Doktorský studijní program kulturní antropologie

Doktorský studijní program oboru kulturní antropologie

Doktorské:   Ph.D.
Prezenční:    ano
Kombinované:    ano
Délka studia:    4 roky

Studijní program:    Humanitní studia
Předpokládaný počet přijatých pro 16/17:    5
Počet uchazečů 15/16:    Nově akreditovaný obor
Počet zapsaných 15/16:    Nově akreditovaný obor

Garant oboru:    Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
E-mail garanta oboru: martin.soukup@upol.cz
Adresa garanta (katedry): Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Další informace k přijímacímu řízení a odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími kompetencemi. Disponuje znalostmi ohledně vývojového a chronologického členění světové a české antropologie a je schopen je zasadit do širších souvislostí v rámci páteřních a dalších dílčích antropologických a interdisciplinárních oborů. Absolvent umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a kvalitativních i kvantitativních metod antropologie včetně kritické reflexe. To předpokládá osvojení si metodologií sociální, kulturní a historické antropologie a postupů filozofické analýzy povahy lidské přirozenosti s přesahem do jiných oborů a také schopnost metodologii diskutovat a to ve vztahu k výzkumným postupům v antropologii nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal kultivovaně a věcně správně diskutovat aktuální témata biologické, sociální a kulturní antropologie a to s ohledem na problémy a výzvy současných společností a mezikulturní konflikty a tenze – jak v lokální, tak globální perspektivě.

Přijímací zkouška:

Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Nejvhodnějšími obory jsou: antropologie, sociologie, historie, politologie, kulturologie, religionistika, sociální práce, mezinárodní vztahy. Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat vyhraněný badatelský zájem o kulturní antropologii a adekvátní znalost z oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd.

Při přijímacích zkouškách uchazeč předloží ideový projekt disertační práce obsahující shrnutí dosavadního stavu bádání k danému tématu, teoretická východiska, výzkumné otázky, resp. hypotézy, návrh metodologického řešení a seznam základní literatury k tématu. Je doporučeno předložit rovněž návrh školitele. Ústní část přijímací zkoušky se skládá z rozpravy nad projektem disertační práce a z ověření základních předpokladů pro studium oboru.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 4. 17, vytvořeno: 14. 3. 16,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: