Rigorózní řízení pro obor andragogika

Požadavky na rigorózní práci

 • rigorózní práce je založena na zvládnutí teoretického řešení praktického problému;
 • rigorózní práce mapuje celý vybraný deklarovaný a zdůvodněný předmět výzkumu, který je uveden v kontextu relevantních předmětů souvisejících;
 • rigorózní práce reflektuje relevantní světovou literaturu;
 • rigorózní práce zachycuje hlavní rysy odborných diskusí, které se předmětu práce týkají (tj. kritiky a reakce na kritiky) a hlavní rysy vývojových trendů řešení problému;
 • rigorózní práce umožňuje postihnout kritické a analytické schopnosti autora, jeho schopnost interdisciplinárního přístupu k řešení problémů a jeho schopnost propojení teorie s praktickým vyústěním.

 

Státní rigorózní zkouška

 

 • doktorand prokazuje přehled významných autorů, teorií, konceptů a problémů andragogiky;
 • doktorand prokazuje přehled oblasti profilace i specializace andragogiky;
 • doktorand prokazuje znalost metodologie a metodiky andragogiky a souvisejících oborů;
 • doktorand prokazuje schopnost zařadit řešené problémy do širších sociálních souvislostí;
 • doktorand losuje téma zkoušky z nabídky pěti tématických okruhů stanovených Oborovou radou nejméně tři měsíce před konáním státní rigorózní zkoušky a rozpravu vede na základě diskuse o literatuře k příslušnému okruhu.
 • zkouška z dějin filosofie se řídí pravidly dohodnutými s examinátory Katedry filosofie, kteří předem stanoví okruhy rozpravy.

 

Postup při rigorózním řízení je dán rigorózním řádem, z něhož vyjímám podstatné:

Rigorózní řízení na FF UP je součástí nabídky celoživotního vzdělávání.

Státní rigorózní zkoušku lze na FF UP konat v těch oborech magisterského studia, které mají oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr. (seznam oborů je v příloze 1 této směrnice).

Uchazeč o vykonání státní rigorózní zkoušky podává přihlášku ke státní rigorózní zkoušce na děkanát Filozofické fakulty - oddělení vědy a výzkumu. Formulář přihlášky je k dispozici v příloze 2 rigorózního řádu.

K přihlášce je třeba přiložit rigorózní práci ve třech vyhotoveních, úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, strukturovaný životopis a doklad o zaplacení administrativního poplatku, který je stanoven pro ak. rok 2015/2016 ve výši 5.860,- Kč.

Jako rigorózní práci nelze předložit nezměněnou diplomovou magisterskou práci ani obhájenou disertační práci. (Mimořádně zdařilé nadprůměrné až geniální diplomové práce lze předložit po drobných úpravách, změna názvu, změna struktury, eventuálně doplnění či rozšíření teoretické, metodologické části, doporučuje se rozšíření použité literatury, přičemž se očekává literatura zahraniční, cizojazyčná nebo slovenská

Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před komisí sestavenou z řad profesorů docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty a jmenovanou děkanem fakulty. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

Rigorózní komise může na základě dokladů předložených uchazečem uznat státní doktorskou zkoušku vykonanou podle § 47 zákona jako ústní rigorózní zkoušku (čl. 7, odst. 2 Rigorózního řádu UP).

Oborová rada určí dva oponenty, z toho alespoň jednoho mimo akademickou obec fakulty, k vypracování posudků na rigorózní práci. Státní rigorózní zkoušku lze konat pouze tehdy, jsou-li oba posudky doporučující. V případě jednoho nedoporučujícího posudku se obecně doporučuje přihlášku stáhnout a práci upravit.

Státní rigorózní zkouška sestává ze tří částí:

 • obhajoba rigorózní práce,
 • oborová zkouška ověřující přehled aktuální andragogické literatury a metodologickou orientaci v oboru,
 • zkouška z dějin filosofie. Tato zkouška se vykonává na Katedře filosofie FF UP, kontaktní osobou je prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (tlf. 585 633 181, email stepan@ffnw.upol.cz) Obecně jsou vyžadovány znalosti v rozsahu učebnice Stohrig: Malé dějiny filosofie, po konzultaci se upřesňuje zaměření na jedno téma starověké filosofie, jedno ze středověké a jedno z novověké filosofie. Termín zkoušky a zaměření je vhodné dohodnout aspoň 1 – 2 měsíce předem.).

 

Tématické okruhy pro rigorózní zkoušku oboru ANDRAGOGIKA

 

 • Východiska pojetí integrální andragogiky. Problémy její interdisciplinarity, transdisciplinarity a intradisciplinarity. Akční pole andragogiky.
 • Problémy legitimizace curricula andragogiky jako vědy a jako studijního oboru. Kultury vzdělávání.
 • Historické a teoretické zdroje integrální andragogiky. Andragologie, praxeologie, sociotechnika. Vztah andragogiky a pedagogiky.
 • Antropologické pojetí animace jako andragogické kategorie. Enkulturace, socializace.
 • Identifikace prostředí mobilizace lidských zdrojů – andragogické aplikace sociologických výzkumů. (Identifikace vzdělávacích potřeb. Analýzy práce. Analýzy trhu práce. Sociodemografické analýzy. Sociologický výzkum a „sociotechnická opatření“).
 • Problémy legitimizace sociální intervence. Andragogika a sociální práce.
 • Obecné trendy a východiska sociální intervence v oblasti práce. Andragogika a personální management.
 • Vzdělávání, zejm. vzdělávání dospělých, jako sociální intervence.
 • Lidský kapitál a funkční gramotnost. Metodika a realizace výzkumů funkční gramotnosti, realizace a výsledky výzkumů IALS a SIALS.
 • Motivační mechanismy lidských zdrojů.
 • Projektování v andragogice. Evaluace vzdělávání.
 • Teoretické problémy rekvalifikace.
 • Základní problémy empirického výzkumu v andragogice.
 • Andragogika a vzdělávání dospělých v ČR a SR – vznik, vývoj a aktuální stav.

 

Základní doporučená literatura

 

 • Bauman, Z.: Globalizace, 1. vyd., MF, Praha 1999.
 • Beneš, M.: Andragogika, filozofie, věda. 1. vyd. Karolinum, Praha 2000.
 • Beneš, M.: Úvod do andragogiky. 1. vyd. Karolinum, Praha 1997.
 • Člověk na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Olomouci. ed. D. Šimek. 1. vyd. UP, Olomouc 1998.
 • Drucker,P.: Postkapitalistická společnost. 1. vyd. MANAGEMENT PRESS, Praha 1993.
 • Jarvis. P.: Social Structures and the Education of Adults: Toward a comparative Anylysis. . In: Komparativní studium andragogiky, část 5. 1. vyd. Andragogé Olomouc 1999.
 • Jochmann, V.: Výchova dospělých – andragogika. In: AUPO, Sociologica – Andragogica 1, 1992, str. 11 – 22.
 • Kolektiv autorů: Lidské zdroje v České republice 1999. 1. vyd. NVF a Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999.
 • Kolektiv autorů: Lidské zdroje v České republice 2003. 1. vyd. NVF a Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2004.
 • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995.
 • Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie 1. vyd. SLON, Praha 1999.
 • Mužík, J.: Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha 1998.
 • Mužík, J.: Management ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 2000.
 • Palán, Z.: Výkladový slovník andragogiky. 1. vyd. Karolinum, Praha 1996.
 • Šimek, D.: Otevřená práce. 1. vyd. Olomouc, UP 1996.
 • Škoda, K.: Vývoj teorií vzdělávání dospělých včetně andragogického směru ve velkých západoevropských zemích po roce 1945. In: Komparativní studium andragogiky, část 2. 1. vyd. Andragogé Olomouc 1999, str. 15 – 46.
 • Tondl, L.: Věda, technika a společnost. 1. vyd. FILOSOFIA, Praha 1994.
 • Vymazal, Jiří: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu. Doslov ke knize W. Leirmana Čtyři kultury ve vzdělávání. 1. vyd. Karolinum, Praha 1996.

 

Seznam literatury doporučované v rámci rigorózní zkoušky oboru Andragogika

 

 • Andragogika (čtvrtletník pro vzdělávání dospělých).
 • Andragogika (sborník z teoretického semináře k pojetí andragogiky v Olomouci). 1. vyd. Olomouc 1994.
 • Andragogika II (sborník z druhého teoretického semináře k pojetí andragogiky v Olomouci). 1. vyd. Olomouc 1997.
 • Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha 1998.
 • Beneš, M.: Andragogika. Filosofie – věda. . 1. vyd. Praha 2001.
 • Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha 1998.
 • Bourdieu, P.: Teorie jednání. 1. vyd. Praha 1998.
 • Brookfield, S.: Adult Learning: An Overview. In Tuinjman, A.: International Encyclopedia of Education. Oxford 1995.
 • Celoživotní učení pro všechny (dokument UNESCO). 1. vyd. Praha 1998.
 • Collins, R.: The Credential Society (An historical sociology of education and stratification). 1. vyd. London 1979.
 • Fajkus, B.: Současná filosofie a metodologie vědy. . 1. vyd. Praha 1997.
 • Foucault, M.: Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha 2000.
 • Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo. 1. vyd. Praha 1999.
 • Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. 1. vyd. Praha 2000.
 • Hely, A., S., M.: Nové směry ve výchově dospělých (Od Elsinoru po Montreal). 1. vyd. Praha 1967.
 • Jarvis, P.: Adult and continuing education (Theory and Practice). 1. vyd. London 1983.
 • Jarvis, P.: Continuing education in a late-modern or global society: Towards a theoretical framework for comparative analysis. Comparative Education, Jun96, Vol. 32 Issue 2, s. 233 a n.
 • Jarvis, P.: Paradoxes of Learning. 1. vyd. San Francisco 1992.
 • Jarvis, P.: The sociology of adult and continuing education. 1. vyd. London 1985.
 • Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha 2000.
 • Knowles, M., S.: The modern practice of adult education. 1. vyd. London 1980.
 • Knowles, M., S., a kol.: Andragogy in Action. Applying Modeern Principles of Adult Learning. 1. vyd. London 1984.
 • Kol. autorů: Lidské zdroje v České republice. 1. vyd. Praha 1999.
 • Mucha, A.: Symboly v jednání. 1. vyd. Praha 2000.
 • Olbrich, J.: Legitimationsprobleme in der Erwachsenenbildung. 1. vyd. Berlin 1980.
 • Pavlík, O. a kol.: Vzdělávání dospělých (Výtah z dokumentů a publikací). 1. vydání. Praha 1997.
 • Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava 1995.
 • Peters, M.: Education and the postmodern condition. 1. vyd. London. 1996.
 • Prokopenko, J., Kubr, M. a kol.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha 1996.
 • Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha 1999.
 • Savicevic, D.: Modern Conceptions of Andragogy: A European Framework. In Studies in the Education of Adults, Oct. 91, Vol. 23, Issue 2, s. 179 an.
 • Škoda, K.: Kapitoly z dějin andragogiky. 1. vyd. Praha 1996.
 • Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava 1995.
 • Teorie vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha 1997.
 • Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: vývoj a současnost. 1. vyd. Praha 1997.
 • The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides (sborník z mezinárodní konference). 1. vyd. Olomouc 1998.
 • Toffler, A.: Šok z budoucnosti. 1. vyd. Praha 1992.
 • Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO (1997). „Vzdělávání pro 21. století.“ 1. vyd. Praha 1998.
 • Usher, R; Bryant, I; Johnston, R.: Adult education and the postmodern challenge. 1. vyd. London a New York 1997.
 • Van der Laan, G.: Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. Boskovice, Ostrava 1998.
 • Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). 1. vyd. Praha 1997.
 • Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. 1. vyd. Praha 1998.
 • Walterová, E.: Kurikulum (Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě). 1. vyd. Brno 1994.

 

Další literatura podle tematického zaměření rigorózní práce.

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 3. 16, vytvořeno: 11. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: