Obor Kulturní antropologie

Studijní obor Kulturní antropologie je akademickou disciplínou, která se zabývá studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních systémů v lidských pospolitostech.

Kulturní antropologie se zabývá sociokulturními normami, idejemi a artefakty, jež jsou lidmi vytvářeny, sdíleny a předávány. Zkoumá dynamiku kulturních změn v lokálních kontextech, zabývá se však i souvislostmi s globálními sociokulturními procesy.

Kulturní antropologie klade důraz na kvalitativní a kvantitativní výzkum spojený s místním prostředím.

Kulturní antropologie usiluje o vyváženost etického a emického přístupu ke zkoumanému prostředí a klade důraz na výzkum sociokulturních systémů ve spojení se znalostí kategorií a pojmů vlastních příslušníkům či nositelům zkoumaného kulturního prostředí.

Kulturní antropologie se zabývá mimo jiné otázkami minorit, migrací, etnicity, procesy adaptace a integrace/asimilace.

Kulturní antropologie zkoumá mezikulturníkonflikty a procesy kulturních kontaktů, či lokální podoby sociokulturních institucí, příbuzenství a rodiny. Zabývá se rovněž materiální kulturou a vizuálními projevy kultur.

Cílem vzdělávání v oblasti antropologie je především pochopit antropologii jako srovnávací studium lidských společností a studium minulého a současného člověka z evoluční a adaptivní perspektivy.

Dalším cílem studia je umět zhodnotit význam empirického terénu a umět použít specifické metody terénního výzkumu, znát teorie a dějiny antropologie a příslušné metodologie, dále mít schopnost aplikace na konkrétní problém, vyhodnotit a využít různé teoretické přístupy v oboru a mít povědomí vazeb na jiné obory. Cílem je také vybavit absolventa schopností vyhodnotit a interpretovat poznatky a samostatně řešit složitější společenské, vědecké, etické problémy v soudobé společnosti.

Bližší informace k bakalářskému a magisterskému studiu najdete ZDE.

To top

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyZahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 23. 1. 15, vytvořeno: 27. 7. 11,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: