Doktorský studijní program oboru Sociologie

Doktorské studium SOCIOLOGIE

Forma, typ a délka studia: prezenční či kombinované, tříleté

Přijímací zkouška:

Uchazeči musejí splnit podmínku dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání v oboru sociologie. Oborová rada může připustit k přijímací zkoušce rovněž uchazeče, kteří absolvovali magisterské studium příbuzného oboru, resp. určit podmínky pro jejich připuš-tění ke zkoušce a následně tyto uchazeče navrhnout děkanovi k přijetí. V případě absolven-tů příbuzného oboru stanoví oborová rada podmínky pro další průběh studia, konkrétně povinnost absolvovat rozdílovou zkoušku.
Přijímací zkouška má ústní formu, těžištěm je rozprava o výzkumném projektu plánované disertační práce. Projekt v rozsahu 3−5 normostran je součástí přihlášky. Musí obsahovat určení teoretického či empirického výzkumného pole, cíl práce a výzkumnou otázku, stav teorie a výzkumu k vybrané problematice a zvolený metodologický přístup. Preferovány jsou projekty z následujících okruhů: sociologie náboženství; sociologie výchovy a vzdělá-vání; sociologie práce a podniku; sociologie rodiny; sociologie stáří; sociologie genderu; sociologie etnických a marginalizovaných skupin.
Uchazeči musejí u přijímacího pohovoru prokázat znalosti převyšující úroveň stanovenou pro státní závěrečnou zkoušku v oblasti sociologie (příp. dalšího sociálně vědního oboru, jako je sociální a kulturní antropologie, sociální psychologie, politologie, religionistika), která souvisí se širším zaměřením budoucí disertační práce.
Vyžadována je znalost alespoň jednoho světového jazyka, přednostně angličtiny, prokázaná např. absolvováním státní závěrečné zkoušky. O přijatelnosti jiného vysvědčení o jazy-kových znalostech rozhoduje oborová rada.
Uchazeči doloží dosavadní působení v oboru: publikované práce, přednášky apod.

Termín pro podání elektronické přihlášky: obvykle do 30. dubna běžného roku - více informací na zvláštním webu Filozofické fakulty s aktualitami k doktorským studijním programům.


(Bližší informace o administrativních náležitostech, resp. podmínkách, které musejí splnit uchazeči o studium viz specializovanou webovou stránku Filozofické fakulty s aktuálními informacemi k doktorským studijním programům.

Kontaktní informace

garant oboru, e-mail a telefon:   

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D., dana.sykorova@upol.cz, 585 633 404

adresa:  

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Cílem doktorského studijního programu sociologie je připravit kvalifikované odborníky pro vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu a práci pedagogickou či pro vysoce odbornou práci v různých typech společenských institucí a organizací.
Obor je pojímán jako multiparadigmatický, se silným důrazem na propojení teorie, meto-dologie a empirie. Snaží se reflektovat aktuální problémy soudobé společnosti v globálních souvislostech.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi doktorského studijního programu mají zevrubný přehled o současných sociolo-gických teoriích a jsou schopni je zasadit do kontextu vývoje sociologického myšlení. Zvládají vědeckou metodologii a dokáží navrhnout a aplikovat pokročilé výzkumné postu-py v rámci kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Jsou způsobilí realizovat odborné expertízy a poradenské či evaluační projekty.
Nabyté znalosti jsou schopni uplatnit a dále rozvíjet tvůrčím způsobem tak, aby se mohli aktivně zapojit do činnosti domácí i zahraniční sociologické vědecké obce, resp. do mezi-národních výzkumných sítí a participovat na řešení výzkumných, i interdisciplinárních úloh. Součástí odborných kompetencí absolventů je dovednost psát odborné texty – recenze, výzkumné zprávy, odborné časopisecké studie, monografie či kapitoly v nich, kvalifikovaně prezentovat svoje poznatky na odborných setkáních – workshopech, seminářích, sympoziích, konferencích a kongresech; taktéž dovednost připravit a realizovat výuku předmětů v oboru sociologie.
Absolventi najdou uplatnění především jako pedagogové a výzkumníci na vysokých ško-lách a ve vědeckovýzkumných institucích, popř. jako analytici či poradci v různých typech společenských institucí a organizací.

Složení oborové rady DSP sociologie najdete ZDE

Další informace k DSP oboru sociologie, předpisy, formuláře žádostí a návody pro studenty najdete ZDE

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 31. 3. 17, vytvořeno: 6. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: