Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Magisterské navazující studium oboru Andragogika završuje soubor bakalářských studijních oborů v oblasti humanitních věd zaměřených na problematiku personálního rozvoje. Tímto oborem se kompletuje nabídka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve formě kombinovaného studia na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Širší metodologické založení oboru je dáno obecně teoretickými disciplínami, jejichž funkčnost byla ověřena v dosavadním průběhu realizace prezenčního bakalářského studia oboru Andragogika, následně pak prezenčního navazujícího magisterského studia oboru Andragogika a v kombinovaném navazujícím magisterském studiu oboru Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Součástí oboru jsou však i disciplíny zaměřené prakticky edukativně v souladu s požadavky praxe a s možnostmi aktuálních informačních technologií. Pojetí andragogiky jako aplikované mezioborové vědy o mobilizaci lidského kapitálu umožňuje propojení ekonomických, právních a sociálně humánních aspektů vzdělávání dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni středního a vyššího managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na řízení lidských zdrojů, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu.

Cílem studia je poskytnout kompetence pro výkon řídících funkcí a odborných činností na úrovni středního a vyššího managementu v podnicích, ve veřejné správě a v nezis­kovém sektoru při řízení lidských zdrojů, vedení a vzdělávání pracovníků v organiza­cích.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijního programu Sociologie eventuálně Sociální studia nebo Humanitní studia, zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Sociální práce případně Školský management.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného bakalářského vzdělá­ní) je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu státní závěrečné bakalářské zkoušky). Uchazeč předloží u zkoušky seznam prostudované literatury z oboru Andragogika. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, metody, předmětu a základních odborných zdrojů) o rozsahu 3 strany předloží uchazeč přímo u zkoušky.  

Doporučená literatura k ústnímu pohovoru a orientaci pro projekt budoucí magisterské práce:

Bartoňková, H. (2010). Firemní vzdělávání. Praha: Grada.

Beneš, M. (2001). Andragogika – filozofie – věda. Praha: Eurolex Bohemia.

Beneš, M. (2014). Andragogika. Praha: Grada.

Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.

Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada.

Kubátová, H. (2006). Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kubátová, H. (2009). Sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Leirman, W. (1996). Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum.

Palán, Z. (2002). Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia.

Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada.

Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.

Uchazeč si může zvolit také další tituly vztahující se k oboru Andragogika v profilaci na personální management, může také použít jiné vydání titulu, než je uvedeno. 

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese www.upol.cz. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

 

STUDIJNÍ PROGRAM

magisterského kombinovaného studia

ANDRAGOGIKA

Ročník / disciplína     

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1. ročník

 

 

Metodologie andragogiky

9

z, Zk

Metodologie společenských věd

9

z, Zk

Vývoj andragogického myšlení

9

z, Zk

Teorie celoživotního vzdělávání

9

z, Zk

Soudobé teorie vzdělávání

9

z, Zk

Psychologie dospělých

9

z, Zk

Psychologie učení dospělých

9

K

Vzdělávací strategie

9

z, Zk

Projektování vzdělávacích aktivit a evaluační techniky

18

z, z, Zk

Seminář k diplomové práce I.

9

z

VD – Manažerské dovednosti

9

K

VD – Lektorské dovednosti

9

K

VD – Právo ve vzdělávání

9

K

VD – Základy aplikované ekonomie

9

K

VD – Marketing ve vzdělávání dospělých

9

K

VD – Assessment centrum v praxi

9

K

 

 

 

2. ročník

 

 

Technologie vzdělávání dospělých

18

z, z, Zk

Integrální andragogika

9

z, Zk

Gerontagogika

9

z, Zk

Funkční gramotnost

9

z, Zk

Sociologie výchovy

9

z, Zk

Projektový management

9

z, Zk

Seminář k diplomové práci II.

9

z

VD – Vybrané problémy sociální komunikace

9

K

VD – Firemní vzdělávání

9

K

VD – Progresivní vzdělávací technologie

9

K

VD – Mentoring ve vzdělávání dospělých

9

K

VD – Manažerská etika a image

9

K

 

Zk – zkouška K – kolokvium z – zápočet VD – volitelná disciplína

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

To top

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Zahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 5. 11. 15, vytvořeno: 27. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: