Navazující magisterské studium oboru Andragogika

Navazující magisterské studium oboru Andragogika

Dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky

Název studijního oboru: Andragogika

S čím lze obor kombinovat: Obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie a Kulturní antropologie

Informace o oboru poskytuje: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Olomouc, tř. Svobody 26, Tel. 58 563 3407, e-mail: miroslav.dopita@upol.cz)

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Andragogika je koncipováno jako dvouoborové, a to v kombinaci se studijním oborem Sociologie nebo Kulturní antropologie. V návaznosti na bakalářské studium oboru Andragogika prohlubuje teoretické poznání z oblasti výchovy a vzdělávání dospělých a opěrných disciplín. Studijní obor Andragogika výrazně vychází z interdisciplinárního pojetí integrální andragogiky, které je svým vývojem výrazně spjato s olomouckým pojetím oboru, jako vědy o mobilizaci lidského potenciálu, vycházejíc z  konstatování Émile Durkheima, že „výchova je neobyčejně sociální věc ve svých zdrojích jako ve svých funkcích“,  a to v oblastech vzdělávání dospělých, péče o dospělé v problémových uzlech jejich životní dráhy a jejich socializaci. V tomto pojetí je vzdělávání dospělých chápáno nikoliv jako samostatný předmět andragogiky, ale jako jeden z nosných nástrojů sociální intervence. Vlivem své interdisciplinarity obohacuje andragogika své kurikulární jádro o poznatky opěrných disciplín, jako je teorie výchovy, didaktika, filozofie, sociologie, psychologie či právo.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Andragogika je profilován do oblasti výchovy, vzdělávání a péče směřující k rozvoji člověka v oblasti profesní, sociální, kulturní a celoživotního vzdělávání. Ať se jedná o identifikaci vzdělávacích potřeb, cílů vzdělávání, vzdělávacích programů, vzdělávacích prostředků, vlastní realizace a evaluace vzdělávání. Absolventi oboru Andragogika nacházejí uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů, poradenství, vzdělávání a rozvoji dospělých či v oblastech kulturního života společnosti. Orientují se také v oblastech spojených se sociální politikou a sociální prací. Vazba na studijní obor Sociologie nabízí uplatnění v oblasti výzkumu (zaměřených např. na lidské zdroje v organizacích) či ve spolupráci s veřejnou správou a samosprávou. Spojení studijního oboru s oborem Kulturní antropologie nabízí studentům možnosti uplatnění v oblasti práce v kulturních centrech, práce s menšinami, apod. Profil absolventa tak poskytuje absolventům výhodu širokých možností uplatnění v oblastech společenské praxe.

Cílem studia je rozvinout schopnost kritického myšlení v široké oblasti edukace jako souhrnu výchovy a vzdělávání dospělých, představení kontextu oboru a jeho navázání na konkrétní aplikace (řízení lidských zdrojů, sociální politika, teorie organizace a vzdělávání dospělých). Cíl studia svým směřováním k obecnosti a teoretickému zastřešení navazuje na cíle studia bakalářského.

Volbou povinně volitelných disciplín se student připravuje na volitelnou část státní závěrečné zkoušky z oboru andragogika: a) personální profilace integrální andragogiky (zahrnuje předměty Řízení lidských zdrojů, Organizační chování a Teorie organizace) nebo b) sociální profilace integrální andragogiky (zahrnuje předměty Sociální andragogika, Sociální politika a Teorie a metody sociální práce).

Struktura studijního plánu je dostupná po přihlášení do systému STAG.

Požadavky přijímací zkoušky

UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky. V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement absolvovaného bakalářského studia.

 

9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 28. 1. 19, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: