Doktorské studium sociologie

Informace o DSP oboru sociologie

Garant oboru, e-mail a telefon:   

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., dana.sykorova@upol.cz, 585 633 404

Adresa:  

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu a práci pedagogickou či pro vysoce odbornou práci v různých typech společenských institucí a organizací.
Obor je pojímán jako multiparadigmatický, se silným důrazem na propojení teorie, meto-dologie a empirie. Snaží se reflektovat aktuální problémy soudobé společnosti v globálních souvislostech.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociolo-gických teoriích a jsou schopni je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postu-py v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty.
Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezi-národních výzkumných sítí a participovat na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich, kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž dovednost připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.
Absolventi najdou uplatnění především jako pedagogové a výzkumníci na vysokých ško-lách a ve vědeckovýzkumných institucích, popř. jako analytici či poradci v různých typech společenských institucí a organizací.

Složení Oborové rady DSP Sociologie najdet ZDE

Informace o průběhu studia, formuláře a předpisy

Pravidla doktorského studia sociologie naleznete ZDE

Seznam předmětů doktorského studia naleznete ZDE

Doporučený průběh studia v DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Návrh individuálního studijního plánu DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Formulář žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Náležitosti a podklady k žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Seznam literatury k průběžné zkoušce a státní doktorské zkoušce najdete ZDE

Kontrolní list pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku najdete ZDE

Nahoru

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 21. 9. 17, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: