Doktorské studium sociologie

Informace o DSP oboru sociologie

Garant oboru, e-mail a telefon:   

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., dana.sykorova@upol.cz, 585 633 404

Adresa:  

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu a práci pedagogickou či pro vysoce odbornou práci v různých typech společenských institucí a organizací.
Obor je pojímán jako multiparadigmatický, se silným důrazem na propojení teorie, meto-dologie a empirie. Snaží se reflektovat aktuální problémy soudobé společnosti v globálních souvislostech.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociolo-gických teoriích a jsou schopni je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postu-py v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty.
Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezi-národních výzkumných sítí a participovat na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich, kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž dovednost připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.
Absolventi najdou uplatnění především jako pedagogové a výzkumníci na vysokých ško-lách a ve vědeckovýzkumných institucích, popř. jako analytici či poradci v různých typech společenských institucí a organizací.

Složení Oborové rady DSP Sociologie najdet ZDE

Informace o průběhu studia, formuláře a předpisy

Pravidla doktorského studia sociologie naleznete ZDE

Seznam předmětů doktorského studia naleznete ZDE

Doporučený průběh studia v DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Návrh individuálního studijního plánu DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Formulář žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Náležitosti a podklady k žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Seznam literatury k průběžné zkoušce a státní doktorské zkoušce najdete ZDE

Kontrolní list pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku najdete ZDE

Nahoru

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Systematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 9. 17, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: