Témata prací pro denní studium na rok 2019

TÉMATA JSOU URČENA VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DENNÍHO STUDIA,

!! NEJSOU URČENA PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM !!

Témata prací k zadání pro rok 2019 najdete pod následujícími odkazy:

Témata bakalářských prací

Témata magisterských prací

Při zadávání postupujte podle níže uvedených pokynů.

Zadání bakalářských a magisterských prací

Směrnice pro zadávání, vedení a obhajobu závěrečných kvalifikačních prací v bakalářských a magisterských oborech na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je dostupná ZDE

Instrukce k zadávání závěrečných prací pro studenty kombinovaného studia jsou dostupné ZDE

Studenti denního studia se řídí následujícími pokyny:

!! POKYNY NEJSOU URČENY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM !!

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ TÉMAT PRACÍ PRO ROK 2019

1.     Výběr tématu práce z nabídky členů katedry.

2.     Návštěva příslušného potenciálního vedoucího diplomové práce v jeho konzultačních hodinách (případně kontakt s učitelem prostřednictvím e-mailu či telefonu). Student a učitel si dohodnou podrobnosti a vyplní formulář Návrh tématu závěrečné práce. Vyplněný formulář s podpisy studenta a vedoucího odevzdá student do přihrádky vedoucímu příslušného oddělení: sociologie – Helena Kubátová, andragogika – Miroslav Dopita, kulturní antropologie – Martin Soukup, religionistika - Tomáš Bubík. Vyplněný a podepsaný formulář může též naskenovat a poslat na e-mailovou adresu příslušného vedoucího oddělení. 

Termín: do 3. prosince 2018 včetně.

3.     Příslušní vedoucí oddělení předloží návrhy závěrečných prací ke schválení vedoucímu katedry. O schválení či neschválení svého návrhu se student dozví prostřednictvím vedoucího své práce. V případě neschválení návrhu závěrečné práce bude na formuláři studentovi doporučen další postup. 

4.     Poté, co téma bylo studentovi schváleno, vloží si ho do STAGu.

5.     Vyplněný formulář vytiskne třikrát, všechny tři výtisky podepíše a nechá je podepsat také vedoucím své diplomové práce, poté dva výtisky odevzdá do přihrádky příslušného vedoucího oddělení, jeden si ponechá. Termín odevzdání formuláře: do 12. dubna 2019 včetně.  

V případě problémů se zadáváním závěrečné práce se prostřednictvím elektronické pošty obracejte na tajemníka katedry vit.docekal@remove-this.upol.cz.

Nahoru

Náležitosti prací a pokyny k odvezdání

Pokyny k odevzdání

Diplomová práce se odevzdává ve dvou výtiscích: 1. výtisk v pevné nebo lepené vazbě (bude po obhajobě vrácen studentovi); 2. výtisk v lepené vazbě (NE KROUŽKOVÉ), který bude vytištěn OBOUSTRANNĚ a bude v něm vloženo CD (zůstane v archivu na katedře).

Formulář zadání se do diplomové práce neváže! (Viz zápis z porady vedoucích kateder ze dne 31. 5. 2017).

Formální náležitosti prací

Doporučená struktura prací a pokyny k formálním náležitostem pro

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ PRÁCE

Jak vést a hodnotit závěrečné práce

Tipy a rady pro vedoucí a hodnotitele závěrečných prací ke stažení  ZDE

Nahoru

Formuláře posudků

Užití formulářů posudků bakalářských a magisterských prací je pouze doporučeno a není závazné. Vedoucí práce či oponent může zvolit takový formulář posudku, který dle jeho názoru nejlépe vyhovuje charakteru hodnocené závěrečné práce. Může si jej také jakkoli upravit.

Vedoucímu i oponentovi se doporučuje v hodnotícím komentáři k textu závěrečné práce formulovat alespoň jednu otázku či téma k rozpravě nad prací.

Posudek musí vždy obsahovat slovní hodnocení a doporučení či nedoporučení práce k obhajobě. Dále musí obsahovat návrh hodnocení odpovídající škále A-F.

Formulář posudku bakalářské práce teoreticky orientované

Formulář posudku bakalářské diplomové práce empiricky orientované

Formulář posudku bakalářské práce pro kombinované studium

Formulář posudku magisterské diplomové práce teoreticky orientované

Formulář posudku magisterské diplomové práce empiricky orientované

Formulář posudku magisterské diplomové práce pro kombinované studium

 

 

 

Nahoru

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 14. 11. 18, vytvořeno: 28. 9. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: