Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Charakteristika oboru

Magisterské navazující studium oboru Andragogika završuje soubor bakalářských studijních oborů v oblasti humanitních věd zaměřených na problematiku personálního rozvoje. Tímto oborem se kompletuje nabídka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve formě kombinovaného studia na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Širší metodologické založení oboru je dáno obecně teoretickými disciplínami, jejichž funkčnost byla ověřena v dosavadním průběhu realizace prezenčního bakalářského studia oboru Andragogika, následně pak prezenčního navazujícího magisterského studia oboru Andragogika a v kombinovaném navazujícím magisterském studiu oboru Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Součástí oboru jsou však i disciplíny zaměřené prakticky edukativně v souladu s požadavky praxe a s možnostmi aktuálních informačních technologií. Pojetí andragogiky jako aplikované mezioborové vědy o mobilizaci lidského kapitálu umožňuje propojení ekonomických, právních a sociálně humánních aspektů vzdělávání dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi studia jsou disponováni k výkonu řídící a odborné práce na úrovni středního a vyššího managementu v podnicích, ve veřejné správě a v neziskovém sektoru se zaměřením na řízení lidských zdrojů, vedení pracovníků v institucích a vzdělávání pracovníků v rámci procesu řízení pracovního výkonu.

Cílem studia je poskytnout kompetence pro výkon řídících funkcí a odborných činností na úrovni středního a vyššího managementu v podnicích, ve veřejné správě a v nezis­kovém sektoru při řízení lidských zdrojů, vedení a vzdělávání pracovníků v organiza­cích.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijního programu Sociologie eventuálně Sociální studia nebo Humanitní studia, zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Sociální práce případně Školský management.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného bakalářského vzdělá­ní) je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor zaměřený na orientaci v oboru andragogika (v rozsahu státní závěrečné bakalářské zkoušky). Uchazeč předloží u zkoušky seznam prostudované literatury z oboru Andragogika. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, metody, předmětu a základních odborných zdrojů) o rozsahu 3 strany předloží uchazeč přímo u zkoušky.  

Doporučená literatura k ústnímu pohovoru a orientaci pro projekt budoucí magisterské práce:

Bartoňková, H. (2010). Firemní vzdělávání. Praha: Grada.

Beneš, M. (2001). Andragogika – filozofie – věda. Praha: Eurolex Bohemia.

Beneš, M. (2014). Andragogika. Praha: Grada.

Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.

Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada.

Kubátová, H. (2006). Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kubátová, H. (2009). Sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Leirman, W. (1996). Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum.

Palán, Z. (2002). Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia.

Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada.

Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.

Uchazeč si může zvolit také další tituly vztahující se k oboru Andragogika v profilaci na personální management, může také použít jiné vydání titulu, než je uvedeno. 

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese www.upol.cz. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

 

STUDIJNÍ PROGRAM

magisterského kombinovaného studia

ANDRAGOGIKA

Ročník / disciplína     

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1. ročník

 

 

Metodologie andragogiky

9

z, Zk

Metodologie společenských věd

9

z, Zk

Vývoj andragogického myšlení

9

z, Zk

Teorie celoživotního vzdělávání

9

z, Zk

Soudobé teorie vzdělávání

9

z, Zk

Psychologie dospělých

9

z, Zk

Psychologie učení dospělých

9

K

Vzdělávací strategie

9

z, Zk

Projektování vzdělávacích aktivit a evaluační techniky

18

z, z, Zk

Seminář k diplomové práce I.

9

z

VD – Manažerské dovednosti

9

K

VD – Lektorské dovednosti

9

K

VD – Právo ve vzdělávání

9

K

VD – Základy aplikované ekonomie

9

K

VD – Marketing ve vzdělávání dospělých

9

K

VD – Assessment centrum v praxi

9

K

 

 

 

2. ročník

 

 

Technologie vzdělávání dospělých

18

z, z, Zk

Integrální andragogika

9

z, Zk

Gerontagogika

9

z, Zk

Funkční gramotnost

9

z, Zk

Sociologie výchovy

9

z, Zk

Projektový management

9

z, Zk

Seminář k diplomové práci II.

9

z

VD – Vybrané problémy sociální komunikace

9

K

VD – Firemní vzdělávání

9

K

VD – Progresivní vzdělávací technologie

9

K

VD – Mentoring ve vzdělávání dospělých

9

K

VD – Manažerská etika a image

9

K

 

Zk – zkouška K – kolokvium z – zápočet VD – volitelná disciplína

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

Nahoru

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 5. 11. 15, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: