Navazující magisterské studium oboru Sociologie

Sociologie

Obor: dvouoborové prezenční magisterské studium, délka studia 2 roky 

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Informace o oboru: Mgr. František Znebejánek, Ph.D., Olomouc, tř. Svobody 26, tel.: 585 633 405, e-mail: frantisek.znebejanek@upol.cz

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Sociologie je zaměřeno především na prohlubování teoretických znalostí a metodických dovedností. V oblasti sociologické teorie se jedná o její zakotvení do teorie a metodologie vědy a o zaměření na současné proměny modernity. V oblasti praktické aplikace sociologických teorií je studium zaměřeno na sociální deviace, na sociologii kultury, politiky, životního způsobu a práce a podniku a dále na problémy sociálně politických ideologií. V oblasti metodiky je studium zaměřeno na integrované výzkumné postupy a specifické techniky analýzy dat. Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou a u diplomové varianty obhajobou magisterské diplomové práce.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Sociologie je vybaven základními teoretickými znalostmi v klíčových teoretických i aplikovaných sociologických disciplínách. Je schopen využít získaných poznatků v hospodářské, administrativní i výzkumné praxi. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení sociologických odborných znalostí, schopností a dovedností.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. hlásí se na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma suplement svého bakalářského studia.

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 20. 4. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: