Doktorský studijní program oboru andragogika

Informace o DSP Andragogika

Garant oboru, e-mail a telefon: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., miroslav.dopita(at)upol.cz, 585 633 407

Adresa:  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky vymezených Vladimírem Jochmannem (1992; 1994), tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky). Doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecky kvalifikované odborníky. Jejich odborné kompetence se vykazují zejména schopností samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu.  Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých a rozšiřující andragogické myšlení. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních a humanitních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, -jako je a teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech, akčních polí andragogiky a v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést andragogické výzkumy.

Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání dospělých.

Struktura studia

Studium DSP Andragogika se uskutečňuje v kreditovém systému a skládá se z pěti základních částí:

1.     vědeckovýzkumný modul se skládá z prohloubení vědeckovýzkumných znalostí a dovednosti (oborové a metodologické předměty, filozofické předměty, a cizí jazyk), dovedností podporujících publikační aktivitu a zahraničních zkušeností studentů

2.     modul oborové specializace se skládá s předmětů zaměřujících se na specializaci ve třech oblastech.

3.     modul soft-skills podporuje rozvoj praktických dovedností studentů v přípravě výzkumného nástroje, jeho zpracování, prezentaci a publikaci.

4.     pedagogický modul podporující prezentační dovednosti studentů ve výuce, vedení seminárních či maximálně bakalářských prací a s hodnocením uvedených prací.

5.     disertační modul spočívá v podpoře studenta v jeho práci na textu disertační práce, a to jak ve formě konzultací se školitelem (disertační semináře), tak i v přípravě a obhajobě projektu disertační práce, malé obhajobě disertační práce a finální obhajobě disertační práce.

Student musí během studia v doktorském studijním programu získat celkem 240 kreditů.

Moduly studia

Prezenční studium

Kombinované studium

1. Vědeckovýzkumný modul

 

 

     a) Oborové a metodologické předměty

65

65

     b) Publikační aktivita

30

30

     c) Zahraniční zkušenosti

5

5

2. Modul oborové specializace

 

 

     a) Volitelné předměty studovaného oboru

10

10

     b) Interdisciplinární předměty

10

0

3. Modul soft skills

5

5

4. Pedagogický modul

20

5

5. Disertační modul

70

70

Minimální standardy modulů

215

190

Celkem kreditů

240

240

Zbývající kredity do 240 může student získat za doporučené aktivity v další nabídce nad stanovený rámec. Těmito aktivitami, z nichž si student vybírá, jsou: další publikační činnost, další pedagogická činnost, další projektová a grantová činnost apod.

Složení Oborové rady DSP Andragogika:

Interní členové:
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
doc et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Externí členové:
doc. Dr. phil. Milan Beneš
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
prof. PhDr. Dušan Šimek – emeritní profesor FF UP
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 2. 17, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: