Profil absolventa bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o pluralitě sociokulturních systémů, zná základní vývoj a chronologické členění světové a české antropologie, zná teorie, koncepty a metody biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie, zná odlišnosti antropologie od sociologického přístupu zkoumání člověka, disponuje základní znalostí metod výzkumu kultur, společností a populace, zná teoretické přístupy v oboru a vazby na další obory.

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen kriticky hodnotit podobnosti a rozdíly sociokulturních systémů z hlediska plurality kultur. Dále je schopen aplikovat v praxi znalosti z konstitutivních antropologických subdisciplín (kulturní a sociální antropologie, historické antropologie, biologické a filosofické antropologie) – teorie, koncepty a metody. Umí plánovat a provést terénní výzkum a za pomoci příslušných výzkumných metod umí vyhodnocovat a interpretovat data. Umí vhodným způsobem aplikovat výzkumné metody a odborné znalosti na konkrétně vymezené výzkumné úkoly. Umí představit specifický vědecký problém prostřednictvím kultivovaného písemného a ústního projevu v rodném a alespoň jednom cizím jazyce.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.

Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále se jedná o pozice odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích.

Nahoru

Profil absolventa magisterského studijního oboru Kulturní antropologie

PROFIL ABSOLVENTA 

Cílem vzdělávání v oblasti antropologie je především pochopit antropologii jako srovnávací studium lidských společností a studium minulého a současného člověka z evoluční a adaptivní perspektivy. Dalším cílem je umět zhodnotit význam empirického terénu a umět použít specifické metody terénního výzkumu, znát teorie a dějiny antropologie a příslušné metodologie, dále mít schopnost aplikace na konkrétní problém, vyhodnotit a využít různé teoretické přístupy v oboru a mít povědomí vazeb na jiné obory. Cílem je také vybavit absolventa schopností vyhodnotit a interpretovat poznatky a samostatně řešit složitější společenské, vědecké, etické problémy v soudobé společnosti.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími znalostmi. Disponuje obecnými znalostmi o vztazích mezi páteřními obory, ale i přesahy na dílčí antropologické a interdisciplinární obory. Dále zná základní vývojové a chronologické členění světové a české antropologie a jsou schopen je zasadit do obecných souvislostí, má široké a hluboké znalosti soudobého stavu poznání zkoumání člověka zejména z hlediska lidských kultur a společností i z hlediska biologického. Zná metodologii biologické, sociální, kulturní, filozofické a historické antropologie a rovněž interpretativní metody terénního výzkumu a studia různých typů pramenného (empirického) materiálu.

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je vybaven následujícími dovednostmi. Je schopen analyzovat poznatky antropologie na úrovni soudobého stavu poznání zkoumání člověka z hlediska biologického, sociálního i kulturního, dále interpretovat pojetí antropologie jako integrální široce koncipované vědy propojující biologický, sociální a kulturní přístup ke člověku a vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a formulují písemně zadané téma s použitím samostatně zvolené metody. Absolvent umí identifikovat aktuální společenská témata při propojení biologicko-socio-kulturního přístupu, zvládá ústní i písemný kultivovaný projev, rovněž i interpretaci složitějšího vědeckého problému a v diskusi o něm na adekvátní úrovni argumentovat. Také dokáže připravit projekt terénního výzkumu a formulovat výzkumné otázky nebo hypotézy, umí posoudit spolehlivost a hodnověrnost i správnost postupu terénního výzkumu a aplikovat etiku terénního výzkumu, včetně uvědomění si etického rozměru vědeckého poznávání. Absolvent dále dokáže zkoumat společnost a kultury v mikropohledu při využití specifických metod kvalitativního výzkumu a v kvalifikovaném projevu formulovat základní vědecké hypotézy a přístupy jak v rodném, tak v cizím jazyce. Na obecné úrovni absolvent disponuje analytickými dovednostmi při zhodnocování kulturní rozmanitosti, propojováním páteřních oborů, zejména ale umí realizovat terénní výzkum s použitím relevantních antropologických metod a technik a formulovat názor a samostatný, kritický i reflexivní přístup k problému při respektování etického rozměru.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent magisterského studijního oboru Kulturní antropologie je připraven pro kvalifikovaný výkon profesí ve státní správě, samosprávě i v nestátních organizacích a na poli komunitních programů.  Absolvent se uplatní jako odborný pracovník se specifickými kompetencemi ve státních i nestátních neziskových organizacích, v pozici expertů v oblasti státní správy a místních samospráv či bezpečnostních orgánů a výchovně-vzdělávacích institucí. Dále je připraven působit na pozicích odborných pracovníků ve výzkumných institucích, v sociální sféře, v odborném poradenství či v médiích a to i na nadnárodní úrovni.Nahoru

8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginarySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 24. 9. 15, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: