Profil absolventa bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o pluralitě sociokulturních systémů, zná základní vývoj a chronologické členění světové a české antropologie, zná teorie, koncepty a metody biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie, zná odlišnosti antropologie od sociologického přístupu zkoumání člověka, disponuje základní znalostí metod výzkumu kultur, společností a populace, zná teoretické přístupy v oboru a vazby na další obory.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen kriticky hodnotit podobnosti a rozdíly sociokulturních systémů z hlediska plurality kultur. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti z konstitutivních antropologických subdisciplín (kulturní a sociální antropologie, historické antropologie, biologické a filosofické antropologie) – teorie, koncepty a metody. Umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí vhodným způsobem aplikovat výzkumné metody a odborné znalosti na konkrétně vymezené výzkumné úkoly. Umí představit specifický vědecký problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň jednom cizím jazyce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.

Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.

Nahoru

Profil absolventa magisterského studijního oboru Kulturní antropologie

PROFIL ABSOLVENTA 

Cílem vzdělávání v oblasti antropologie je především pochopit antropologii jako srovnávací studium lidských společností a studium minulého a současného člověka z evoluční a adaptivní perspektivy. Dalším cílem je umět zhodnotit význam empirického terénu a umět použít specifické metody terénního výzkumu, znát teorie a dějiny antropologie a příslušné metodologie, dále mít schopnost aplikace na konkrétní problém, vyhodnotit a využít různé teoretické přístupy v oboru a mít povědomí vazeb na jiné obory. Cílem je také vybavit absolventa schopností vyhodnotit a interpretovat poznatky a samostatně řešit složitější společenské, vědecké, etické problémy v soudobé společnosti.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o vztazích mezi páteřními obory, ale i přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory. Dále zná základní vývojové a chronologické členění světové a české antropologie a jsou schopen je zasadit do obecných souvislostí, má široké a hluboké znalosti soudobého stavu poznání zkoumání člověka zejména z hlediska lidských kultur a společností i z hlediska biologického. Zná metodologii biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie a rovněž interpretativní metody terénního výzkumu a studia různých typů pramenného (empirického) materiálu.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen analyzovat poznatky antropologie na úrovni soudobého stavu poznání zkoumání člověka z hlediska biologického, sociálního i kulturního, dále interpretovat pojetí antropologie jako integrální široce koncipované vědy propojující biologický, sociální a kulturní přístup ke člověku a vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a formulují písemně zadané téma s použitím samostatně zvolené metody. Absolvent umí identifikovat aktuální společenská témata při propojení biologicko-socio-kulturního přístupu, zvládá ústní i písemný kultivovaný projev, rovněž i interpretaci složitějšího vědeckého problému a v diskusi o něm na adekvátní úrovni argumentovat. Také dokáže připravit projekt terénního výzkumu a formulovat výzkumné otázky nebo hypotézy, umí posoudit spolehlivost a hodnověrnost i správnost postupu terénního výzkumu a aplikovat etiku terénního výzkumu, včetně uvědomění si etického rozměru vědeckého poznávání. Absolvent dále dokáže zkoumat společnost a kultury v mikropohledu při využití specifických metod kvalitativního výzkumu a v kvalifikovaném projevu formulovat základní vědecké hypotézy a přístupy jak v rodném, tak v cizím jazyce. Na obecné úrovni absolvent disponuje analytickými dovednostmi při zhodnocování kulturní rozmanitosti, propojováním páteřních oborů, zejména ale umí realizovat terénní výzkum s použitím relevantních antropologických metod a technik a formulovat názor a samostatný, kritický i reflexivní přístup k problému při respektování etického rozměru.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.  Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále je připraven působit na pozicích odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích a to i na nadnárodní úrovni.Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: