Doktorský studijní program oboru andragogika

Standardní délka studia: tři roky
Forma studia: prezenční, kombinované
Titul: doktor (ve zkratce Ph.D.)

 

Charakteristika studijního oboru

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého potenciálu v celém spektru akčního pole andragogiky, tj. teorie mobilizace lidského kapitálu, především pak teoretických aspektů vzdělávání dospělých v oblasti kultury, politiky a ekonomiky. Základní kategorii výchovy chápe andragogika na rozdíl od pedagogiky jako sociální funkci, nikoliv pouze jako proces. V souladu s § 47 odst. 1 – 3 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách je doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí vědeckou činnost a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecky kvalifikované odborníky v oboru. Jejich odborné kompetence se vykazují zejména schopností samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií využitelných v nejširším pojetí teorie mobilizace lidských zdrojů. Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních široce pojatého řízení rozvoje lidských zdrojů. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec úzce andragogického zaměření (tedy zaměření na vzdělávání dospělých). Tyto dovednosti předpokládají vědeckou identifikaci problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogické intervence v oboru humanitních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, jako je organizační chování, teorie sociální práce a teorie vzdělávání dospělých.

Profil a uplatnění absolventa oboru

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech v rozsahu široce definovaného akčního pole andragogiky v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně nakládat. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými metodologickými problémy oboru a orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést andragogické výzkumy. Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména ve vzdělávací a badatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je mobilizace lidských zdrojů, socializace a resocializace a vzdělávání dospělých. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích akčního pole andragogiky, jako např. instituce sociálních služeb, veřejné správy (např. úřady práce), a zejména instituce vzdělávání dospělých rozvíjející progresivní trendy vzdělávání (distanční vzdělávání formou E-learningu apod.)

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení

Podmínky jsou stanoveny individuálními studijními plány v souladu s § 47 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci (viz příloha č. 1). V průběhu studia je doktorand povinen absolvovat nejméně 80 % povinných doktorandských projektových seminářů, kde se předpokládá jeho aktivní vystupování při prezentaci výsledků vlastní tvůrčí práce a při recenzování výsledků tvůrčí práce ostatních členů semináře. Semináře vede předseda oborové rady, podle zaměření s dalšími členy oborové rady. Kromě projektových seminářů jsou zejména v prvním a druhém ročníku studia zařazeny semináře tématické, ukončené kolokviem:

A. Povinné semináře:

 • Edukologie (vědy o výchově) a andragogika
  Cíl: poskytnout teoretická východiska koncepce andragogiky a integrální andragogiky.
  Obsah: systémové souvislosti andragogiky a pedagogiky, sociální pedagogiky, sociologie výchovy a vzdělávání dospělých a psychologie učení dospělých. Rozdíly v pojetí andragogiky jako edukologické vědy a integrální andragogiky jako vědy praxeologické a sociotechnické.
 • Metodologie humanitních věd a empirický výzkum v humanitních vědách
  Cíl: poskytnout metodologické a metodické nástroje pro interpretaci humanitních věd Obsah: kvalitativní, kvantitativní a integrovaný sociologický výzkum, výzkumné metody a techniky aplikované v psychologii, zejm. v psychologii učení, pedagogický výzkum, specifika andragogického výzkumu včetně aplikovaných výzkumů v oblasti řízení lidských zdrojů, socializace, resocializace a péče a výzkumů v oblasti vzdělávání dospělých
 • Současný andragogický diskurs
  Cíl: Poskytnout poznatky o aktuálních trendech v rámci akčního pole andragogiky
  Obsah: specifické vzdělávací strategie a technologie v oblasti vzdělávání dospělých, andragogické aspekty technické podpory vzdělávání dospělých, nové dimenze zájmového vzdělávání dospělých a gerontagogiky, teoretické souvislosti resocializačních technologií a metod a technik sociální práce, projektový management ve vzdělávání, aktuální problémy organizačního chování a strategie řízení lidských zdrojů
 • Koncept učící se společnosti
  Cíl: Objasnění koncepce lnopwledge society jako aktuální významné interpretace současné společnosti
  Obsah: vědění v souvislostech kulturních, sociálních, ekonomických a ekologických. (zejm. otázky teorie a praxe učící se organizace, rizika znalostní společnosti, teoretické a praktické proměny vzdělávacích institucí v globální společnosti, proměny sociální struktury znalostní společnosti)

B. Volitelné semináře:

 • Metodologie andragogiky
  Cíl: poskytnout metodologické a metodické nástroje pro interpretaci amdragogiky a integrální andragogiky
  Obsah: pozitivismus a hermeneutika v andragogice, konsekvence transdisciplinarity andragogiky, andragogika v systému sociálních a humanitních věd, legitimizace integrální andragogiky, metody a techniky normativního andragogického výzkumu, etika andragogiky)
 • Vývoj andragogického myšlení
  Cíl: Poskytnout zevrubné informace o diachronním diskursu andragogiky
  Obsah: vývoj andragogiky v užším slova smyslu, tedy teorie vzdělávání a výchovy dospělých, od poloviny minulého století a vývoj aplikovaných oblastí integrální andragogiky až do současnosti
 • Komparativní andragogika
  Cíl: Poskytnout zevrubné informace o synchronním diskursu andragogiky včetně nástrojů komparativní metodologie.
  Obsah: Komparativní metoda v humanitních vědách v Evropě a ve vybraných státech, s důrazem na přístupy integrální andragogiky, zahrnující i aspekty řízení lidských zdrojů a problémy sociální péče, socializace a resocializace
 • Integrální andragogika
  Cíl: Poskytnutí teoretických poznatků o koncepci integrální andragogiky jako vědy o optimalizaci lidských zdrojů. Disciplína je povinná pro studenty, kteří neabsolvovali obor Andragogika.
  Obsah: Východiska pojetí integrální andragogiky v systému humanitních věd, problémy její interdisciplinarity a intradisciplinarity. Problémy legitimizace curricula andragogiky jako studijního oboru. Diskuse k filosoficko – sociologickým, pedagogickým a psychologickým souvislostem integrálního a integrujícího pojetí andragogiky. Andragologie, praxeologie, sociotechnika. Vztah andragogiky a pedagogiky. Antropologické pojetí animace jako andragogické kategorie. Sociální a demografické prostředí mobilizace lidských zdrojů. Analýzy práce. Problémy legitimizace sociální intervence. Vzdělávání, zejména vzdělávání dospělých, jako sociální intervence. Celoživotní učení jako rámec mobilizace lidských zdrojů. Lidský kapitál a funkční gramotnost.
 • Seminář k disertační práci
  Cíl: Rozvíjet a upevňovat dovednosti tvůrčího psaní a vědecké prezentace a diskuse
  Obsah: V závislosti na tématech disertačních prací

Literatura základní:

Bauman, Z.: Globalizace, 1. vyd., MF, Praha 1999.
Beneš, M.: Andragogika, filozofie, věda. 1. vyd. Karolinum, Praha 2000.
Beneš, M.: Úvod do andragogiky. 1. vyd. Karolinum, Praha 1997.
Člověk na přelomu tisíciletí. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Olomouci. ed. D. Šimek. 1. vyd. UP, Olomouc 1998.
Drucker,P.: Postkapitalistická společnost. 1. vyd. MANAGEMENT PRESS, Praha 1993.
Jarvis. P.: Social Structures and the Education of Adults: Toward a comparative Anylysis. . In: Komparativní studium andragogiky, část 5. 1. vyd. Andragogé Olomouc 1999.
Jochmann, V.: Výchova dospělých – andragogika. In: AUPO, Sociologica – Andragogica 1, 1992, str. 11 – 22.
Kolektiv autorů: Lidské zdroje v České republice 1999. 1. vyd. NVF a Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 1999.
Kolektiv autorů: Lidské zdroje v České republice 2003. 1. vyd. NVF a Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2004.
Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha 1995.
Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie 1. vyd. SLON, Praha 1999.
Mužík, J.: Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha 1998.
Mužík, J.: Management ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha 2000.
Palán, Z.: Výkladový slovník andragogiky. 1. vyd. Karolinum, Praha 1996.
Šimek, D.: Otevřená práce. 1. vyd. Olomouc, UP 1996.
Škoda, K.: Vývoj teorií vzdělávání dospělých včetně andragogického směru ve velkých západoevropských zemích po roce 1945. In: Komparativní studium andragogiky, část 2. 1. vyd. Andragogé Olomouc 1999, str. 15 – 46.
Tondl, L.: Věda, technika a společnost. 1. vyd. FILOSOFIA, Praha 1994.
Vymazal, Jiří: Vzdělávání dospělých v české tradici a v evropském kulturním kontextu. Doslov ke knize W. Leirmana Čtyři kultury ve vzdělávání. 1. vyd. Karolinum, Praha 1996.

Literatura rozšiřující:

Andragogika (čtvrtletník pro vzdělávání dospělých).
Andragogika (sborník z teoretického semináře k pojetí andragogiky v Olomouci). 1. vyd. Olomouc 1994.
Andragogika II (sborník z druhého teoretického semináře k pojetí andragogiky v Olomouci). 1. vyd. Olomouc 1997.
Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha 1998.
Beneš, M.: Andragogika. Filosofie – věda. . 1. vyd. Praha 2001.
Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha 1998.
Bourdieu, P.: Teorie jednání. 1. vyd. Praha 1998.
Brookfield, S.: Adult Learning: An Overview. In Tuinjman, A.: International Encyclopedia of Education. Oxford 1995.
Celoživotní učení pro všechny (dokument UNESCO). 1. vyd. Praha 1998.
Collins, R.: The Credential Society (An historical sociology of education and stratification). 1. vyd. London 1979.
Fajkus, B.: Současná filosofie a metodologie vědy. . 1. vyd. Praha 1997.
Foucault, M.: Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha 2000.
Goffman, E.: Všichni hrajeme divadlo. 1. vyd. Praha 1999.
Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. 1. vyd. Praha 2000.
Hely, A., S., M.: Nové směry ve výchově dospělých (Od Elsinoru po Montreal). 1. vyd. Praha 1967.
Jarvis, P.: Adult and continuing education (Theory and Practice). 1. vyd. London 1983.
Jarvis, P.: Continuing education in a late-modern or global society: Towards a theoretical framework for comparative analysis. Comparative Education, Jun96, Vol. 32 Issue 2, s. 233 a n.
Jarvis, P.: Paradoxes of Learning. 1. vyd. San Francisco 1992.
Jarvis, P.: The sociology of adult and continuing education. 1. vyd. London 1985.
Jesenský, J.: Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha 2000.
Knowles, M., S.: The modern practice of adult education. 1. vyd. London 1980.
Knowles, M., S., a kol.: Andragogy in Action. Applying Modeern Principles of Adult Learning. 1. vyd. London 1984.
Kol. autorů: Lidské zdroje v České republice. 1. vyd. Praha 1999.
Mucha, A.: Symboly v jednání. 1. vyd. Praha 2000.
Olbrich, J.: Legitimationsprobleme in der Erwachsenenbildung. 1. vyd. Berlin 1980.
Pavlík, O. a kol.: Vzdělávání dospělých (Výtah z dokumentů a publikací). 1. vydání. Praha 1997.
Pelikán, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava 1995.
Peters, M.: Education and the postmodern condition. 1. vyd. London. 1996.
Prokopenko, J., Kubr, M. a kol.: Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1. vyd. Praha 1996.
Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 1. vyd. Praha 1999.
Savicevic, D.: Modern Conceptions of Andragogy: A European Framework. In Studies in the Education of Adults, Oct. 91, Vol. 23, Issue 2, s. 179 an.
Škoda, K.: Kapitoly z dějin andragogiky. 1. vyd. Praha 1996.
Švec, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava 1995.
Teorie vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha 1997.
Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: vývoj a současnost. 1. vyd. Praha 1997.
The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides (sborník z mezinárodní konference). 1. vyd. Olomouc 1998.
Toffler, A.: Šok z budoucnosti. 1. vyd. Praha 1992.
Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO (1997). „Vzdělávání pro 21. století.“ 1. vyd. Praha 1998.
Usher, R; Bryant, I; Johnston, R.: Adult education and the postmodern challenge. 1. vyd. London a New York 1997.
Van der Laan, G.: Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. Boskovice, Ostrava 1998.
Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti (Bílá kniha o vzdělávání a odborné přípravě). 1. vyd. Praha 1997.
Vzdělání a sociální spravedlnost v zemích OECD. 1. vyd. Praha 1998.
Walterová, E.: Kurikulum (Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě). 1. vyd. Brno 1994.

Podmínkou pro řádné ukončení studia je:

 

 • složení kolokvií na základě písemných esejů z povinných a dvou volitelných tématických seminářů,
 • složení zkoušky z jednoho světového jazyka podle standardních požadavků DSP na FF UP v Olomouci,
 • složení zkoušky z filozofie v rozsahu stanoveném Katedrou filosofie FF UP podle standardních požadavků DSP na FF UP v Olomouci,
 • obhájení disertační práce (kde základní seznam literatury reflektuje aktuální světové trendy v příslušném oboru disertační práce),
 • složení závěrečné zkoušky doktorského studijního programu na základě rozpravy k prostudovaným textům podle seznamu literatury (viz příloha č. 2) aktualizovaného a rozšířeného o tematicky zaměřenou literaturu shromážděnou v průběhu individuálního studia,
 • aktivní absolvování alespoň 80% projektových seminářů.

Před závěrečnou zkouškou proband povinně předloží soupis svých vědeckobadatelských a pedagogických aktivit v průběhu doktorandského studia. Tento soupis, potvrzený školitelem, zahrnuje

 • minimálně 5 publikací, z toho nejméně tři se vztahují k tématu disertace,
 • minimálně tři vystoupení na odborných konferencích a seminářích,
 • minimálně jedno zapojení do grantového projektu vypisovaného pracovištěm v pozici řešitele nebo alespoň spoluřešitele,
 • zprávu o pedagogickém, lektorském či konzultantském působení v rámci pracoviště i v jiných vzdělávacích institucích a dalších institucích v rámci akčního pole andragogiky,
 • zprávu o absolvovaných stážích na domácích i zahraničních pracovištích, kde se předpokládá minimálně jedna zahraniční stáž v délce alespoň jeden měsíc.

 

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Přijímání do doktorského studijního programu probíhá v souladu s § 48 odst. 3) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Součástí přijímací zkoušky je ověření přehledu o základních aktuálních problémech andragogiky a úspěšná obhajoba výzkumného záměru projektu disertační práce, který ověřuje metodologickou připravenost uchazeče a který je kompatibilní s vědeckobadatelským zaměřením školicího pracoviště. Studium je určeno především pro absolventy magisterského studijního oboru Andragogika. Případní absolventi příbuzných oborů, zejména z oborů v programu Pedagogika, ale i z programu Sociální vědy (Sociologie, Sociální práce, Politologie apod.), případně jiných příbuzných humanitních oborů, vykonají v rámci přijímací zkoušky rozdílovou zkoušku ze základů obecné andragogiky v rozsahu doporučené literatury studijního oboru Andragogika na FF UP. V průběhu prvního ročníku pak vykonají podle individuálního studijního plánu povinné kolokvium z disciplíny Integrální andragogika.

Religionistická konference 2016Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiMigration, Religion and AsiaSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSA
Aktualizováno: 29. 9. 14, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: