Navazující magisterské studium oboru Andragogika

Navazující magisterské studium oboru Andragogika

Dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky

Název studijního oboru: Andragogika

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie a Kulturní antropologie

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Olomouc, tř. Svobody 26, Tel. 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz)

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Andragogika je koncipováno jako dvouoborové, a to v kombinaci se studijním oborem Sociologie nebo Kulturní antropologie. V návaznosti na bakalářské studium oboru Andragogika prohlubuje teoretické poznání z oblasti výchovy a vzdělávání dospělých a opěrných disciplín. Studijní obor Andragogika výrazně vychází z interdisciplinárního pojetí integrální andragogiky, které je svým vývojem výrazně spjato s olomouckým pojetím oboru, jako vědy o mobilizaci lidského potenciálu, vycházejíc z  konstatování Émile Durkheima, že „výchova je neobyčejně sociální věc ve svých zdrojích jako ve svých funkcích“,  a to v oblastech vzdělávání dospělých, péče o dospělé v problémových uzlech jejich životní dráhy a jejich socializaci. V tomto pojetí je vzdělávání dospělých chápáno nikoliv jako samostatný předmět andragogiky, ale jako jeden z nosných nástrojů sociální intervence. Vlivem své interdisciplinarity obohacuje andragogika své kurikulární jádro o poznatky opěrných disciplín, jako je teorie výchovy, didaktika, filozofie, sociologie, psychologie či právo.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Absolventi oboru Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů, poradenství, vzdělávání a rozvoji dospělých či v oblastech kulturního života společnosti. Orientují se také v oblastech spojených se sociální politikou a sociální prací. Vazba na studijní obor Sociologie nabízí uplatnění v oblasti výzkumu (zaměřených např. na lidské zdroje v organizacích) či ve spolupráci s veřejnou správou a samosprávou. Spojení studijního oboru s oborem Kulturní antropologie nabízí studentům možnosti uplatnění v oblasti práce v kulturních centrech, práce s menšinami, apod. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe.

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v široké oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (řízení lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Cíl studia svým směřováním k obecnosti a teoretickému zastřešení navazuje na cíle studia bakalářského.

Volbou povinně volitelných disciplín se student připravuje na volitelnou část státní závěrečné zkoušky z oboru andragogika: a) personální profilace integrální andragogiky (zahrnuje předměty Řízení lidských zdrojů, Organizační chování a Teorie organizace) nebo b) sociální profilace integrální andragogiky (zahrnuje předměty Sociální andragogika, Sociální politika a Teorie a metody sociální práce).

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement absolvovaného bakalářského studia.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 1. 19, vytvořeno: 6. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: