Projekt Mezinárodního visegrádského fondu

The economic awareness of the young generation of Visegrad countries

Financial support: International Visegrad Fund. You can reach the website of the International Visegrad Fund HERE

The proposed project has a research nature. Addressing the economic awareness of the young generation, which is defined as: a way of thinking and the attitude of an individual towards economic reality. The economic awareness would be composed of such elements as: economic knowledge, value system and economic aspirations, work and entrepreneurship, attitude towards ownership, value of money and thriftiness, consumption, determinants of success in life. Future economic development and prosperity of a country depends on the economic awareness of the members of its society. Visegrad Countries are struggling with post-communist pasts, but on the other hand, through the European Union membership they are under the influence of free market economy and democracy. These circumstances affect the consciousness of the young generation. Therefore, the research question seems to be important: 1. What are the common features of the economic awareness of the young generation? 2. What are the differences between the young generations in different countries and what do they result from? In order to answer these questions a sociological study (200 surveys in each 4 country) will be carried out among students of post graduate studies. First, joint survey and interview questionnaires will be prepared and translated . Then, groups of students will be carried out using the auditorium questionnaire technique. The collected empirical material will be developed statistically.The preliminary report of the study will be written and translated by each partner. The research results will be presented by each of the partners during symposia and scientific conferences organized by them.

Partners: Szent István University (Hungary), The Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia), University of Silesia in Katowice (Poland) 

Nahoru

Další projekty a granty

Pracovníci a vyučující oboru Kulturní antropologie se podílejí na řešení následujících projektů:

Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v moderní české společnosti

Financování: Fond pro podporu vědecké činnosti FF UPOL , doba trvání: 2015-2018, řešitel: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Projekt „Re-produkce vědění o náboženství a vzdělávací systém v moderní české společnosti“ je zaměřen na způsoby, jimiž se institucionalizovaný proces vzdělávání podílí na přenosu a šíření informací o náboženství v české společnosti. Vědění o náboženství zahrnuje údaje, které se jakkoli týkají náboženství – včetně vědecké reflexe náboženských jevů, například z pozic historie, sociologie či antropologie náboženství. Projekt se zaměří na základní a střední státní školy. Projekt zahrnuje výzkum v oblasti normativní stránky reprodukce vědění o náboženství (zákonné normy, rámcové vzdělávací programy, učebnice) a žité stránky této problematiky (praxe ve výuce na základních a středních školách). Projekt zahrnuje synchronní perspektivu – zaměřuje se na současný stav, i perspektivu diachronní či historickou. Výsledkem budou studie pro odborné časopisy, odborná monografie shrnující výsledky práce na projektu a prezentace na vědeckých konferencích.

Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice

Financování: Grantová agentura České republiky, doba trvání: 2014-2016, řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Projekt svým charakterem spadá do oblasti sociologie náboženství. Kriticky navazuje na dosavadní diskusi o postavení náboženství v moderní společnosti (teorie sekularizace, teorie racionální volby) a změnách náboženského života v post-komunistických zemích. Vychází k konceptu kulturní (náboženské) paměti a zkoumá jakým způsobem se ve specifických podmínkách české společnosti náboženská paměť udržuje či neudržuje. Metodologicky je postavena na kombinaci různých přístupů (kvantitativní šetření, kvalitativní šetření ve vybraných lokalitách, šetření ve vybraných náboženských společenstvích, analýzy krajinné paměti, biografické rozhovory, analýzy dokumentů, apod.). Prvky kontinuity a diskontinuity náboženské paměti a přenosu religiozity se snaží identifikovat na úrovni individuální, lokální a institucionální. Projekt zahrnuje čtyři vzájemně propojené perspektivy: teoretickou, kvantitativní, kvalitativní a historickou.

Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru

Financování: Ministerstvo vnitra České republiky, doba trvání: 2013-2015, řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Projekt se zabývá etablováním muslimů ve veřejném prostoru. Muslimská „komunita“ se vyznačuje značnou heterogenitou, interakční a etnickou pestrostí. Etablování se na veřejnosti souvisí se snahou získat veřejný charakter a vliv, což může vést k řadě sociálních konfliktů. Projekt sleduje způsoby etablování se islámu v české společnosti a jeho důsledky. Vychází z analýzy jednání významných aktérů - veřejnosti, médií, úřadů, muslimů, konvertitů.

CHINET: Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií

Financování: ESF/OPVK, doba trvání: 2013-2015, řešitel: Mgr. Ondřej Kučera

Projekt Katedry asijských studií UPOL, na němž se pracovníci a vyučující oboru Kulturní antropologie podílejí navazováním a rozvojem mezinárodní spolupráce v jedné z pěti klíčových oblastí projektu, kterou je právě kulturní antropologie. Projekt je zaměřen na budování prvního rozsáhlejšího interdisciplinárního vědeckého týmu v oblasti čínských studií v České republice, který bude strukturován do pěti stěžejních oblastí výzkumu - historie, literatura, lingvistika, kulturní antropologie a moderní Čína. Každá z vědeckých skupin je v rámci svého oboru zaměřena na specifický směr výzkumu tak, aby odrážel aktuální světové vědecké trendy v čínských studiích a aby umožnil rozvíjet komplexně vědní směřování oboru v rámci ČR a jeho zapojení do evropského kontextu. Součástí rozvoje týmu je intenzivní navazování a rozvíjení zahraničních kontaktů a pořádání konferencí a seminářů s cílem se tematicky i personálně napojit na aktuální světové sinologické trendy. Cílovou skupinou projektu jsou akademičtí pracovníci a studenti nejen na UP. Výsledkem projektu bude razantní pozvednutí úrovně výzkumného týmu v oboru čínských studií a skrze spolupráci pozvednutí úrovně publikací na mezinárodní úroveň.

Podpora terénního antropologického výzkumu na Univerzitě Palackého. Romové na Spiši: Explorace diverzity

Financování: Studentská grantová soutež - IGA, FF UPOL, doba trvání: 2014-2016, řešitel: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 27. 10. 15, vytvořeno: 23. 1. 15,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: