Bakalářské studium oboru Kulturní antropologie

Kulturní antropologie (Jednooborové prezenční studium, délka studia 3 roky)

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Odborný garant oboru: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Informace o oboru poskytuje: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. (jaroslav.sotola@remove-this.upol.cz)

Charakteristika oboru

Koncepce bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je založena na zásadách Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Q-RAM Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vzdělávání v oboru Antropologie.

Bakalářské studium Kulturní antropologie je koncipováno jako jednooborové i dvouoborové. Studijní obor Kulturní antropologie je akademickou disciplínou, která se zabývá studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů v lidských pospolitostech. Zabývá se sociokulturními normami, idejemi a artefakty, jež jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních kontextech, zabývá se však i souvislostmi s globálními sociokulturními procesy.

Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum spojený s místním prostředím. Usiluje o vyváženost etického a emického přístupu ke zkoumanému prostředí a klade důraz na výzkum sociokulturních systémů ve spojení se znalostí kategorií a pojmů vlastních příslušníkům či nositelům zkoumaného kulturního prostředí. Kulturní antropologie se zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace. Zkoumá mezikulturníkonflikty a procesy kulturních kontaktů, či lokální podoby sociokulturních institucí, příbuzenství a rodiny. Zabývá se rovněž materiální kulturou a vizuálními projevy kultur.

Bakalářské studium je koncipováno tak, že obsahuje páteřní obory (biologická antropologie, sociální antropologie, kulturní antropologie, filozofická antropologie, historická antropologie) a současně (zvláště ve své jednooborové variantě)obsahuje přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory (zejména sociologii, filozofii, andragogiku, historické vědy, religionistiku, psychologii, biologii aj.) s cílem potvrdit interdisciplinaritu a transdisciplinaritu oboru antropologie a dosáhnout vzdělávacích cílů, zejména pak rozpoznání, vyhodnocení a využití různých teoretických přístupů v oboru a disponování povědomí o vazbách na jiné obory (viz. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání – Antropologie).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o pluralitě sociokulturních systémů, zná základní vývoj a chronologické členění světové a české antropologie, zná teorie, koncepty a metody biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie, zná odlišnosti antropologie od sociologického přístupu zkoumání člověka, disponuje základní znalostí metod výzkumu kultur, společností a populace, zná teoretické přístupy v oboru a vazby na další obory.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen kriticky hodnotit podobnosti a rozdíly sociokulturních systémů z hlediska plurality kultur. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti z konstitutivních antropologických subdisciplín (kulturní a sociální antropologie, historické antropologie, biologické a filosofické antropologie) – teorie, koncepty a metody. Umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí vhodným způsobem aplikovat výzkumné metody a odborné znalosti na konkrétně vymezené výzkumné úkoly. Umí představit specifický vědecký problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň jednom cizím jazyce.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.

Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

 

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: