Obor andragogika - praxe

 

O možnostech a nabídce odborné praxe se dozvíte na stránkách Systemizovaných odborných praxí www.youngpower.cz.

Andragogická praxe v rámci bakalářského studia Andragogiky

Student(ka) si vybírá místo, kde bude praxi vykonávat, podle vlastního uvážení. Ve zprávě z praxe však zdůvodní, proč praxi považuje za andragogickou.

K udělení zápočtu je třeba předložit:

 • Zprávu z praxe: kde jste vykonali praxi, co jste na praxi dělali, co jste se naučili a jak jste byli spokojeni. Délka zprávy maximálně 2 strany.
 • Potvrzení od zařízení, kde jste vykonávali praxi, o absolvování praxe.

 

S uvedenými doklady se student(ka) dostaví k tajemnici katedry v jejích konzultačních hodinách.  O zápočet za praxi je možné požádat kdykoliv v průběhu akademického roku, ve kterém byl předmět zapsán.  

Andragogická praxe v rámci magisterského studia Andragogiky v profilaci Personální management

V rámci studijního programu Andragogika musí student(ka) absolvovat povinnou praxi. Místo, kde bude student(ka) praxi vykonávat, si student(ka) vybírá sám/sama na základě vlastního uvážení. Jedná se o instituce, které svojí činností odpovídají náplni oboru Andragogika profilovaného do oblasti personálního managementu.

Zápočet za praxi uděluje PhDr. Veronika Gigalová, a to v případě, že jsou splněny dva požadavky:

 • student(ka) dodá originální potvrzení o absolvování praxe pokud možno na hlavičkovém papíře zařízení, ve kterém praxi absolvoval(a), potvrzení musí obsahovat jméno a příjmení studenta/studentky, datum absolvování praxe a její rozsah v počtu dnů strávených na pracovišti, hodnocení ze strany pracoviště není nutné
 • student(ka) dodá zprávu z praxe, kde nejméně na jedné straně formátu A4 popíše vlastní postřehy z absolvované praxe, naplnění nebo naopak nenaplnění vlastních očekávání, která od praxe měl(a).

 

Malá nápověda: popis pracoviště z hlediska činnosti, která se na tomto pracovním místě vykonává a popis pracovní činnosti, kterou vykonával(a) student(ka).

Andragogická praxe v rámci magisterského studia Andragogiky v profilaci Sociální práce

V rámci studijního programu Andragogika musí studenti profilace Sociální práce absolvovat čtyři průběžné a jednu souvislou praxi. Zařízení poskytující klientům služby sociální práce si studenti vybírají sami na základě vlastního uvážení a profesního zájmu.

Pokud pracoviště požaduje sepsání smlouvy o praxi studenta, je třeba předložit k jejímu vyhotovení následující údaje: oficiální název zařízení, jeho adresu a IČO, jméno statutárního zástupce včetně akademických titulů, jméno studenta, adresu jeho trvalého bydliště a datum narození.

 

Průběžná praxe:

Disciplína je realizována prostřednictvím praktické výuky studenta na vybraném pracovišti praxe sociální práce pod patronací sociálního pracovníka. Student navštíví toto pracoviště v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnech semestrální výuky. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na pracovišti, v základních právních normách, které práci s klienty upravují, a bude veden k aplikaci znalostí a dovedností získaných v průběhu studia do vlastní praxe sociální práce.

Cílem praxe je:

 • Základní orientace v sociální sféře – pokus o analýzu organizační, politické, legislativní a administrativní struktury služeb.
 • Orientace v hlavních metodách uplatňovaných na pracovišti.
 • Poznání standardní i „nestandardní“ klientely pracoviště.
 • Poznání systémů financování poskytovaných služeb, jejich výhod a nevýhod pro jednotlivé služby.
 • Pozorování a podrobení konstruktivní kritice lokalizace moci v zařízení a zplnomocňování klientů k participaci na rozhodování (vč. legislativních mezí).
 • Uvedení zjištěných poznatků do kontextu s demografickou strukturou obyvatelstva v dané lokalitě, aktuálními sociálně politickými změnami, porovnání získaných teoretických (škola) a praktických (pracoviště) poznatků do souvislostí.
 • Povšimnutí si typických strategií jednání sociálního pracovníka, který vede studentovi praxi.
 • Pozorování klimatu týmové (ne)spolupráce na pracovišti, případně postavení sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu.
 • Podrobnější studium vybraného sociálního případu, sledování jeho geneze a zásahů supervidujícího sociálního pracovníka.

 

Disciplína je atestována zápočtem udíleným za každý semestr navazujícího studia (celkově tedy 4 zápočty). Ten je udělen při splnění dvou podmínek:

 • první je minimálně 90% účast na předepsaném rozsahu praktické výuky;
 • druhou je odevzdání Zprávy z praxe v rozsahu min. 5 normostran a potvrzení pracoviště o tom, že student absolvoval praxi ve stanoveném rozsahu (na hlavičkovém papíru).

Ve Zprávě z praxe student popisuje pracoviště a hodnotí přínosy praktické výuky pro své studium (co jsem se naučil/a…). Součástí Zprávy z praxe jsou i deníkové záznamy aktivit realizovaných studentem na pracovišti praktické výuky včetně jeho celkového hodnocení absolvované praxe.

 

Souvislá praxe:

Disciplína je realizována prostřednictvím praktické výuky studenta na vybraném pracovišti praxe sociální práce pod patronací sociálního pracovníka. Student navštíví toto pracoviště v souvislém rozsahu 15ti pracovních dnů standardní pracovní doby. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na pracovišti, v základních právních normách, které práci s klienty upravují, a bude veden k aplikaci znalostí a dovedností získaných v průběhu studia do vlastní praxe sociální práce.

Cílem praxe je:

 • Kritická analýza hlavních metod sociální práce uplatňovaných na pracovišti.
 • Poznání standardní i „nestandardní“ klientely pracoviště.
 • Pozorování a podrobení konstruktivní kritice lokalizace moci v zařízení a zplnomocňování klientů k participaci na rozhodování (vč. legislativních mezí).
 • Kritická analýza typických strategií jednání sociálního pracovníka, který vede studentovi praxi.
 • Kritická analýza klimatu týmové (ne)spolupráce na pracovišti, případně postavení sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu. Rozvíjení schopnosti efektivní týmové komunikace v zájmu snížení rizikových faktorů a ohrožení klienta.
 • Rozpoznání a rozvíjení silných stránek klienta.
 • Rozvíjení schopnosti vytvářet dobrý pracovní vztah s klientem, jeho rodinou a širším sociální prostředím.
 • Pružné rozlišování mezi pomocí a kontrolou v průběhu kontaktu s klientem.
 • Samostatné zásahy do vybraného sociálního případu, sledování jeho geneze a zásahů supervidujícího sociálního pracovníka.
 • Rozvíjení schopnosti získávat zpětnou vazbu své činnosti od klientů a spolupracovníků.

 

Disciplína je atestována zápočtem. Ten je udělen při splnění dvou podmínek:

 • první je min. 90% účast na předepsaném rozsahu praktické výuky;
 • druhou je odevzdání Zprávy z praxe v rozsahu min. 10 normostran a potvrzení pracoviště o tom, že student absolvoval praxi ve stanoveném rozsahu (na hlavičkovém papíru).

 

Součástí Zprávy z praxe jsou stručné deníkové záznamy aktivit realizovaných studentem na pracovišti praktické výuky a jeho sebehodnocení. Přílohou je kasuistika jednoho sociálního případu v rozsahu cca 5 normostran. Předložená zpráva i kasuistika musí být uvedeny do souladu s principem ochrany osobních údajů klientů.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 9. 15, vytvořeno: 27. 7. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: