Doktorský studijní program oboru Sociologie

Doktorské studium SOCIOLOGIE

Forma, typ a délka studia: prezenční či kombinované, tříleté

Přijímací zkouška:

Uchazeči musejí splnit podmínku dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v oboru sociologie. Oborová rada může připustit k přijímací zkoušce rovněž uchazeče, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuš-tění ke zkoušce a následně tyto uchazeče navrhnout děkanovi k přijetí. V případě absolven-tů příbuzného oboru stanoví oborová rada podmínky pro další průběh studia, konkrétně povinnost absolvovat rozdílovou zkoušku.
Přijímací zkouška má ústní formu, těžištěm je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3−5 normostran je součástí přihlášky. Musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělá-vání; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; sociologie stáří; sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin.
Uchazeči musejí u přijímacího pohovoru prokázat znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku v oblasti sociologie (příp. dalšího sociálně vědního oboru, jako je sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistika), která souvisí se širším zaměřením budoucí disertační práce.
Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového jazyka, přednostně angličtiny, prokázaná např. absolvováním státní závěrečné zkoušky. O přijatelnosti jiného vysvědčení o jazy-kových znalostech rozhoduje oborová rada.
Uchazeči doloží dosavadní působení v oboru: publikované práce, přednášky apod.

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku - více informací na zvláštním webu Filozofické fakulty s aktualitami k doktorským studijním programům.


(Bližší informace o administrativních náležitostech, resp. podmínkách, které musejí splnit uchazeči o studium viz specializovanou webovou stránku Filozofické fakulty s aktuálními informacemi k doktorským studijním programům.

Kontaktní informace

garant oboru, e-mail a telefon:   

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., dana.sykorova@upol.cz, 585 633 404

adresa:  

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu a práci pedagogickou či pro vysoce odbornou práci v různých typech společenských institucí a organizací.
Obor je pojímán jako multiparadigmatický, se silným důrazem na propojení teorie, meto-dologie a empirie. Snaží se reflektovat aktuální problémy soudobé společnosti v globálních souvislostech.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociolo-gických teoriích a jsou schopni je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postu-py v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty.
Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezi-národních výzkumných sítí a participovat na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich, kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž dovednost připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.
Absolventi najdou uplatnění především jako pedagogové a výzkumníci na vysokých ško-lách a ve vědeckovýzkumných institucích, popř. jako analytici či poradci v různých typech společenských institucí a organizací.

Složení oborové rady DSP sociologie najdete ZDE

Další informace k DSP oboru sociologie, předpisy, formuláře žádostí a návody pro studenty najdete ZDE

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 31. 3. 17, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: