Doktorské studium sociologie

Doktorský studijní program Sociologie v prezenční a kombinované formě, 4leté studium

Informace o studiu platné od akademického roku 2019/2020

Garantka oboru: Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., dana.sykorova@upol.cz, telefon 585 633 404.

Adresa: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 8, 779 00, Olomouc

Cíl studia

Čtyřletý doktorský studijní program je zaměřen na systematické rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oboru sociologie, tj. na hlubší porozumění sociologické teorii a metodologii, na rozvoj výzkumných kompetencí a rovněž na zvládnutí pravidel vědecké a odborné komunikace. Kreditní systém v celkovém rozsahu 240 kreditů umožňuje přizpůsobit výběr povinně volitelných a volitelných předmětů konkrétnímu zaměření studujících především v rámci oboru, a zároveň otevírá možnosti pro získání širší interdisciplinární perspektivy.

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit plně kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či pro projektovou, koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech společenských institucí a organizací.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociologických teoriích a umí je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Rozumí významu sociologických teorií pro interpretaci procesů sociální praxe, jsou schopni vybrat a aplikovat vhodnou teorii pro analýzu problému. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží zpracovat náročný výzkumný projekt, navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postupy v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Disponují také znalostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s počítačovými programy pro analýzu obou základních typů dat. Nabyté znalosti jsou absolventi schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezinárodních výzkumných sítí a podílet se na řešení výzkumných i interdisciplinárních úloh. K mezinárodní participaci jim napomáhají rozvinuté jazykové dovednosti v minimálně jednom světovém jazyku.

Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty dle platných standardů publikování – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich; kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích  a kongresech; taktéž připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.

Absolventi jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty, předkládat návrhy a doporučení k řešení sociálních problémů.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

V souladu s celofakultním systémem doktorských studijních programů je studium sociologie rozděleno do pěti modulů (Vědeckovýzkumný modul; Modul oborové specializace; Modul tzv. soft skills; Pedagogický modul; Disertační modul). Moduly představují samostatné oblasti, v nichž by studující měli dosáhnout určitých znalostí
a kompetencí. Pro každý z modulů je předepsán minimální počet kreditů, které musejí studující prezenčního/kombinovaného studia získat. Studující jsou povinni obdržet v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet spolu s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce činil alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Studující musejí dosáhnout celkového počtu 240 kreditů - splnění tohoto požadavku je nezbytnou podmínkou přistoupení ke státní doktorské zkoušce.

Na začátku 1. ročníku studující sestaví spolu se školitelem/školitelkou individuální plán, který předepíše jak absolvování konkrétních předmětů v prvním akademickém roce, tak určí rámcovou náplň studia na celé čtyři roky. (Při volbě předmětů se studující orientují dle doporučeného průběhu studia.) Rámcový studijní plán se na počátku dalších akademických roků zpřesňuje s ohledem na studijní výsledky dosažené v roce předchozím. Studijní program používá kreditní systém ECTS; standardní rozsah jedné vyučovací hodiny je 45 minut.

Podrobná pravidla pro studium v DSP a práci s IS/STAG obsahuje Studijní a zkušební řád UP a Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP.

Podmínky k přijetí ke studiu (platné pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 a dále)

Podmínkou pro přijetí do doktorského studia sociologie je dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v tomto oboru. Oborová rada může povolit vykonání přijímací zkoušky rovněž uchazečům/uchazečkám, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuštění ke zkoušce,
a následně je navrhnout děkanovi k přijetí.

Přijímací zkouška má ústní formu, těžištěm je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3−5 normostran je součástí přihlášky. Projekt musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělávání; ekonomická sociologie; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; gerontosociologie; sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin.

Uchazeči/uchazečky musejí v přijímacím pohovoru prokázat znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku ze sociologie (příp. z dalšího sociálně vědního oboru, např. sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistiky), které souvisejí se širším zaměřením budoucí disertační práce. Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového cizího jazyka, přednostně angličtiny. Od uchazečů/uchazeček se očekává, že budou schopni představit plánovaný výzkumný záměr a adekvátně reagovat na otázky komise - jak v českém, tak eventuálně v anglickém (či jiném světovém jazyce).

Uchazeči/uchazečky doloží dosavadní působení v oboru: publikované práce, přednášky apod., i případná vyjádření budoucích školitelů či doporučení jiných relevantních osob.

Uchazeči/uchazečky budou navrženi k přijetí děkanovi na základě zhodnocení výše uvedených dokumentů a výsledků ústního pohovoru komisí pro přijímací řízení a oborovou radou.

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studia upravuje Řád přijímacího řízení UP

Složení Oborové rady DSP Sociologie najdete ZDE (platí pro starší 3letou verzi studijního programu)

Informace o průběhu studia, formuláře a předpisy (platí pro starší 3letou verzi studijního programu)

Pravidla doktorského studia sociologie naleznete ZDE

Seznam předmětů doktorského studia naleznete ZDE

Doporučený průběh studia v DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Návrh individuálního studijního plánu DSP oboru sociologie naleznete ZDE

Formulář žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Náležitosti a podklady k žádosti o udělení kreditů (resp. o uznání předmětu) najdete ZDE

Seznam literatury k průběžné zkoušce a státní doktorské zkoušce najdete ZDE

Kontrolní list pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku najdete ZDE

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 14. 2. 19, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: