Ostatní granty

Anna

Financování: Nadace Open Society Fund Praha, doba trvání: 2015-2016, řešitelka: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Romská žena Anna převzala péči o děti svého příbuzného, které byly v nukleární rodině v batolecím věku zanedbávány a sexuálně zneužívány. Péče Anny o děti trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala jejich pěstounkou. Případová studie chce ukázat specifické strategie Anny k ochraně zájmů dětí a naplnění jejich potřeb. Strategie jsou modelovány její etnicitou, gender, výchovou a zkušenostmi. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. 
Cílem projektu je vytvoření případové studie života Anny. Umožní čtenáři poznat její životní strategie a profesní strategie zúčastněných pracovníků. Výstupy projektu mohou být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti, cílovou skupinou jsou pomáhající pracovníci. Biografie Anny bude mít potenciál nabourávat stereotypy a předsudky spojené s její etnickou příslušností a gender, současně téma poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity s požadavky a oprávněnými očekáváními majoritní společnosti.

Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru

Financování: Ministerstvo vnitra České republiky, doba trvání: 2013-2015, řešitel: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Projekt se zabývá etablováním muslimů ve veřejném prostoru. Muslimská „komunita“ se vyznačuje značnou heterogenitou, interakční a etnickou pestrostí. Etablování se na veřejnosti souvisí se snahou získat veřejný charakter a vliv, což může vést k řadě sociálních konfliktů. Projekt sleduje způsoby etablování se islámu v české společnosti a jeho důsledky. Vychází z analýzy jednání významných aktérů - veřejnosti, médií, úřadů, muslimů, konvertitů.

Estetika na přelomu milénia

Rozvojový projekt, Podpora excelence odborných a pedagogických publikačních výstupů pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého, doba trvání: 2010-2011, řešitel/editor: Pavel Zahrádka.

Kniha Estetika na přelomu milénia (Principal & Barrister 2011) představuje devět vybraných témat současné estetiky (definice umění, ontologie umění, hodnota umění, umění a falzum, vysoké versus populární umění, ideologie a estetika, umění a autorské právo, environmentální estetika a feministická estetika), a nabízí tak čtenářům jedinečnou možnost seznámit se s tradičními i novými problémy filozofické estetiky a jejich aktuálními řešeními. Každou z devíti kapitol tvoří vždy úvodní přehledový text a dvě studie od předních mezinárodních badatelů, kteří k danému problému často zaujímají odlišná stanoviska. Čtenáři jsou tak vybízeni ke kritické úvaze a k vlastnímu úsudku. Publikace vznikla ve spolupráci s autorským a překladatelským týmem odborníků z České republiky, Německa a USA. Je určena všem, kdo kriticky uvažují o otázkách spojených s tvorbou, recepcí a hodnocením uměleckých děl, a může sloužit také jako vhodný studijní materiál pro výuku teorie umění a estetiky na vysoké škole. Ačkoli těžiště textů zařazených do publikace spočívá v analytickém přístupu, prostor dostávají též jiné směry estetiky, například fenomenologická estetika, marxistická estetika nebo kulturní kritika. Estetický přístup doplňují rovněž poznatky a teorie dalších oborů, jako jsou sémiotika, literární teorie, sociologie, kulturální a mediální studia nebo genderová studia.

K rozvoji dopravy jesenického regionu, 2001

Více informací naleznete zde.

Sociologický výzkum názorů obyvatel na projekty Rozvojového plánu města Svitavy, 2007

Více informací naleznete zde.

Šetření spokojenosti klientů MěÚ Konice

Zprávu z šetření spokojenosti klientů MěÚ Konice - EDUKOL 2008 naleznete zde.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 27. 4. 15, vytvořeno: 28. 9. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: