Navazující magisterské studium oboru Sociologie

Sociologie

Obor: dvouoborové prezenční magisterské studium, délka studia 2 roky 

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Informace o oboru: Mgr. František Znebejánek, Ph.D., Olomouc, tř. Svobody 26, tel.: 585 633 405, e-mail: frantisek.znebejanek@upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Sociologie je zaměřeno především na prohlubování teoretických znalostí a metodických dovedností. V oblasti sociologické teorie se jedná o její zakotvení do teorie a metodologie vědy a o zaměření na současné proměny modernity. V oblasti praktické aplikace sociologických teorií je studium zaměřeno na sociální deviace, na sociologii kultury, politiky, životního způsobu a práce a podniku a dále na problémy sociálně politických ideologií. V oblasti metodiky je studium zaměřeno na integrované výzkumné postupy a specifické techniky analýzy dat. Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou magisterské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými znalostmi v klíčových teoretických i aplikovaných sociologických disciplínách. Je schopen využít získaných poznatků v hospodářské, administrativní i výzkumné praxi. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení sociologických odborných znalostí, schopností a dovedností.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. hlásí se na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma suplement svého bakalářského studia.

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 4. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: