Navazující magisterské studium oboru Kulturní antropologie

Kulturní antropologie (Navazující magisterské studium, délka studia 2 roky)

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Odborný garant oboru: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Informace o oboru poskytuje: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. (jaroslav.sotola@remove-this.upol.cz)

Charakteristika oboru

Koncepce magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je založena na zásadách Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Q-RAM Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vzdělávání v oboru Antropologie.

Magisterské studium Kulturní antropologie je koncipováno jako dvouoborové. Studijní obor Kulturní antropologie je akademickou disciplínou, která se zabývá studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů v lidských pospolitostech. Zabývá se sociokulturními normami, idejemi a artefakty, jež jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních kontextech, zabývá se však nově i souvislostmi globálních sociokulturních procesů. Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum spojený s místním prostředím. Usiluje o vyváženost etického a emického přístupu ke zkoumanému prostředí a klade důraz na výzkum sociokulturních systémů ve spojení se znalostí kategorií a pojmů vlastních příslušníkům či nositelům zkoumaného kulturního prostředí. Kulturní antropologie se zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace. Zkoumá mezikulturní konflikty a procesy kulturních kontaktů, či lokální podoby sociokulturních institucí, příbuzenství a rodiny. Zabývá se rovněž materiální kulturou a vizuálními projevy kultur.

Kulturní antropologie je obor, který se transformuje, vyvíjí a objevuje nová témata, přitom klade důraz na vymezení coby integrální, široce koncipované vědypropojující biologický, sociální i kulturní přístup ke člověku. Předkládaná akreditace situuje těžiště do oblasti kulturní antropologie a kulturního přístupu, který doplňují přístupy další. Reflektuje témata, která jsou aktuální pro současnou britskou a zejména americkou kulturní antropologii, odkud jsme čerpali inspirace pro její tvorbu (diskuse na půdě American Anthropological Association, kterých se účastníme).  Právě ve 20. století vnikla zejména v USA základní koncepce antropologie, která se dále rozvíjí směrem ke studiu společností tzv. moderních, ale na rozdíl od sociologie tak činí v mikropohledu a zkoumá je zejména v perspektivě porozumění jejich členů. Výjimečnost vzdělávání v oblasti antropologie je dána potřebou integrálně studovat to, co je lidem na celém světě společné i rozdílné. Akreditace zohledňuje měnící se svět a kulturní a sociální procesy, které nabývají mezinárodní / nadnárodní charakter.

 Magisterské studium je koncipováno tak, že obsahuje páteřní obory (kulturní antropologie, biologická antropologie, sociální antropologie, filozofická antropologie, historická antropologie) a současně obsahuje přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory (zejména sociologii, filozofii, andragogiku, historické vědy, religionistiku, psychologii, biologii aj.) s cílem potvrdit interdisciplinaritu a transdisciplinaritu oboru antropologie a dosáhnout vzdělávacích cílů, zejména pak znalosti soudobého stavu poznání zkoumání člověka z hlediska lidských kultur a společností a interpretace složitějších vědeckých problémů i zkoumání společnost a kultury v mikropohledu (viz Národní kvalifikační rámec terciálního vzdělávání – Antropologie). Samotný název i profil studijního oboru těžiště klade do oblasti kulturní antropologie a opoeruje s termínem kultura zahrnující všechny specifické lidské negenetické jevy obsažené v artefaktech, sociokulturních regulativech a kulturních idejích sdílených a předávaných členy určité společnosti

Profil a uplatnění absolventa

Cílem vzdělávání v oblasti antropologie je především pochopit antropologii jako srovnávací studium lidských společností a studium minulého a současného člověka z evoluční a adaptivní perspektivy. Dalším cílem je umět zhodnotit význam empirického terénu a umět použít specifické metody terénního výzkumu, znát teorie a dějiny antropologie a příslušné metodologie, dále mít schopnost aplikace na konkrétní problém, vyhodnotit a využít různé teoretické přístupy v oboru a mít povědomí vazeb na jiné obory. Cílem je také vybavit absolventa schopností vyhodnotit a interpretovat poznatky a samostatně řešit složitější společenské, vědecké, etické problémy v soudobé společnosti.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o vztazích mezi páteřními obory, ale i přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory. Dále zná základní vývojové a chronologické členění světové a české antropologie a jsou schopen je zasadit do obecných souvislostí, má široké a hluboké znalosti soudobého stavu poznání zkoumání člověka zejména z hlediska lidských kultur a společností i z hlediska biologického. Zná metodologii biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie a rovněž interpretativní metody terénního výzkumu a studia různých typů pramenného (empirického) materiálu.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen analyzovat poznatky antropologie na úrovni soudobého stavu poznání zkoumání člověka z hlediska biologického, sociálního i kulturního, dále interpretovat pojetí antropologie jako integrální široce koncipované vědy propojující biologický, sociální a kulturní přístup ke člověku a vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a formulují písemně zadané téma s použitím samostatně zvolené metody. Absolvent umí identifikovat aktuální společenská témata při propojení biologicko-socio-kulturního přístupu, zvládá ústní i písemný kultivovaný projev, rovněž i interpretaci složitějšího vědeckého problému a v diskusi o něm na adekvátní úrovni argumentovat. Také dokáže připravit projekt terénního výzkumu a formulovat výzkumné otázky nebo hypotézy, umí posoudit spolehlivost a hodnověrnost i správnost postupu terénního výzkumu a aplikovat etiku terénního výzkumu, včetně uvědomění si etického rozměru vědeckého poznávání. Absolvent dále dokáže zkoumat společnost a kultury v mikropohledu při využití specifických metod kvalitativního výzkumu a v kvalifikovaném projevu formulovat základní vědecké hypotézy a přístupy jak v rodném, tak v cizím jazyce. Na obecné úrovni absolvent disponuje analytickými dovednostmi při zhodnocování kulturní rozmanitosti, propojováním páteřních oborů, zejména ale umí realizovat terénní výzkum s použitím relevantních antropologických metod a technik a formulovat názor a samostatný, kritický i reflexivní přístup k problému při respektování etického rozměru.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.  Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále je připraven působit na pozicích odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích a to i na nadnárodní úrovni.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor: otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. hlásí se na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma suplement svého bakalářského studia

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: