Bakalářské studium oboru Kulturní antropologie

Kulturní antropologie (Dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky)

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat s kterýmkoliv oborem na FF UP

Odborný garant oboru: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Informace o oboru poskytuje: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D. (jaroslav.sotola@remove-this.upol.cz)

Charakteristika oboru

Koncepce bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je založena na zásadách Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Q-RAM Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vzdělávání v oboru Antropologie.

Bakalářské studium Kulturní antropologie je koncipováno jako jednooborové i dvouoborové. Studijní obor Kulturní antropologie je akademickou disciplínou, která se zabývá studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů v lidských pospolitostech. Zabývá se sociokulturními normami, idejemi a artefakty, jež jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních kontextech, zabývá se však i souvislostmi s globálními sociokulturními procesy.

Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum spojený s místním prostředím. Usiluje o vyváženost etického a emického přístupu ke zkoumanému prostředí a klade důraz na výzkum sociokulturních systémů ve spojení se znalostí kategorií a pojmů vlastních příslušníkům či nositelům zkoumaného kulturního prostředí. Kulturní antropologie se zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace. Zkoumá mezikulturníkonflikty a procesy kulturních kontaktů, či lokální podoby sociokulturních institucí, příbuzenství a rodiny. Zabývá se rovněž materiální kulturou a vizuálními projevy kultur.

Bakalářské studium je koncipováno tak, že obsahuje páteřní obory (biologická antropologie, sociální antropologie, kulturní antropologie, filozofická antropologie, historická antropologie) a současně (zvláště ve své jednooborové variantě)obsahuje přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory (zejména sociologii, filozofii, andragogiku, historické vědy, religionistiku, psychologii, biologii aj.) s cílem potvrdit interdisciplinaritu a transdisciplinaritu oboru antropologie a dosáhnout vzdělávacích cílů, zejména pak rozpoznání, vyhodnocení a využití různých teoretických přístupů v oboru a disponování povědomí o vazbách na jiné obory (viz. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání – Antropologie).

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o pluralitě sociokulturních systémů, zná základní vývoj a chronologické členění světové a české antropologie, zná teorie, koncepty a metody biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie, zná odlišnosti antropologie od sociologického přístupu zkoumání člověka, disponuje základní znalostí metod výzkumu kultur, společností a populace, zná teoretické přístupy v oboru a vazby na další obory.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen kriticky hodnotit podobnosti a rozdíly sociokulturních systémů z hlediska plurality kultur. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti z konstitutivních antropologických subdisciplín (kulturní a sociální antropologie, historické antropologie, biologické a filosofické antropologie) – teorie, koncepty a metody. Umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí vhodným způsobem aplikovat výzkumné metody a odborné znalosti na konkrétně vymezené výzkumné úkoly. Umí představit specifický vědecký problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň jednom cizím jazyce.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.

Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 6. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: