DSP kulturní antropologie

Doktorský studijní program oboru kulturní antropologie

Doktorské:   Ph.D.
Prezenční:    ano
Kombinované:    ano
Délka studia:    4 roky

Studijní program:    Humanitní studia
Předpokládaný počet přijatých pro 16/17:    5
Počet uchazečů 15/16:    Nově akreditovaný obor 
Počet zapsaných 15/16:    Nově akreditovaný obor

Garant oboru:    Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 
E-mail garanta oboru: martin.soukup@upol.cz
Adresa garanta (katedry): Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent doktorského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími kompetencemi. Disponuje znalostmi ohledně vývojového a chronologického členění světové a české antropologie a je schopen je zasadit do širších souvislostí v rámci páteřních a dalších dílčích antropologických a interdisciplinárních oborů. Absolvent umí vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a kvalitativních i kvantitativních metod antropologie včetně kritické reflexe. To předpokládá osvojení si metodologií sociální, kulturní a historické antropologie a postupů filozofické analýzy povahy lidské přirozenosti s přesahem do jiných oborů a také schopnost metodologii diskutovat a to ve vztahu k výzkumným postupům v antropologii nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Absolvent disponuje takovými znalostmi, aby dokázal kultivovaně a věcně správně diskutovat aktuální témata biologické, sociální a kulturní antropologie a to s ohledem na problémy a výzvy současných společností a mezikulturní konflikty a tenze – jak v lokální, tak globální perspektivě.

Další informace o obsahu a průběhu studia podá garant oboru.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 2. 17, vytvořeno: 9. 2. 17,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: