Informace ke konferenci

Organizační pokyny naleznete zde.

Harmonogram konference naleznete zde.

Abstrakt book naleznete zde.

Nahoru

Spiritualita ve vzdělávání

English version

 

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá konferenci na téma

Spiritualita ve vzdělávání

Dnešní vzdělání je plné smutných paradoxů a jejich mrtvolných důsledků. Největší výzvou integrujícího vzdělání je „přemýšlet o světě celistvě“, ne odděleně, aby se vzdělání stalo životadárnou zkušeností, jíž by také mělo být.

                                                                                                           (Palmer, 2007, abstrakt)

Svou účast již na konferenci přislíbili mimo jiné:

 

Termín: pondělí 21. a úterý 22. října 2013

Cílem konference je podpořit diskusi a přiblížit téma spirituality v oblasti vzdělávání. V souvislosti s tímto tématem si klademe mimo jiné i následující otázky, které bychom rádi na konferenci diskutovali:

Patří spiritualita do vzdělávání?

Je možné a vhodné odlišovat mezi spiritualitou a religiozitou ve vzdělávání?

O jakém typu spirituality lze v kontextu vzdělávání smysluplně mluvit?

Je možné o vazbě mezi vzděláváním a spiritualitou uvažovat pouze tehdy, když něčemu spirituálnímu explicitně vyučujeme nebo může být ve vzdělávání téma spirituality přítomno implicitně? Pokud implicitně, jak?

Lze na téma nahlížet odlišně podle toho, jestli se na něj díváme z pohledu vyučování (teaching) a z pohledu učení se (learning)?

Hraje u toho tématu nějakou roli věk studentů, metody použité ve výuce (didaktika), vztah učitele a učícího se, celkový kontext, možnosti vzdělávacího systému etc.?

Jaká jsou možné praktické důsledky takového vzdělávání?

V čem spočívají limity tohoto tématu? Proč by mohlo být toto téma aktuální?

 

Místo konání:

prostory uměleckého centra UP – Konvikt, Univerzitní 225/3, 779 00 Olomouc

http://www.upol.cz/umelecke-centrum/

Jazyk konference: Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina.

Konferenční poplatek: Účast na konferenci je zdarma.

Registrace účastníků:

 • Aktivní účast – přihlášku spolu s názvem Vašeho příspěvku a jeho krátkou anotací zašlete prosím nejpozději do 30. září. Zájemci, kteří svůj konferenční příspěvek odevzdají v písemné podobě, jej mohou publikovat v recenzovaném a (dle VaVaI) započitatelném časopise Paidagogos. Více viz dále.
 • Pasivní účast – prosíme též o přihlášení pasivních účastníků, abychom mohli pro vás lépe zajistit organizační zázemí.

Informace pro aktivní účastníky konference, kteří mají zájem o publikování příspěvků:

Příspěvky z konference, které projdou úspěšně recenzním řízením, budou publikovány v časopise Paidagogos. Podmínkou publikování je aktivní vystoupení na konferenci s daným příspěvkem.

Pokyny k článku: Články je nutno psát podle následujících kriterií:

 1. Název článku musí být výstižný, smysluplný a musí korespondovat s obsahem. (Velikost písma 16pt, tučně, zarovnat na střed, před nadpisem ani za nadpisem nevynechávat řádky.)
 2. Jméno a příjmení autora (bez akademických titulů) se uvádí pod nadpisem článku. (Velikost písma 14pt, tučně, zarovnat na střed, před jménem ani za jménem nevynechávat řádky.)
 3. Dále je nutno uvést: název článku v anglickém jazyce, stručnou anotaci v jazyce článku a v anglickém jazyce.
 4. Klíčová slova v jazyce článku a angličtině.
 5. Samotný text by neměl přesáhnout 12 normostran (21600 znaků).
 6. Zpracování tématu musí odpovídat standardním požadavkům kladeným na vědeckou práci.
 7. Zpracování kritického aparátu se řídí dle platných norem.
 8. Seznam literatury uvádějte zásadně podle normy ISO 690 1 a 2.
 9. Povinné informace o autorovi: titul, jméno, příjmení, působiště (škola), e-mail; adresa pracoviště, příp. www stránky (pracoviště nebo osobní).

Bližší informace ohledně požadavků na úpravu rukopisu naleznete v pokynech pro autory na adrese: http://www.paidagogos.net/

Abstrakt svého článku do časopisu Paidagogos zašlete nejpozději do 30. září. Konečnou verzi článku zašlete nejpozději do 21. října 2013 na email: spiritualitavevzdelavani@remove-this.gmail.com. Lze ji také předat přímo na konferenci.

 

Kontakt:

Bc. Petra Majewská

Mgr. Michaela Bolcková

e-mail: spiritualitavevzdelavani@gmail.com

 

Přihláška ke stažení zde.

Informace o ubytování zde.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 6. 8. 13,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: