Navazující magisterské studium oboru Andragogika (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (rozvoj lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Struktura studijního plánu rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti učení a vzdělávání dospělých vycházející z metodologie sociálních věd.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblastech profesního, sociálního, kulturního a celoživotního vzdělávání. Navazující magisterské studium rozšiřuje poznatky z bakalářského studia o teoretický kontext z oblasti společenských a humanitních věd, konkrétně pak ze sociologie výchovy a filozofie výchovy. Důraz je kladen také na metody sociálně-vědního výzkumu a jeho využitelnost v praxi. Absolvent je také vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti rozvoje lidských zdrojů v organizaci, které jsou využitelné v organizacích komerčního sektoru, veřejné správy či v neziskových organizacích. Absolventi studijního programu Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Návaznost na další typy studijních programů

Studium navazuje na tříletá bakalářská studia v rámci studijních programů z oblasti sociálních věd a pedagogiky zejména na studijní obory Andragogika v profilaci na personální management, Andragogika se specializací personální rozvoj, Sociální práce, příp. Školský management/Řízení vzdělávacích institucí.

Požadavky přijímací zkoušky

Ústní pohovor - zaměřený na orientaci v Andragogice (v rozsahu bakalářské státní závěrečné zkoušky) na základě u zkoušky předloženého seznamu prostudované odborné literatury k oboru. Ústní pohovor rovněž zahrnuje rozpravu nad projektem budoucí magisterské práce. Projekt budoucí magisterské práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia.  

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese https://www.studuj.upol.cz/prihlasky-a-terminy/. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

Orientační nabídka předmětů dvouletého studijního programu

Základní teoretické předměty
Filozofie výchovy
Metodologie společenských věd
Metody sociálního výzkumu ve vědách o výchově
Výchova a společnost
Znalosti a společnost
Integrální andragogika 

Předměty profilující základ
Vývoj edukologického myšlení
Trendy v andragogice
Práce a organizace
Reflexivita v edukologických vědách
Teorie rozvoje lidských zdrojů
Sociální politika

Diplomový modul
Zadání diplomové práce a projekt
Diplomový seminář 
Finalizace diplomové práce 

Povinně volitelné předměty
Psychologie zdraví a nemoci
Analýza anglického diskursu
Týmová spolupráce
Práce a společnost
Organizační učení
Integrace imigrantů
Teorie a metoda v sociální práci
Způsoby života v moderní společnosti
Politické instituce a ideologie
Projektové učení v andragogice
Kognitivní vědy
Historie a teorie antropologického myšlení
Současné antropologické přístupy a trendy 

Volitelné předměty
Z široké nabídky FF UP

Doporučená literatura k ústnímu pohovoru a orientaci pro projekt budoucí magisterské práce:

 • Bartoňková, H. (2010). Firemní vzdělávání. Praha: Grada.
 • Beneš, M. (2001). Andragogika – filozofie – věda. Praha: Eurolex Bohemia.
 • Beneš, M. (2014). Andragogika. Praha: Grada.
 • Dvořáková, M., Šerák, M. (2016). Andragogika a vzdělávání dospělých: vybrané kapitoly. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo.
 • Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada.
 • Kubátová, H. (2006). Metodologie sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Kubátová, H. (2009). Sociologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Leirman, W. (1996). Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum.
 • Palán, Z. (2002). Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia.
 • Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada.
 • Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.

Uchazeč si může zvolit také další tituly vztahující se k oboru andragogika, vzdělávání dospělých, může také použít jiné vydání titulu, než je uvedeno. Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné na internetové adrese www.upol.cz. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

 

 

 

To top

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 1. 19, vytvořeno: 27. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: