Členové

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

KUBÁTOVÁ Helena, doc. PhDr. Ph.D. zástupkyně vedoucího pro obor sociologie
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
funkce
zástupkyně vedoucího pro obor sociologie
telefon
585 633 393
e-mail
adresa
Místnost: 4.28,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pondělí 9.45 - 11.15

 

Osobní informace

Vzdělání a akademická kvalifikace


  2017: doc. v oboru Sociologie na FF UP v Olomouci  

1992–1998: Ph.D. Postgraduální doktorandské studium Sociologie na FF UP, rigorózní zkouška a obhajoba disertační práce: „Akademičky“ (1998)

1987–1992: Mgr. Magisterské studium oborů Sociologie a Andragogika na FF UP, státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce z oboru Sociologie: „Sociální pád“, státní závěrečná zkouška z oboru Andragogika (1992)

1983–1985 Střední škola sociálně právní v Ostravě, maturita (1985)

1979–1983 Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, maturita (1983)

 

 

Přehled zaměstnání

 

·  2017 - dosud: VŠ učitelka - docentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP     

1995– 2017: VŠ učitelka – odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky FF UP

·        1993–1995: vysokoškolská učitelka – asistentka na Katedře sociologie a andragogiky FF UP

·        1992–1993: interní postgraduální doktorandské studium na FF UP

·        1985– 1990: referentka osobního oddělení ve Stavebním podniku města Olomouce

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

sociologické teorie, metodologie vědy a metodologie sociologie, sociologie životního způsobu, každodennosti, generací a venkova

Publikace

Vědecké monografie

Kubátová, H. Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti. Olomouc: VUP, 2016. 372 s., ISBN 978-80-244-4996-8.

Kubátová, H. a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015. 354 s. (Editorka a autorka; autorský podíl 70 %.)

Kubátová, H. Životní svět a sociální světy. Olomouc: FF UP, 2008.255 s.

 

Kapitoly v monografiích

Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek, F. Proměny hlučínské religiozity a hodnotové struktury hlučínského katolíka. In Zich, F., Anýžová P. a kol. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, s. 149–174, ISBN 978-80-7419-241-8.

Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P. Rodina a kariéra ve světle hodnot a víry. In Zich, F., Anýžová P. a kol. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, s. 175–204, ISBN 978-80-7419-241-8.

Kubátová, H. Proměny a stabilita způsobu života na Hlučínsku. In Kubátová, Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015, s. 129–284.

Kubátová, H. Metodika kvalitativního výzkumu. In Kubátová, Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: SLON, 2015, s.106–128.

KUBÁTOVÁ, H. Changing Life Situations of Silesians in Hlučín Region. In Swadźba, U., Topinka, D. (eds.) Changes in social awareness on both sides of a border Poland - Czech Republic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląnskiego, 2013, s. 195–216.

KUBÁTOVÁ H. Ways of Life in Late Modernity. In Kubátová, H. et al. Ways of Life in Late Modernity. Nakladatelství UP v Olomouci, 2013, s. 9–31.

KUBÁTOVÁ, H. Individualismus z historicko-sociologické perspektivy. In ŠUBRT, J. (ed.) Soudobá sociologie V: Teorie sociální změny. Praha: Karolinum, 2012, s. 230–254.

KUBÁTOVÁ, H. Dvojitá životní situace. Sociální světy v životním světě. In ALIEVA, D., TÍŽIK, M. (eds.) Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Bratislava: Sociologické nakladatelství SAV, 2012, s. 79–116.

KUBÁTOVÁ, H. Pierre Bourdieu a teorie symbolické směny. In Šubrt, J., Balon, J. (eds.) Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: FSV a FF UK, 2008, s. 41–55.

KUBÁTOVÁ, H. Zakladatelé sociologie a jejich koncepce dějinného vývoje. In Šubrt, J. (ed.) Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 7–38

Kubátová, H. a Znebejánek, F. Diferenciace a kolektivní chování: J. Alexander a P. Colomy o neofunkcionalismu. In Šubrt, J. (ed.) Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007, s. 27–41.

Kubátová, H. Hodnotový kulturní vzorec v teorii Talcotta Parsonse v kontextu různých způsobů řešení problému propojení člověka a společnosti. In Šubrt, J. (ed.) Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006, s. 145–175.

Kubátová, H. Vyprávěné biografie tří historických generací žen. In Sýkorová, D., Šimek, D., Dvořáková, M. (eds.) Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 117–144.

 

Články v časopisech

KUBÁTOVÁ, H. Collective Memory and Collective Identity of Hlučín Region Inhabitants in the 20th Century. Historická sociologie, 2016, č. 1, s. 11–32.

KUBÁTOVÁ, H. Proměny způsobu života na Hlučínsku v mezigenerační perspektivě. Český lid 101, 2014, č. 2, s. 209–231.

KUBÁTOVÁ, H. Klasické přístupy k problému objektivity v sociologii. Acta FF ZČU Plzeň č. 1, 2013, s. 195–218.

KUBÁTOVÁ, H. Ideální typy v díle Maxe Webera. Sociológia č. 2, 2012, s. 159–178.

Kubátová, H. Hodnotové orientace versus postoje. Kulturní transformace české společnosti na pozadí transformace ekonomické a politické. Sociológia, roč. 37, č. 4, 2005, s. 351–372.

 

Původní práce a práce v recenzovaných sbornících

Kubátová, H. Institucionalizované vzdělávání dospělých z hlediska sociologického. E-pedagogium, 1. mimořádné číslo 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2010, s. 275–297. Dostupné z http://epedagog.upol.cz

KUBÁTOVÁ, H. Symbolické násilí médií. In Foret, M., Lapčík, M., Orság, P. (eds.) Kultura – média – komunikace speciál Jazyk – Filosofie – média. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 105–116.

KUBÁTOVÁ, H. a ZNEBEJÁNEK, F. Důsledky ontologie kultury pro empirické vědy. In Timko, M. (ed.) K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Brno: Tribun EU, 2009, s. 85–89.

KUBÁTOVÁ, H.Poznámka k civilizační a antropologické mutaci. In Tomeš, J. (ed.) Naše nynější modernita. Diskuse o dějinné perspektivě v pojetí Jaroslava Krejčího. Praha: SLON, 2008, s. 51–59. 

KUBÁTOVÁ, H.Imaginativní východisko společenských věd.In Ryšavý, D. (ed.)Acta Universitatis Palackianae   Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc, Univerzita Palackého, 2007, s. 23–36.

KUBÁTOVÁ, H.Předmět sociologie životního způsobu. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 77–91.

KUBÁTOVÁ, H.Mýtus sociálních deviací. In Večerka, K. (ed.) Společenské podmínky sociálních deviací. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory 18.–20. dubna 2007. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2007, s.157–165.

Kubátová, H. Mýtus generačního konfliktu. In Večerka, K. (ed.) Mládež a sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Bystřice pod Hostýnem 5.–7. dubna 2006. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2006, s. 95–101.

Kubátová, H. Čtyři obrazy moderní společnosti a čtyři podoby moderního individualismu v sociologických teoriích. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 23–40.

Kubátová, H. Některá teoretická východiska analýzy průběhu a dopadu sociální transformace společnosti: odlišení kultury a sociální struktury. In Podoláková, K. (ed.) Kulturológia ako akademická disciplína. Acta Culturologica Bratislava: Národné osvetové centrum, 2005, s. 115–125.

Kubátová, H. Objekt andragogiky: člověk a kulturní kapitál.  Vzdelávanie dospelých, roč. 2005 (X.), č. 4, s. 30–39.

Kubátová, H. Aktér a sociální struktura v teoriích strukturace a sociální praxe (Aktér v akčním poli andragogiky). In Šimek, D. (ed.) Kurikulum andragogiky. Sborník. Olomouc: FF UP, 2003, s. 19–29.

Kubátová, H. Fenomenologická sociologie Alfreda Schütze. In Znebejánek, F. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Sociologica 2001. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 9–28.

 

Učebnice a učební texty

Kubátová, H. Základy sociologie pro sociální pracovníky. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 120 s.

Kubátová, H. Obecná sociologie pro andragogy. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 110 s.

Kubátová, H. Sociologický výzkum pro andragogy. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 90 s.

Kubátová, H. Úvod do sociologie pro andragogy. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 77 s.

KUBÁTOVÁ, H. Sociologie životního způsobu. Praha: GRADA, 2010. 272 s.

KUBÁTOVÁ, H. Sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 239 s.

KUBÁTOVÁ, H. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 121 s.

KUBÁTOVÁ, H. Obecná sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: FF UP, 2008. 108 s.

KUBÁTOVÁ, H. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: FF UP, 2008. 111 s.

KUBÁTOVÁ H., ZNEBEJÁNEK, F. Základy sociologie. 2. přepracované vydání. Olomouc: FF UP, 2008. 151 s.

KUBÁTOVÁ, H. Úvod do sociologie. Studijní texty pro kombinované studium. Olomouc: FF UP, 2007. 80 s.

Kubátová, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce. 4. přepracované vydání. Olomouc: FF UP, 2007. 90 s.

Kubátová, H. Metodologie sociologie. Olomouc: FF UP, 2006. 197 s. 

Kubátová, H. Sociologický výzkum. Studijní texty pro distanční studium. Olomouc: FF UP, 2006. 77 s.

Kubátová, H. Základy sociologie. Studijní texty pro distanční studium. 1. vydání. Olomouc: FF UP, 2002. 169 s.

 

Recenze v odborných časopisech

KUBÁTOVÁ, H. Šmajs, J. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání vzdělání, řeči a popularizaci vědy. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 123–125.

Kubátová, H.: Kandert, J. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. In Ryšavý, D. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica – Andragogica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 193–198.

Kubátová, H.: Bauman, Z. Modernita a holocaust. Sociologický časopis, roč. 41, č. 4, 2005, s. 722–726.

Kubátová, H.: Heitlingerová, A. a Trnková, Z.: Životy mladých pražských žen. Sociologický časopis, roč. 35, č. 4, 1999, s. 485–487.

 

Ostatní publikace

KUBÁTOVÁ, H. Reflektujeme změnu doby? Sociální deviace v současném světě. Prevence, roč. 6, č. 1, 2009, s. 4–5.

Kubátová, H. Objekt andragogiky: člověk v lidské situaci. Andragogika. Čtvrtletník pro vzdělávání dospělých, roč. 2005, č. 4, s. 18–20.

Kubátová, H. Projektovaná životní dráha. Sociologický časopis, roč. 31, č. 3, 1995, s. 394–397.

Kubátová, H. Sociální pád. Sociologické aktuality, č. 8, 1992, s. 16–17.

 

Konference, kolokvia a semináře (od 2002)

 

2017 Researching Translation & Interpreting I, The Challenge and Promise of Interdisciplinary, School of Foreign Languages, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, 13. – 15. 10. 2017. Příspěvek: „Translation Studies and Sociology: A ‘Methodology‘ of the Cooperation among Translation Scholars and a Sociologist (Three Encounters, Three Crossroads, Three Challenges)“ (s Jitkou Zehnalovou, KAA).

 

2017 13. konference Evropské sociologické asociace (ESA): (Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athény, 28. 8. – 2. 9. 2017. Příspěvek: „The Transformation of the Czech Suburban Countryside“ (s Františkem Znebejánkem, KSA).

 

2017 8. konference European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI): Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, Fakulta ekonomie a sociologie v Łódźi (Polsko) 4. – 7. 7. 2017. Příspěvek: „Socialist everyday life in the Czech countryside; The problem with the generalisation of qualitative data” (s Františkem Znebejánkem, KSA).

2017 Corpus Semiotics: Researching Context. University of Manchester. Příspěvek: The Analysis of the Czech Field of Literary Translation Strategies after 2000: An encounter of semiotics, sociology and corpora (s Jitkou Zehnalovou z KAA). 5. 6. 2017

2016 Sociologické divadlo Ervinga Goffmana, kolokvium sekce Teoretická sociologie České sociologické společnosti, Praha. Vystoupení s příspěvkem: S Goffmanem v terénu. Datum konání: 11. 11. 2016.

2016 Sociológia a každodennosť, Slovenská sociologická společnost a Slovenská akademie věd. Vystoupení s přednáškou: Proměny venkovské každodennosti – český příměstský venkov. Datum konání: 28. 6. 2016.

2015 Teoretický seminář Přístupy ke zkoumání každodennosti, Slovenská sociologická společnost a Slovenská akademie věd. Vystoupení s příspěvkem: Výzkum všedního dne: sociolog v terénu a nad terénem. Datum konání: 15. 10. 2015.

2015 Nitranské sociologické kolokvium, Slovenská akademie věd, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře a Slezská univerzita v Katowicích. Vystoupení s příspěvkem: Věční cizinci? Problémy s národní/etnickou identitou na Hlučínsku. Datum konání 8. 10. 2015. (Vystoupení s Františkem Znebejánkem).

2015Slovensko-české sociologické dny, Sociologický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě. Vystoupení s příspěvkem: Hlučínská identita a komunikativní paměť. Datum konání 28. 5. 2015.

2015 International conference Growing Up in 20th Century European Borderlands, University of Vienna, Institute for Eastern European History; příspěvek Growing up in Hlučín Region in the 20th Century. Datum konání: 15. – 16. 1. 2015. (vystoupení František Znebejánek).

2013 Česko-slovenská sociologická konference: Dvě společnosti – dvě sociologie? (17.–19. října 2013, Olomouc, KSA FFUP, MČSS, Slovenská sociologická spoločnosť). Příspěvek: Proměny způsobu života v mikroregionu Hlučínsko.    

2012 Mezinárodní konference: Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume (8.–9. listopadu 2012, Bratislava, Sociologický ústav SAV). Příspěvek: Proměny životního světa Slezanů na Hlučínsku.

2012 Konference MČSS a Západočeské univerzity v Plzni: Současná česká sociologie: Teorie a výzkum (19.–20. ledna 2012, Plzeň). Příspěvek: Prajzáci: životní situace Slezanů na Hlučínsku.

Mezinárodní konference: Teória Pierrra Bourdieua v sociologickom výskume (11.–12. listopadu 2011, Bratislava, Sociologický ústav SAV). Příspěvek: Odmítnutí univerzálního subjektu: odlišnosti v sociálním prostoru.

Konference se zahraniční účastí: Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti (3.–4. listopadu 2011, Olomouc, Katedra sociologie a andragogiky FF UP). Příspěvek: Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti.

Autorské sociologické fórum 2011: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV a Česká Masaryková sociologická spoločnosť pri AV ČR, Bratislava 26. – 27. května 2011. Příspěvek: Životní svět a sociální světy.

Kolokvium: Co je sociologická teorie? Masarykova česká sociologická společnost při AV ČR, Sekce sociologické teorie, Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR, Praha, 21. května 2011. Příspěvek: Dva problémy sociologické metodologie.

Pracovní seminář: Súčasné reflexie sociológie Maxa Webera (12. listopadu 2010, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, sekce sociologickej teorie, Bratislava). Příspěvek: Význam teorie ve společenskovědním poznání Maxe Webera.

Workshop: Fenomenologie a sociologie (5. – 6. listopadu 2010, Fakulta humanitních studií UK Praha. Jesenice u Rakovníka). Příspěvek: Fenomenologie a sociální stratifikace.

Kolokvium: Sociální změna (27. března 2010, Praha, MČSS – Sekce historické sociologie). Příspěvek: Teorie modernizace průběhu a způsobu života a vytváření identity moderního člověka v kontextu teorií modernizace společnosti.

Kolokvium: Historické proměny sociálních konfliktů (4. prosince 2009, Praha, MČSS – Sekce sociologické teorie a Sekce historické sociologie). Příspěvek: Mizí třídní konflikt.

Konference: Specifika žen mezi lidmi bez domova (3. prosince 2009, Olomouc, Charita). Příspěvek: Sociální soudržnost, sociální inkluze a exkluze.

Seminář s mezinárodní účastí: Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii (11. listopadu 2009, Bratislava, Sekce sociologické teorie Slovenské sociologické společnosti SAV). Příspěvek: Životní svět a sociální světy.

Kolokvium s mezinárodní účastí: Jazyk – filozofie – média (26. června 2009, Olomouc: Centrum kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP). Příspěvek: Symbolické násilí médií.

Mezinárodní konference: Problém ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti (21. ledna 2009, Brno, MU, Ekonomicko-správní fakulta). Příspěvek: Důsledky ontologie kultury pro empirické vědy (s F. Znebejánkem).

Kolokvium sekce sociologické teorie MČSS a Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR: Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? (6. června 2008) Příspěvek: Konstruktivistický strukturalismus a symbolický interakcionismus: Pierre Bourdieu a Herbert Blumer (s F. Znebejánkem).

Mezinárodní vědecké kolokvium: Naše nynější modernita (24. dubna 2007, Praha). Příspěvek: Poznámka k civilizační a antropologické mutaci.

Konference sekce sociologické teorie MČSS: Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí (20. dubna 2007, Praha). Příspěvek: Pierre Bourdieu a teorie symbolické směny.

Seminář sekce sociální patologie MČSS: Společenské podmínky vzniku sociálních deviací (18.–19. dubna 2007, Kašperské Hory). Příspěvek: Mýtus sociálních deviací.

Konference IVRIS FSS MU: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (9.–11.    listopadu 2006, Brno) Prezentace příspěvku prostřednictvím posteru: Mezigenerační reprodukce obrazu světa.

Konference sekce sociologické teorie MČSS: Postparsonsovské teorie sociálních systémů (26. května 2006, Praha). Příspěvek: Diferenciace a kolektivní chování: J. Alexander a P. Colomy o neofunkcionalismu (s F. Znebejánkem).

Seminář sekce sociální patologie MČSS: Mládež a revolta (5.–7. dubna, 2006, Bystřice pod Hostýnem). Příspěvek: Mýtus generačního konfliktu.

Mezinárodní konference FF UK Bratislava, katedra kulturologie: Kulturológia ako akademická disciplína. (12.–13. října 2005, Bratislava). Příspěvek: Některá teoretická východiska analýzy průběhu a dopadu sociální transformace společnosti: odlišení kultury a sociální struktury.

Konference sekce sociologické teorie MČSS: T. Parsons (minulost a přítomnost jedné teorie). (8. dubna 2005, Praha). Příspěvek: Hodnotový kulturní vzorec v teorii Talcotta Parsonse v kontextu různých způsobů řešení problému propojení člověka a společnosti.

Celostátní konference: Kurikulum andragogiky (13.–14. září 2002, Olomouc, Katedra sociologie a andragogiky FF UP). Příspěvek: Aktér a sociální struktura v teoriích strukturace a sociální praxe (Aktér v akčním poli andragogiky).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: