Ostatní granty

Anna

Financování: Nadace Open Society Fund Praha, doba trvání: 2015-2016, řešitelka: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Romská žena Anna převzala péči o děti svého příbuzného, které byly v nukleární rodině v batolecím věku zanedbávány a sexuálně zneužívány. Péče Anny o děti trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala jejich pěstounkou. Případová studie chce ukázat specifické strategie Anny k ochraně zájmů dětí a naplnění jejich potřeb. Strategie jsou modelovány její etnicitou, gender, výchovou a zkušenostmi. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. 
Cílem projektu je vytvoření případové studie života Anny. Umožní čtenáři poznat její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti, cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat stereotypy a předsudky spojené s její etnickou příslušností a gender, současně téma poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity s požadavky a oprávněnými očekáváními majoritní společnosti.

Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru

Financování: Ministerstvo vnitra České republiky, doba trvání: 2013-2015, řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Projekt se zabývá etablováním muslimů ve veřejném prostoru. Muslimská „komunita“ se vyznačuje značnou heterogenitou, interakční a etnickou pestrostí. Etablování se na veřejnosti souvisí se snahou získat veřejný charakter a vliv, což může vést k řadě sociálních konfliktů. Projekt sleduje způsoby etablování se islámu v české společnosti a jeho důsledky. Vychází z analýzy jednání významných aktérů - veřejnosti, médií, úřadů, muslimů, konvertitů.

Estetika na přelomu milénia

Rozvojový projekt, Podpora excelence odborných a pedagogických publikačních výstupů pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého, doba trvání: 2010-2011, řešitel/editor: Pavel Zahrádka.

Kniha Estetika na přelomu milénia (Principal & Barrister 2011) představuje devět vybraných témat současné estetiky (definice umění, ontologie umění, hodnota umění, umění a falzum, vysoké versus populární umění, ideologie a estetika, umění a autorské právo, environmentální estetika a feministická estetika), a nabízí tak čtenářům jedinečnou možnost seznámit se s tradičními i novými problémy filozofické estetiky a jejich aktuálními řešeními. Každou z devíti kapitol tvoří vždy úvodní přehledový text a dvě studie od předních mezinárodních badatelů, kteří k danému problému často zaujímají odlišná stanoviska. Čtenáři jsou tak vybízeni ke kritické úvaze a k vlastnímu úsudku. Publikace vznikla ve spolupráci s autorským a překladatelským týmem odborníků z České republiky, Německa a USA. Je určena všem, kdo kriticky uvažují o otázkách spojených s tvorbou, recepcí a hodnocením uměleckých děl, a může sloužit také jako vhodný studijní materiál pro výuku teorie umění a estetiky na vysoké škole. Ačkoli těžiště textů zařazených do publikace spočívá v analytickém přístupu, prostor dostávají též jiné směry estetiky, například fenomenologická estetika, marxistická estetika nebo kulturní kritika. Estetický přístup doplňují rovněž poznatky a teorie dalších oborů, jako jsou sémiotika, literární teorie, sociologie, kulturální a mediální studia nebo genderová studia.

K rozvoji dopravy jesenického regionu, 2001

Více informací naleznete zde.

Sociologický výzkum názorů obyvatel na projekty Rozvojového plánu města Svitavy, 2007

Více informací naleznete zde.

Šetření spokojenosti klientů MěÚ Konice

Zprávu z šetření spokojenosti klientů MěÚ Konice - EDUKOL 2008 naleznete zde.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 27. 4. 15, vytvořeno: 28. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: