Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.  

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

Orientační nabídka předmětů dvouletého studijního programu

Základní teoretické předměty
Filozofie výchovy
Metodologie společenských věd
Metody sociálního výzkumu ve vědách o výchově
Výchova a společnost
Znalosti a společnost
Integrální andragogika 

Předměty profilující základ
Vývoj edukologického myšlení
Trendy v andragogice
Práce a organizace
Reflexivita v edukologických vědách
Teorie rozvoje lidských zdrojů
Sociální politika

Diplomový modul
Zadání diplomové práce a projekt
Diplomový seminář 
Finalizace diplomové práce 

Povinně volitelné předměty
Psychologie zdraví a nemoci
Analýza anglického diskursu
Týmová spolupráce
Práce a společnost
Organizační učení
Integrace imigrantů
Teorie a metoda v sociální práci
Způsoby života v moderní společnosti
Politické instituce a ideologie
Projektové učení v andragogice
Kognitivní vědy
Historie a teorie antropologického myšlení
Současné antropologické přístupy a trendy 

Volitelné předměty
Z široké nabídky FF UP

Doporučená literatura k ústnímu pohovoru a orientaci pro projekt budoucí magisterské práce:

 • Bartoňková, H. (2010). Firemní vzdělávání. Praha: Grada.
 • Beneš, M. (2001). Andragogika – filozofie – věda. Praha: Eurolex Bohemia.
 • Beneš, M. (2014). Andragogika. Praha: Grada.
 • Dvořáková, M., Šerák, M. (2016). Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.
 • Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada.
 • Kubátová, H. (2006). Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Kubátová, H. (2009). Sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Leirman, W. (1996). Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum.
 • Palán, Z. (2002). Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia.
 • Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada.
 • Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.

Uchazeč si může zvolit také další tituly vztahující se k oboru andragogika, vzdělávání dospělých, může také použít jiné vydání titulu, než je uvedeno. Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese www.upol.cz. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

 

 

 

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 1. 19, vytvořeno: 27. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: