Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.  

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

Orientační nabídka předmětů dvouletého studijního programu

 

Základní teoretické předměty

 

 • Filozofie výchovy
 • Metodologie společenských věd
 • Metody sociálního výzkumu ve vědách o výchově
 • Výchova a společnost
 • Znalosti a společnost
 • Integrální andragogika

 

Předměty profilující základ

 

 • Vývoj edukologického myšlení
 • Trendy v andragogice
 • Práce a organizace
 • Reflexivita v edukologických vědách
 • Teorie rozvoje lidských zdrojů
 • Sociální politika

 

Diplomový modul

 

 • Zadání diplomové práce a projekt
 • Diplomový seminář
 • Finalizace diplomové práce

 

Povinně volitelné předměty

 

 • Analýza anglického diskursu
 • Psychologie zdraví a nemoci
 • Týmová spolupráce
 • Práce a společnost
 • Organizační učení
 • Integrace imigrantů
 • Teorie a metoda v sociální práci
 • Způsoby života v moderní společnosti
 • Politické instituce a ideologie
 • Projektové učení v andragogice
 • Kognitivní vědy
 • Historie a teorie antropologického myšlení
 • Současné antropologické přístupy a trendy

 

Volitelné předměty

 

Z široké nabídky FF UP

 

To top

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Zahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 11. 18, vytvořeno: 27. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: