Doktorský studijní program oboru andragogika

Informace o DSP Andragogika

Garant oboru, e-mail a telefon: doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., miroslav.dopita(at)upol.cz, 585 633 407

Adresa:  Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, tř. Svobody 26, 779 00, Olomouc

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Andragogika je zaměřen na vytváření tvůrčího vědeckého a výzkumného potenciálu v akčních polích andragogiky vymezených Vladimírem Jochmannem (1992; 1994), tj. teoretických a empirických aspektů učení a vzdělávání dospělých v oblasti vzdělávání dospělých, kultury, personálního rozvoje a poradenství. Strukturace doktorského studijního programu andragogika je ovlivněna analýzou struktury andragogiky a analýzou studijních plánů doktorských studijních programů vzdělávání dospělých (andragogiky). Doktorský studijní program zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.

Cílem doktorského studijního programu oboru Andragogika je připravit vědecky kvalifikované odborníky. Jejich odborné kompetence se vykazují zejména schopností samostatné práce spočívající v původní recepci a tvůrčím rozvíjení vědeckých teorií na základě vlastního výzkumu.  Na této bázi doktorské studium připravuje odborníky jak pro další vědeckou práci, tak pro koncepční a řídící činnosti na vyšších úrovních řízení. Studium vedle teoretických znalostí poskytuje i rozvoj projektových dovedností přesahujících rámec vzdělávání dospělých a rozšiřující andragogické myšlení. Tyto dovednosti předpokládají identifikaci vědeckého a výzkumného problému, jeho metodologické ukotvení a jeho objektivní interpretaci s využitím teoretických, kvalitativních i kvantitativných výzkumných strategií. S přihlédnutím k transdisciplinaritě a interdisciplinaritě diskursu andragogiky směřuje doktorský studijní program i k postižení širších souvislostí andragogiky v oboru sociálních a humanitních věd, zejména pedagogiky, sociologie a psychologie, včetně jejich vyústění do aplikovaných oblastí, -jako je a teorie učení a vzdělávání dospělých, lidského rozvoje a teorie (sociálního a personálního) poradenství.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má přehled o historickém vývoji i o současných teoretických a metodologických přístupech, akčních polí andragogiky a v rámci své specializace dané výzkumným problémem. Má přehled o aktuální světové odborné literatuře a dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace a vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru, orientace v aktuálních diskursech andragogiky a dovednost projektovat a vést andragogické výzkumy.

Tyto kompetence umožňují absolventovi uplatnění zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako např. organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání dospělých.

Struktura studia

Studium DSP Andragogika se uskutečňuje v kreditovém systému a skládá se z pěti základních částí:

1.     vědeckovýzkumný modul se skládá z prohloubení vědeckovýzkumných znalostí a dovednosti (oborové a metodologické předměty, filozofické předměty, a cizí jazyk), dovedností podporujících publikační aktivitu a zahraničních zkušeností studentů

2.     modul oborové specializace se skládá s předmětů zaměřujících se na specializaci ve třech oblastech.

3.     modul soft-skills podporuje rozvoj praktických dovedností studentů v přípravě výzkumného nástroje, jeho zpracování, prezentaci a publikaci.

4.     pedagogický modul podporující prezentační dovednosti studentů ve výuce, vedení seminárních či maximálně bakalářských prací a s hodnocením uvedených prací.

5.     disertační modul spočívá v podpoře studenta v jeho práci na textu disertační práce, a to jak ve formě konzultací se školitelem (disertační semináře), tak i v přípravě a obhajobě projektu disertační práce, malé obhajobě disertační práce a finální obhajobě disertační práce.

Student musí během studia v doktorském studijním programu získat celkem 240 kreditů.

Moduly studia

Prezenční studium

Kombinované studium

1. Vědeckovýzkumný modul

 

 

     a) Oborové a metodologické předměty

65

65

     b) Publikační aktivita

30

30

     c) Zahraniční zkušenosti

5

5

2. Modul oborové specializace

 

 

     a) Volitelné předměty studovaného oboru

10

10

     b) Interdisciplinární předměty

10

0

3. Modul soft skills

5

5

4. Pedagogický modul

20

5

5. Disertační modul

70

70

Minimální standardy modulů

215

190

Celkem kreditů

240

240

Zbývající kredity do 240 může student získat za doporučené aktivity v další nabídce nad stanovený rámec. Těmito aktivitami, z nichž si student vybírá, jsou: další publikační činnost, další pedagogická činnost, další projektová a grantová činnost apod.

Složení Oborové rady DSP Andragogika:

Interní členové:
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
doc et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Externí členové:
doc. Dr. phil. Milan Beneš
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
prof. PhDr. Dušan Šimek – emeritní profesor FF UP
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

podzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologyReligionistická konference 2017Anthropology Refugees Public ImaginaryHodnoty a normy v pozdně moderní společnostiSystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 9. 2. 17, vytvořeno: 10. 10. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: