Bakalářské studium oboru Andragogika se specializací personální rozvoj (kombinovaná forma studia)

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., Třída Svobody 26, 77180, Olomouc, tel.: 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

Cíl studia

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách, jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi psychologických a sociálních aspektů edukace se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti a koncipování vzdělávání v oblasti personální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Absolventi studijního programu Andragogika se specializací personální rozvoj nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní)
je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

Přihlášku ke kombinovanému studiu tohoto oboru lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky dostupné na internetové adrese www.upol.cz do konce února.

Orientační nabídka předmětů tříletého studijního programu

 

Základní teoretické předměty

 

 • Projektování vzdělávací akce
 • Psychologie osobnosti
 • Psychologie učení a vzdělávání
 • Realizace vzdělávací akce
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení organizací a institucí ve vzdělávání
 • Sociální psychologie
 • Teorie vzdělávání dospělých
 • Úvod do andragogiky
 • Úvod do psychologie
 • Výzkum v sociálních vědách

 

Předměty profilující základ

 

 • Aktivizační metody ve vzdělávání
 • Lektorské kompetence
 • Vzdělávání v organizaci
 • Zkušenostní učení

 

Povinně volitelné předměty profilující základ

 

 • Akademická psaní
 • Andragogická praxe
 • Profesní etika
 • Vzdělávání a personální rozvoj
 • Vzdělávání a poradenství
 • Základy práva

 

Fakultní základ

 

 • Filozofie

 

Diplomový modul

 

 • Metoda v diplomové práci
 • Zadání diplomové práce
 • Diplomový seminář

 

Modul cizích jazyků

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina. Jazyková zkouška není podmíněna účastí v kurzech, studenti se mohou připravovat i individuálně. V případě, že zvolí i účast v kurzech, mohou volit mezi dvěma a čtyřmi semestry.

Další povinně volitelné předměty či specializace

 

 • Evaluace vzdělávací akce
 • Gerontagogika
 • Jedinec a organizace
 • Osoby se zdravotním postižením a sociálněvědní výzkum
 • Outdoor training
 • Právo ve vzdělávání

 

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 8. 11. 18, vytvořeno: 27. 11. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: