Bakalářské studium oboru Sociální práce (kombinovaná forma studia)

Cíl studia

Cílem studia je rozvoj kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě i nestátních organizacích, podložených teoretickými znalostmi ze vztažných věd sociální práce, sociální práce jako samostatné vědecké disciplíny a prak­tickými dovednostmi v jednání s klienty i jinými subjekty. Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění formálních požadavků pro studium na vysoké škole.

Charakter studia

Kombinované bakalářské studium Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství růz­ných multidisciplinárně podmíněných problémů klientů. Z obecně orientovaného prv­ního ročníku, kde studium pokrývají zejména úvody do vztažných věd sociální práce, vycházejí aplikované disciplíny a jejich vyústění do prakticky zaměřených předmětů studia ročníku druhého. Završující třetí ročník je orientován téměř výhradně prakti­cistně s převahou nácviku dovedností v sociální práci. Je významným způsobem využíváno zkušeností studentů z jejich praktické výuky.

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného bakalářského studia Sociální práce je vybaven základními teoretickými znalostmi v humanitních oborech a zejména teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z aplikovaných disciplín těchto oborů, jejichž zvládnutí má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu sociální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na schopnost absolventa pokračovat v sebevzdě­lávání, rozvíjení odborných kompetencí. Studium naplňuje Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, a tedy svým obsahem odpovídá požadavkům kladeným na odbornou způsobilost sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky přijímací zkoušky

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách.

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti sociální práce, dále testuje osvojení si obsahu doporučené literatury.

Doporučená literatura:

  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2013) Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
  • MATOUŠEK, Oldřich et al. (2012) Základy sociální práce. Praha: Portál.

Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Sociální práce lze podat elektronickou formou pomocí tzv. e-přihlášky, zveřejněné pod příslušným odkazem na internetové adrese www.upol.cz. Přihlášku k přijímacímu řízení je třeba podat do konce měsíce února.

STUDIJNÍ PROGRAM

bakalářského kombinovaného studia SOCIÁLNÍ PRÁCE

Ročník / disciplína     

Rozsah prezenční výuky

Ukončení

1. ročník

 

 

Filozofie a etika sociální práce 

9

K

Základy psychologie 

17

z, Zk

Úvod do sociologie 

9

z, Zk

Základy práva 

9

Zk

Sociální politika 

17

z, Zk

Problémy zdraví a nemoci 

9

K

Teorie a metody sociální práce 

17

z, Zk

VD – Základy andragogiky 

9

K

VD – Správní právo 

9

K

Supervidovaná odborná praxe I.

50

z

Supervidovaná odborná praxe II.

50

z

 

 

 

2. ročník

 

 

Psychologie osobnosti

9

z,Zk

Sociální psychologie 

9

Zk

Teorie a metody sociální práce 

9

z, Zk

Rodinné a občanské právo

17

K

Metody sociálního výzkumu 

9

K

Seminář k bakalářské práci

17

z

Kasuistický seminář I.

17

z, z

Psychosociální výcvik I.

17

z

VD – Psychopatologie 

9

K

VD – Řízení lidských zdrojů 

9

K

Supervidovaná odborná praxe II.

50

z

Supervidovaná odborná praxe IV.

50

z

 

 

 

3. ročník

 

 

Sociální deviace

17

z, Zk

Ontogenetická psychologie

9

Zk

Sociální politika

9

z, Zk

Kasuistický seminář II.

17

z

Efektivní komunikace

17

z, Zk

Problémy sociálního soužití

9

K

Cizí jazyk *)

 

Zk

Trestní právo

9

Zk

VD – Psychosociální výcvik II.

17

z

VD – Rodina v kontextu sociální práce

9

K

Supervidovaná odborná praxe V.

50

z

Supervidovaná odborná praxe VI.

50

z

 

Zk – zkouška

K – kolokvium

z – zápočet

VD – volitelná disciplína – student si v průběhu studia dle vlastního zájmu v každém studijním roce vybere jednu ze dvou nabízených výběrových disciplín a složí z ní pře­depsanou zkoušku.

*) zkoušku z cizího jazyka je možno složit kdykoli v průběhu studia.

Změna v rozložení předmětů v jednotlivých ročnících vyhrazena.

religionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Zahraničí KSOCFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 22. 10. 18, vytvořeno: 16. 11. 16,

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: