - inovace prezenčního a kombinovaného studia religionistiky", FRVŠ, tematický okruh: F5, specifikace: 5, č. grantu: 483
 • 2003: Grant "Inovace kursů Nová religiozita a Nová náboženská hnutí", grant FRVŠ
 • 2003: Grant "Svatý grál: symbol a recepce", grant FRVŠ
 • 2003: Grant "Tibetský buddhismus ve Francii", grant FRVŠ
 • 2003-2004: CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) Network H-0164-03/04, Academic Study of Religions, University of Szeged (Hungary), University of Vienna (Austria), University of Bratislava (Slovakia), University of Brno; partner grantu
 • 2003-2004: Grant "Cursus Innovati - Doktorské studium religionistiky na FF MU", grant Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno, spoluřešitel grantu
 • 2003-2004: CPDP (Continuing Professional Development Program) of CEPCE (Civic Education Project Central Europe)
 • 1996-1999: spoluúčast na grantu "Magisterské studium religionistiky", Open Society Fund Praha, Higher Education Support Program, nositel grantu: PhDr. Dalibor Papoušek
 • 1996: Grant Vzdělávací nadace Jana Husa "Mezináboženský dialog - filozofické a sociologické souvislosti působení asijských náboženství na Západě"

Akademické stáže

 • 2014: Department of History, University of California, Berkeley, USA
 • 1998: Department for Study of the Religion, University of Aarhus, Dansko
 • 1996, květen-červen: School of Oriental and African Studies, University of London, grant The Spalding Trust Oxford, Velká Británie
 • 1995, Vídeňská univerzita, stipendium Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa Institut, Rakousko

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2017 - (dosud) člen vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • 2014 - (dosud) člen Vědecké rady Filozofické fakulty Karlovy univerzity (Praha)
 • 2014 - (dosud) člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 - (dosud) člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • 2013 - (dosud) předseda Masarykovy české sociologiecké společnosti
 • 2012, 2014 - místopředseda Masarykovy české sociologiecké společnosti
 • 2011 - dosud: člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise ČR pro sociální vědy
 • 2011 - člen účelové pracovní skupiny Akreditační komise ČR pro kontrolu doktorských oborů na filozofických a teologických fakultách
 • 2009 - 2013: člen hodnotícího panelu Filosofie, teologie, religionistika Grantové agentury ČR
 • 2009 - dosud: člen výboru sekce Sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti (při AV ČR) - zakládající člen sekce
 • 2004 - dosud: člen oborové rady studijního programu Filozofie, FF MU
 • 2007 - 2010: předseda oborové komise doktorského studijního oboru Religionistika, FF MU
 • 2010 - dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Religionistika, FF UP Pardubice
 • 2010 - dosud: člen oborové komise doktorského studijního oboru Humanitní environmentalistika (FSS MU Brno)
 • 2010 - dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Filozofie (FF OU Ostrava)
 • 2012 - dosud: člen oborové komise doktorského studia Historická sociologie (FHS UK Praha)
 • 2011 - dosud: předseda oborové rady doktorského studijního oboru Sociologie (FF UP Olomouc)
 • 2011 - dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Andragogika (FF UO Olomouc)
 • 1999 - 2006: člen pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro obory filozofie, religionistiky a teologie
 • 2000 - doposud: člen redakční rady časopisu Religio
 • 2002 - dosud: člen redakční rady časopisu Hieron (Slovensko)
 • 2008 - 2011: člen redakční rady časopisu Nový Orient
 • 2006 - 2007: člen Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace Rady vlády pro lidská práva (zástupce odborné veřejnosti)
 • 1991 - 1993: člen redakční rady časopisu Etika

Školitel úspěšně ukončených doktorských disertací

 • Katarína Paniková,  „Nomádske aspekty nových náboženských hnutí. Modelový príklad Dúhovej rodiny živého svetla", FF MU. Obhájeno: 2013.
 • Milan Fujda, „Akulturace hinduismu v českém okultismu:sekularizace a zrod moderní spirituality“, FF MU. Obhájeno: 2007
 • Jakub Havlíček, „Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku“, FF MU. Obhájeno: 2009
 • Lucie Hlavinková, „Identita věřícího v době komunismu“. FF MU. Obhájeno: 2010

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

sociologie a antropologie náboženství, nová náboženská hnutí, sociologická teorie

Publikace

Monografie

 • Lužný, Dušan (ed.), Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 154 s. ISBN 978-80-244-3432-2.
 • Lužný, Dušan - Václavík, David a kol. Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8.
 • Fujda, Milan - Lužný, Dušan. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. 256 s.  ISBN 978-80-7043-951-7.
 • Lužný, Dušan - Nešpor, R. Zdeněk a kol. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 978-80-86702-53-7.
 • Nešpor, Zdeněk - Lužný, Dušan. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 236 s. ISBN 978-80-7367-251-5.
 • Lužný, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 s. Proměny náboženství, sv. 3. ISBN 80-210-3492-0.
 • Lužný, Dušan. Zelení bódhisattvové. Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 142 s. Proměny náboženství, sv. 1. ISBN 80-210-2464-X
 • Lužný, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
 • Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. Religionistika, sv. 3. ISBN 80-210-1645-0


Studie publikované v mezinárodně uznávaných periodikách a sbornících

 • Lužný, Dušan. 2017. Sect as a Threat – Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216 (doi: 10.1080/21567689.2017.1330685).
 • Lužný, Dušan. 2016. Localization and Visual Foundation of Religious Memory – the Case of Staré Sedliště and Sudice, Pantheon 11 (1): 3-31.
 • Lužný, Dušan. 2016. "What is Life Like without God?” or about the Atheist Czechs: The Polish View of Czechs and the Discontinuity of the Czech Religious Memory. In Jedynak, W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016, s. 22-32.
 • Horák, J. – Lužný, D. 2016, How It Is to Live with God: Religious Memory of “Grannies in Scarfs“. In Jedynak, W. – Kinal, J. – Lužný, D. – Topinka, D. Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. Rzeszów: University of Rzeszów, 2016, s. 48-61.
 • Lužný, Dušan. „Religion in Czech Silesia: An attempt to explain Czech irreligiosity“. In Urszula Swadźba – Daniel Topinka (eds.), Changes in social awareness on both sides of the border Poland – the Czech Republic: Sociological reflections. Katowice: Wydawnictvo Uniwersystetu Śląskiego 2013, pp. 104-124. ISBN 978-83-226-2102-8.
 • Havlíček, Jakub – Lužný, Dušan. „Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State“. International Journal of Social Science Studies, Vol. 1, No 2, 2013, pp. 190-204. ISSN 2324-8033
 • Lužný, Dušan. „Religion as a Framework for Shaping Lifestyle in (Post) Modern Society“. In Helena Kubátová et al., Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc:  Palacky Univesity, 2013, pp. 41-54. ISBN 978-80-244-3450-6.
 • Váně, Jan – Lužný, Dušan – Štípková, Martina. „Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic“. In Karl Baier – Franz Winter (Hg.): Altern in den Religionen. Wien – Berlin: LIT Verlag, 2012.od s. 184-203, 20 s. ISBN 978-3-643-50477-7
 • Topinka, Daniel – Dušan Lužný. Buffer Zone: Socio-Cultural Changes in the Field of Migration and Religious Groups in the Czech Republic. In CZECHOWSKA, Lucyna – Krzysztof OLSZEWSKI, (eds). Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012,  pp.343-356. ISBN 1-4438-4254-0.
 • Lužný, Dušan. The study of religious diversity in the Czech lands - diversity in academic studies of religions. Humman Affairs. Vol. 22, No. 4, 2012, od s. 556-568.
 • Lužný, Dušan. Questions of contemporary sociology of religion. Individualization and globalization as basis of contemporary cultural a religious pluralism. In Zdzislaw Kupisinski - Stanislaw Grodz (eds.), Pluralizm kulturowy i religijny wspólczesnego swiata. Lublin : Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawla II), 2010. od s. 403-413, 10 s. ISBN 978-83-7702-105-7.
 • Fujda, Milan - Lužný, Dušan. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. Warsaw : IFiS Publishers, 2010. od s. 133-172, 40 s. ISBN 978-83-7683-025-4.
 • Lužný, Dušan - Václavík, David. „Character of Czech Secularism. Tension between Institutional and Individual Religiosity in the Czech Republic“. In Tomka, Miklós - Révay, Edit. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. 1. vyd. Budapest : International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association, 2007. od s. 67-76, 10 s. Religion in Eastern and Central Europe. ISBN 978-963-87583-2-3.
 • Lužný, Dušan. Engaged Buddhism in the West: an Example of the Acculturation of Buddhism in the Globalized Society. In The Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region. 1. vyd. Ulan-Ude : Izd-vo GUZ, 2006. od s. 45-49, 5 s. ISBN 5-98582-041-6.
 • Lužný, Dušan - Navrátilová, Jolana. Religion and Secularisation in the Czech Republic. Czech Sociological Review, Praha : Academy of Science - IS, IX., 1, s. 85-98. ISSN 1210-3861. 2001.
 • Lužný, Dušan. The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia. In Doležalová, Iva - Horyna, Břetislav - Papoušek, Dalibor. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. Brno : Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 179-186. ISBN 80-210-1441-5.
 • Lužný, Dušan. The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989. In Dai, K. - Zhang, X. - Pye, M. Religion and Modernization in China. 1. vyd. Cambridge : Roots and Branches, 1992. od s. 161-166, 6 s. ISBN 0-9525772-0-8.
 • Lužný, Dušan. 1989 nian hou yazhou zongjiao zai jiekesiluofake de yingxiang. Shijie zongjiao ziliao, Beijing, 1992, 4, od s. 36-40, 4 s. ISSN 1000-4505. 1992


Slovníková hesla v mezinárodních slovnících

 • Lužný, Dušan. „Czech Republic“. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, Vol. 1. 1. vyd. Santa Barbara : ABC - Clio, 2002. od s. 379-380, 2 s. 1. ISBN 1-57607-223-1. (2. vydání – 2010)
 • Lužný, Dušan. „Evangelical Church of the Czech Brethren“. In J. Gordon Melton - Martin Baumann (eds.), Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 2. Vol. 1. vyd. Santa Barbara : ABC - Clio, 2002. od s. 463-464, 2 s. 1. ISBN 1-57607-223-1. (2. vydání – 2010)


Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

 • Lužný, Dušan, "Vytváření sociologické teorie náboženství", Sociální studia 8, č. 1, str. 93-118. ISSN 1214-813X, 2012. http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/121024182924.pdf
 • Lužný, Dušan, "Hodnoty ve výzkumu náboženských menšiin", in Masaryk Radomír - Petrjánošová Magda - Lášticová Barbara (eds.), Diverzita v spoločenských vedách, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Bratislava: Bratislava, str. 179-184. ISBN 978-80-970234-2-3. 2012.
 • Lužný, Dušan. „Náboženství Indie v pojetí Maxe Webera a současná postkoloniální kritika“. Sociológia 44, č. 5, str. 602-620. ISSN 0049-1225, 2012. http://www.sav.sk/journals/uploads/10261219Lu%C5%BEn%C3%BD%20-%20OK%20upravena%20verzia.pdf
 • Lužný, Dušan. „Hledání „nové“ sociologie náboženství: Na okraj diskuze o redukci a „redukcionismu“ v dosavadní sociologii náboženství“ Biograf- časopis pro kvalitativní výzkum, ročník 11, č. 54, od s. 87-100, ISSN 1211-5770, 2011.
 • Lužný, Dušan. „Strašení náboženstvím. Náboženství jako mobilizační faktor politiky“. In Kardis, Kamil - Kardis, Mária. Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. od s. 173-182, 10 s.
 • LUŽNÝ, Dušan. Důsledky náboženské svobody. Náboženská svoboda jako předpoklad a základ religionistiky. Dingir : časopis o současné náboženské scéně, Praha: DINGIR, s.r.o., 13, 2, od s. 58-59, 2 s. ISSN 1212-1371. 2010.
 • Lužný, Dušan. „Globalizace a sociologie náboženství“. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha : Malvern, 2010. od s. 13-40, 28 s.. ISBN 978-80-86702-69-8.
 • Lužný, Dušan. „Základy perspektivy sociologie náboženství“. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha : Malvern, 2010. od s. 343-347, 5 s. ISBN 978-80-86702-69-8.
 • Lužný, Dušan. Nová náboženství a sekty. Psychiatrie pro Praxi, Olomouc : SOLEN, 11, 2, od s. 85-86, 2 s. ISSN 1213-0508. 2010.
 • Lužný, Dušan. "Jsme v menšině a chceme přežít". In Lužný, Dušan - Nešpor, R. Zdeněk a kol. Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. 1. vyd. Praha : Malvern, 2008. od s. 195-200, 6 s. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7.
 • Lužný, Dušan. Nová náboženství jako příklad změny náboženského chování. In Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. od s. 57-69, 13 s. ISBN 80-244-1494-5.
 • Lužný, Dušan. Sakralizace zdraví a detradicionalizace náboženství. In Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha : Masarykova univerzita - Malvern, 2006. od s. 177-184, 8 s. ISBN 80-210-4115-3.
 • Lužný, Dušan. European Picture of Ancient India. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. od s. 66-76, 11 s. ISBN 80-86898-58-X.
 • Lužný, Dušan. Individualization and Modernization of Religion. In Moderné náboženstvo - Modern Religion. 1. vyd. Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a církví, 2005. od s. 239-253, 15 s. Moderné náboženstvo - Modern Religion. ISBN 80-89096-23-9.
 • Lužný, Dušan - Rojková, Kateřina. Kálí mezi Východem a Západem. Nový Orient, Praha : Orientální ústav AV ČR, 60, 4, od s. 36-38, 3 s. ISSN 0029-5302. 2005.
 • Lužný, Dušan - Václavík, David. Nová náboženství a sekty. In Rizikové chování dospívajících a jeho prevence. 1. vyd. Praha : Cevap, 2005. od s. 35-80, 56 s. 1. ISBN 80-902898-9-4.
 • Lužný, Dušan. Sekularizace, individualizace a veřejné náboženství. In Hanuš, Jiří - Vybíral, Jan. Evropa a její duchovní tvář: Eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. od s. 109-111, 3 s. ISBN 80-7325-071-3.
 • Lužný, Dušan. Stará a nová témata sociologie náboženství. In Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. od s. 9 - 32, 24 s. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7.
 • Lužný, Dušan - Machálková, Zdeňka. Protestantský buddhismus. Studia Orientalia Slovaka, Vol. 3, 1, od s. 91-107, 16 s. ISSN 1336-3786. 2004.
 • Lužný, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2004. od s. 91-105, 15 s. x1. ISBN 80-7330-061-3.
 • Lužný, Dušan. Tolerance Matky Indie. Anthropos, Bratislava, 1, 3, od s. 61-64, 4 s. ISSN 1336-5541. 2004.
 • Lužný, Dušan. Indická etika. In Dejiny etiky I (starovek až začiatok novoveku). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2003. od s. 15-29, 15 s. 1. ISBN 80-8068-180-5
 • Lužný, Dušan - Bělka, Luboš. Podoby buddhismu na Západě. In Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. 1. vyd. Brno : Barrister and Principal, 2003. od s. 209-221, 13 s.  ISBN 80-86598-54-3.
 • Lužný, Dušan - Machálková, Zdeňka. Romové z pohledu religionisty. Folia ethnographica : Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, Brno : Moravské zemské muzeum, 36-37, 1, od s. 25-32, 8 s. ISSN 0862-1209. 2003.
 • Lužný, Dušan. „Leopold Procházka a první evropští buddhisté“. In Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka - první český buddhista. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. od s. 11-14, 4 s. Proměny náboženství, sv. 2. ISBN 80-210-2950-1.
 • Lužný, Dušan - Navrátilová, Jolana. „Náboženství a sekularizace v České republice“. Sociální studia, Brno : FSS MU, 2001, 6, od s. 111-125, 25 s. ISSN 1212-365X. http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080319142015.pdf
 • Lužný, Dušan. „Nová náboženství a ekologie“. Vesmír, Praha : Vesmír, 80, 8s. 434-437. ISSN 0042-4544. 2001.
 • Lužný, Dušan. Sociálně-ekologické prvky v hnutí Haré Kršna. Religio : Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 7, 2s. 189-198. ISSN 1210-3640. 1999. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124831/2_Religio_6-1998-1_8.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Etika současného angažovaného buddhismu. Religio : revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 6, 1s. 78-90. ISSN 1210-3640. 1998. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124831/2_Religio_6-1998-1_8.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Náboženská situace v České republice po roce 1989. Religio : Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 6, 2s. 213-225. ISSN 1210-3640. 1998. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124855/2_Religio_6-1998-2_10.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Stručné dějiny buddhismu na Západě. In E. Conze: Stručné dějiny buddhismu. Brno : Jota, 1997. s. 155-173. ISBN 80-7217-002-3.
 • Lužný, Dušan. Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství. Religio : Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 4, 1s. 17-36. ISSN 1210-3640. 1996. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124740/2_Religio_4-1996-1_4.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Friends of the Western Buddhist Order - Nový západní buddhismus. Religio : Revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 4, 2s. 183-190. ISSN 1210-3640. 1996. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124767/2_Religio_4-1996-2_9.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Buddhismus v Rakousku. Religio : revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, 1s. 79-88. ISSN 1210-3640. 1995. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124704/2_Religio_3-1995-1_8.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Neošamanismus-postmoderní techniky extáze. Religio : revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1995, 2s. 169-180. ISSN 1210-3640. 1995. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124721/2_Religio_3-1995-2_7.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě. Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1994, 4, od s. 499-511, 13 s. ISSN 0038-0288. 1994. http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/80-sociologicky-casopis-4-1994/1403
 • Lužný, Dušan. Nové formy religiozity (metodologické poznámky). Religio : revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1, od s. 83-91 str., ISSN 1210-3640. 1994. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124665/2_Religio_2-1994-1_10.pdf?sequence=1
 • Lužný, Dušan. Diferentnost v etice a etika v diferentním světě. Etika, Brno : Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 2, od s. 34-37. ISSN 0862-717. 1993
 • Lužný, Dušan. Ženy a spravedlnost. Etika, Brno : Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, 3, od s. 78-83. ISSN 0862-717. 1993.
 • Lužný, Dušan. Československo a proces hodnotových transformací a sociokulturní změny. Integrativní studia národního hospodářství České republiky. Signální studie období 1989-1992. Praha: Vysoká škola ekonomická 1993, od s. 137-140.
 • Lužný, Dušan. Bláhova Sociologie inteligence po půl století. Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1991, od s. 744-757, 13 str. ISSN 0038-0288. 1991.


Slovníková hesla, recenze, vědecké informace

 • Lužný, Dušan. Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Bratislava 11.10.2010. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav, 47, 1, od s. 200-202, 3 s.
 • Lužný, Dušan. Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav, 46, 2, od s. 343-344, 2 s. ISSN 0038-0288. 2010.
 • Lužný, Dušan, „Intelektuál“. In Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s. 437. ISBN 80-7184-164-1.
 • Lužný, Dušan, „Inteligence“. In Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum 1996, s. 438-439. ISBN 80-7184-164-1.
 • Lužný, Dušan. „Martin Fárek, Hnutí Haré Kršna: Institucionalizace alternativního náboženství, Praha: Karolinum 2008, 208 s.“, Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 18, 1, s. 119-121, 3 s.
 • Lužný, Dušan. „Seminář Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice a ustavení sekce sociologie náboženství“, Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav, 46, 2, s. 343-344, 2 s.
 • Lužný, Dušan. „Založení sekce sociologie náboženství v Masarykově sociologické společnosti“, Religio: revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro religionistiku, 18, 1, s. 107-108, 2 s.
 • Lužný, Dušan. „Čínská kultura, náboženství a modernizace“, Religio: revue pro religionistiku, Brno : Česká společnost pro religionistiku, 1 (1993), 1, s. 86-87, 2 s.
 • Lužný, Dušan. „Martin Baumann, Deutsche Buddhisten. Geschichte und Gemeinschaften“,  Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 3 (1995), 2, s. 196-197, 2 s.
 • Lužný, Dušan. „J. Gordon Melton. Encyclopedia of American Religions“, Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 4 (1996), 1, s. 116-117, 2 s.
 • Lužný, Dušan. „Karel Werner. Malá encyklopedie hinduismu“, Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 5 (1997), 1, s. 92-93, 2 s.
 • Lužný, Dušan, „Indie – bohové a lidé“, Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 5 (1997), 2, s. 169-170, 2 s.
 • Lužný, Dušan, „Anthony Giddens. Sociologie“, Religio: revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 9 (2001), 1, s. 125-126, 2 s.

Učebnice/skripta

 • Lužný, Dušan. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 375 s. Religionistika 12. ISBN 80-210-3043-7.
 • Lužný, Dušan. „Náboženství jako fenomén kultury“. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci. Brno: Masarykova univerzita 2011, od s. 12-23. ISBN 978-80-210-5558-2.
 • Lužný, Dušan. „Náboženství a procesy globalizace a sekularizace“. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci. Brno: Masarykova univerzita 2011, od s. 42-53. ISBN 978-80-210-5558-2.
 • Lužný, Dušan. „Nová náboženství a jejich vztah k okolí, tragické případy a problematika antikultovních hnutí“. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci. Brno: Masarykova univerzita 2011, od s. 194-205. ISBN 978-80-210-5558-2.
 • Lužný, Dušan. „Nová náboženství: modernita a globalizace“. In Milan Fujda – Eva Klocová – Radek Kundt (eds.), Identity v konfrontaci. Brno: Masarykova univerzita 2011, od s. 206-220. ISBN 978-80-210-5558-2.
 • Radim Brázda - Petr Jemelka - Dušan Lužný - Jiří Sekerák. Vybrané problémy soudobé etiky. Brno: Masarykova univerzita 1993, 114 s.
 • Lužný, Dušan, Náboženství a ekologický problém, Brno: CERM 1994, 14 s. ISBN 8085867214, 9788085867213.
 • Fujda, Milan - Lužný, Dušan. Hinduismus: Vybájené náboženství. In Náboženství světa. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 11-17, 7 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
 • Lužný, Dušan - Fujda, Milan. Nová náboženská hnutí. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 47-55, 9 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
 • Lužný, Dušan. Hinduismus. Brno : Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 16 s. Univerzita třetího věku.
 • Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno : Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 18 s. Univerzita třetího věku.
 • Lužný, Dušan. Religionistika. In Kompletní průvodce přijímacím řízením na VŠ. 1. vyd. Brno : Barrister &.Principal, 2005. od s. 362-373, 12 s. Chci se dostat na vysokou školu! ISBN 80-7364-004-X.
 • Lužný, Dušan. Religionistika. In Chci se dostat na vysokou školu! Základní otázky: dějiny, společnost a základy humanitních věd. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2005. od s. 118-121, 4 s.  ISBN 80-7364-001-5.
 • Pavelka, Jiří - Hloušek, Vít - Kopeček, Lubomír - Lužný, Dušan - Slabotinský, Radek. Základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd. Teoretické úvody a testové otázky k přípravě na přijímací zkoušky. Brno : Barrister &.Principal, 2005. autorství stran: 5-15, 105-117, 122-144. ISBN 80-7364-001-5.
 • Lužný, Dušan. „Nová náboženství a sekty (K problematice alternativní religiozity mládeže)“. In Nová náboženství a sekty, Extremismus. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. s. 1-16.


Ediční/redaktorská činnost

 • Lužný, Dušan (ed.). I. konference studentů religionistiky České a Slovenské republiky. Brno – Bratislava: Masarykova univerzita – Univerzita Komenského 1998. 120 stran.


Popularizační články

 • Lužný, Dušan. Jak se žije bez Boha? Náboženská krajina Česka. Host - časopis pro literaturu a čtenáře, Brno, XXVII, 4, od s. 20-25, 6 s.
 • Lužný, Dušan. „Haré Kršna, Haré Ráma“. National Geographic : Česká republika, Praha : SanomaMagazines, 2006, duben, s. 8-16, 9 s. ISSN 1213-9394. 2006
 • Lužný, Dušan. „Jádrem filosofie je sociální kritika – rozhovor s Břetislavem Horynou“, Sedmá generace 9/2001.
 • Lužný, Dušan. „Islám jako nový obraz nepřítele – rozhovor s Milošem Mendelem“, Sedmá generace 11/2001.
 • Lužný, Dušan. „Rok v klášteře na Sibiři – rozhovor s Danem Berounským“, Sedmá generace 4/2002.
 • Lužný, Dušan. „Člověk není pouhá součást přírody – rozhovor s Ivanem Štampachem“, Sedmá generace 5/2002.
 • Lužný, Dušan. „Žijeme v panické situaci – rozhovor s Egonem Bondym“, Sedmá generace 8/2002.
 • Lužný, Dušan. „Nic není černobílé – rozhovor s Otakarem Motejlem“, Sedmá generace 1/2003.
 • Lužný, Dušan. „Snyderova praxe divočiny“, Sedmá generace 2/2003.
 • Lužný, Dušan. „Všichni jsme postiženi – rozhovor s Vlastimilem Markem“, Sedmá generace 7/2003.
 • Lužný, Dušan. „Záměrně jsem extrémní – rozhovor s Godrey Reggiem“ (společně se Zuzanou Královou), Sedmá generace 3/2003.
 • Lužný, Dušan. „Umění je potřeba respektovat – rozhovor s Arnoštem Goldflamem“ (společně s Martinem Anderem), Sedmá generace 2/2004.
 • Lužný, Dušan. „Dialog o Vagina monolozích – rozhovor s Petrou Steinerovou“, Sedmá generace 3/2004.
 • Lužný, Dušan. „Jsem proti moralizování v politice – rozhovor s Pavlem Baršou“, Sedmá generace 1/2004.
 • Lužný, Dušan. „Jde o dosažení celistvosti – rozhovor s Lumírem Kolíbalem“, Sedmá generace 1/2005.
 • Lužný, Dušan. Zelenání náboženství. Církve reagují na aktuální potřeby společnosti. Praha : A2 Kulturní týdeník, 2007. 1 s. 29/2007.

 Přednášky na konferencích a zvané přednášky

Mezinárodní:

 • „Explanatory Model of Contemporary Religious Situation in the Czech Society”,XXI World Congress of International Association for the History of Religions: Dynamics of Religion. Past and Present, Erfurt, Germany, 23-29 August, 2015.

 • „Alternative Religious Memories and Contemporary Czech Society”, 12th Conference of the European Sociological Association "Differences, Inequalities and Sociological Imagination", Prague, Czech Republic  25-28 August,  2015.
 • “Religious Minorities and Non-Traditional Religious Groups in the Czech Republic As Pluralities of Religious Memory“, 113th Annual Meeting of the American Anthropological Association, Washington D.C., USA, 2-7 December, 2014.
 • „Trends in Czech Religious Life“, The 13th Annual Hawaii International Conference on Social Sciences, Honolulu, 27-31 May, USA, 2014
 • „Historical and social context of contemporary religious crisis in the Czech society”, British Sociological Association Sociology of Religion Study Group Annual Conference, Brighton, 2-4 July, United Kingdom, 2014.
 • „Chinatowns: Global cultural and economic capsules of the continental China?” (společně s Petrou Tlčimukovou), Conference on socio-economical transition of China: opportunities and threats, (Palacky University Olomouc & Australian National University), Olomouc, 3-6 April, Czech Republic, 2014.
 • „Religion and Islam in the Czech secular education system: The case of a teacher´s religious conversion to Islam”. International Teacher Education Conference, Dubai, February 5-7, United Arabian Emirates, 2014.
 • „Living on the Margins of Society in the Czech Republic“ (společně s Danielem Topinkou). 2013 Hawaii International Conference on Social Sciences, Honolulu, May 28 – June 1, USA 2013.
 • „Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State” (společně s Jakubem Havlíčkem). Third ISA Conference of the Council of National Associations Sociology in Times of Turmoil: Comparative Approches, Middle East Technical University, Ankara, May 13-16, Turkey, 2013.
 • „The Academic Study of Religions in Secular Age: The Case of Czech Republic” (společně s Petrou Tlčimukovou). 4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, June 25-27, Italy, 2013.
 • „Secularism in the Most Secular and Most Religious Societies: the Case of the Czech Republic and India“ (společně s Danielem Topinkou). Rethinking Religion in India IV – Secularism, Religion and Law“. 24 – 27 November, Sri Dharmashala Manjunatheswara Law College (Mangalore, India) – Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap, Ghent University (Ghent, Belgium), Mangalore, India 2012
 • „Disappering Religion“. European Sociological Association Research Network Sociology of Religion 34 Conference Transformations of the Sacred in Europe and Beyond.  3-5 September,  University of Potsdam in co-operation with the „Deutsche Gesellschaft für Soziologie“ (DGS), Potsdam, Germany, 2012.
 • „Interdiscoursive relations between the followers of Reverend Moon and their media image“ (společně s Janem Kalendou a Tomášem Kargerem). European Sociological Association Research Network Sociology of Religion 34 Conference Transformations of the Sacred in Europe and Beyond.  3-5 September,  University of Potsdam in co-operation with the „Deutsche Gesellschaft für Soziologie“ (DGS), Potsdam, Germany, 2012.
 • End of the Statesman: State Funeral of Vaclav Havel at St. Vitus Cathedral in Prague as Public Representation of Religion“ (společně s Jakubem Havlíčkem). 11th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR),  23-26 August, , Stockholm, Sweden, 2012.
 • „Religion and inequality in contemporary Czech society“ (společně s Danielem Topinkou). British Sociological Association Sociology of Religion Study Group Annual Conference Religion and (In)Equalities. 28th-30th March, University of Chester, Chester, United Kingdom, 2012.
 • Buffer zone: socio-cultural changes on the field of migration and religious groups in the Czech Republic" (společně s Danielem Topinkou). In 1st Copernicus Graduate School General Conference "Central Europe on the Threshold of the 21st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society", Toruň February 2-4, Poland, 2012.
 • „Public Representation of Religion. The Dispute Over the Cathedral“ (společně s Jakubem Havlíčkem). In 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR) New Movements in Religion: Theories and Trends, Budapest, Hungary. 2011.
 • „Religion and Stratification in the Czech Republic“ (společně s Danielem Topinkou). In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) Social Relations in Turbulent Times, Geneva, Switzerland. 2011.
 • „Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups“ (společně s J. Váněm a M. Šípkovou). Symposium "Age and Ageing – from the Viewpoint of Religions and Religious Studies"; Österreichische Gessellschaft für Religionswissenschaft - Univesität Wien, June 18-19, 2010, Wien, Austria.
 • „Die religiöse Situation in der Tschechischen Republik, 20. Jahre später - eine soziologische Perspektive“. Konference Tschechien – religiös ein »blinder Fleck?, Evangelische Akademie Meißen, 15. října 2010, Prag.
 • „Non-Church and Detraditionalized Religiosity in Czechia“ (společně s Milanem Fujdou), International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association  Conference Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe, December 16-18, 2010, Brno, Czech Republic.
 • „Changes in Religious Life in the Czech Republic after 1989“. Konference Central Europe 1989: Lessons and Legacies, October 16-17, 2009, University of Kansas, Lawrence, USA.
 • „Sociology of religion at a turning- point“. Sympozium Religious Change in Central Europe. April 24-26, 2008, Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig, Leipzig, Germany.
 • „Character of Czech Secularism“ (společně s Davidem Václavíkem). International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association  Conference Religion and Society in Central and Eastern Europe. December 14-17, 2006, Budapest, Hungary.
 • „Engaged Buddhism in the West“. Konference Ecological Problems and Spiritual Traditions of the Peoples of the Baikal Region, September 26-30, 2005, Ulan-Ude, Russia.
 • „The continuity and discontinuity of religious life in Buryatia“. Konference International Association for History of Religion Religion in Contact, August 23-26, 1995, Brno.
 • „The Influences of Asian Religions in Czechoslovakia after 1989“. Konference International Association for History of  Religion, April, 1992, Beijing, China.


Národní (výběr od roku 2005)

  • "Multikulturalismus a jeho kritici". Konference Slovenské religionistické asociace a Katedry porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě "Náboženstvo a kríza multikulturalizmu?, 15. února 2013, Bratislava, Slovensko.
  • "Východ na Západě". Přednáška pro Filozofickou Jednotu, 23. dubna 2012, Brno.
  • "Hodnoty ve výzkumu náboženských menšin". XI. česko-slovenská konferecia s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku Diverzita v spoločenských vedách. Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 23.-24. ledna 2012, Bratislava, Slovensko.
  • „Sociologie 'lidských univerzálií'“. Konference Současná česká sociologie: teorie a výzkum. Masarykova česká sociologická společnost – Katedra sociologie FF Západočeská univerzita v Plzni, 19.-20. ledna 2012, Plzeň.
  • „Individualizace náboženského života a „zneviditelnění“ náboženství“. Konference s mezinárodní účastí Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Katedra sociologie a andragogiky, FF Univerzita Palackého, 3.-4. listopadu 2011, Olomouc.
  • „Česká sociologie náboženství- současný stav a perspektivy. Seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Sekce sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti, Katedra sociologie a andragogiky, FF Univerzita Palackého, 6. října 2011, Olomouc.
  • „Modernizace tradice“. Přednáška - Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV, 23. května 2011, Bratislava, Slovensko.
  • „Problém teorie sociologie náboženství“. Kolokvium Co je sociologická teorie?, Masarykova česká sociologická společnost - sekce sociologické teorie - Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, Filozofický ústav AV ČR, 21. května 2011, Praha.
  • „Ne-sociologická data v sociologii náboženství“. Konference Sociologie náboženství v datech. Masarykova česká sociologická společnost - Katedra sociologie ZČU, 31. března. 2011, Plzeň.
  • „Ekospirituální životní styl - příklad hnutí Haré Kršna“. Přednáška - Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 15. března 2011, Brno.
  • „Islám v ČR jako nástroj kritiky EU“. Kolokvium Současná situace ve vztahu Evropa - ČR - arabské země, Nadace Anny Lindh - Univerzita Palackého - Společnost česko-arabská, 16. ledna 2011, Olomouc.
  • „Současná sociologie náboženství a Max Weber – rozvinutí, kritika, inspirace“. Seminář Súčsné reflexie sociológie Maxa Webera, Sekce sociologické teorie Slovenské sociologické společnosti, 12. litopadu 2010, Bratislava, Slovensko.
  • „Náboženství na první straně“ (společně se Šárkou Vondráčkovou). Konference Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity.  Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, 5. května 2010, Olomouc.
  • „Hnutí Haré Kršna jako příklad globalizovaného náboženství“. Přednáška - Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 3. května 2010, Brno.
  • „Náboženství jako hrozba“. Konference Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny, 14. března 2010, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko.
  • „Důsledky náboženské svobody“. Konference  Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova, 10.-11. března 2010, Praha.
  • „Hinduismus a hinduistický nacionalismus“. Přednáška - Katedra filozofie a sociologie, Cevro Institut, 31. března 2010, Praha.
  • „Haré Kršna v sociologické perspektivě“. Konference Orientalia Antiqua Nova 10, 25. února 2010, Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň.
  • „Česká ´nenáboženskost´". Seminář Sekce sociologie náboženství Masarykovy české sociologické společnosti, , Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, 27. listopadu 2009, Plzeň.
  • „Nová náboženství a sekty z pohledu religionistiky“. Přednáška - Psychiatrická klinika Lékařské fakulty, Masarykova univerzita, 22. května 2009, Brno.
  • „Globalizace a náboženství“. Přednáška - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 29. dubna 2009, Bratislava, Slovensko.
  • „Indická náboženství“. Letní škola Multikulturní dimenze v RVP a její reflexe v ŠVP prostřednictvím výchovy k občanství (Multikulturní výchova - předsudky a stereotypy), 2007 Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.
  • „Nová náboženství jako příklad změny náboženského chování“, Letní škola Výchova k občanství v rámci ŠVP - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, 20.-24. srpna 2006,  Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc.
  • „Náboženské menšiny v Evropské unii“. EUROPE DIRECT, 20. března 2006, Olomouc.
  • „Sakralizace zdraví a detradicionalizace náboženství“. Konference Central European Religious Studies Náboženství a tělo, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 11.-12. října 2005, Brno.
  • „Nová náboženství a rizikové chování“. Seminář Rizikové chování dospívajících a jeho prevence, , Státní zdravotní ústav, 3.-5. října 2005, Praha.
  • „Evropský obraz starověké Indie“. Konference Orientalia Antiqua Nova 5, Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, 10. února 2005, Plzeň.

   
  9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
  Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

  Přihlásit

  Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: