Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.  

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

Orientační nabídka předmětů dvouletého studijního programu

 

Základní teoretické předměty

 

 • Filozofie výchovy
 • Metodologie společenských věd
 • Metody sociálního výzkumu ve vědách o výchově
 • Výchova a společnost
 • Znalosti a společnost
 • Integrální andragogika

 

Předměty profilující základ

 

 • Vývoj edukologického myšlení
 • Trendy v andragogice
 • Práce a organizace
 • Reflexivita v edukologických vědách
 • Teorie rozvoje lidských zdrojů
 • Sociální politika

 

Diplomový modul

 

 • Zadání diplomové práce a projekt
 • Diplomový seminář
 • Finalizace diplomové práce

 

Povinně volitelné předměty

 

 • Analýza anglického diskursu
 • Psychologie zdraví a nemoci
 • Týmová spolupráce
 • Práce a společnost
 • Organizační učení
 • Integrace imigrantů
 • Teorie a metoda v sociální práci
 • Způsoby života v moderní společnosti
 • Politické instituce a ideologie
 • Projektové učení v andragogice
 • Kognitivní vědy
 • Historie a teorie antropologického myšlení
 • Současné antropologické přístupy a trendy

 

Volitelné předměty

 

Z široké nabídky FF UP

 

Nahoru

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 11. 18, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: