Členové

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

SÝKOROVÁ Dana, Doc. PhDr. Ph.D. docentka
Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
funkce
docentka
telefon
585 633 404
e-mail
adresa
Místnost: 4.26,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

 

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období na základě dohody s vyučující. (dana.sykorova@upol.cz)


 


Osobní informace

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Zaměření publikační a vědecko-výzkumné činnosti

Témata z oboru sociologie rodiny, příbuzenských vztahů a gerontosociologie.

Výzkumné projekty

Odpovědná řešitelka

 

2017-2019

Šednoucí sourozenectví. Sociologická studie sourozenectví v pozdní dospělosti. GA ČR, reg. č. 17-07321S

2002−2005

Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. GA ČR, reg. č. 403/02/1182

2001

Integrace seniorů do společnosti. IGS OU v Ostravě, č. 111051/01

1996−1997

Rodina a obec ve střední Evropě. Mezinárodní komparativní výzkum Možnosti  a limity rodiny v současné Evropě (Medzinárodne stredisko pre štúdium rodiny v Bratislave/Voluntary Fund for the International Year of the Family (odpovědná řešitelka za národní studii ČR)

1994

Hodnoty a hodnotové orientace středoškolské mládeže. Grant MŠMT ČR

1992−1994

Rodina staršího středního věku v kontextu mezigeneračních vztahů a systému pomoci a opory v rodině. Projekt Rozpracování systému sociální pomoci jako celku, č. XIV/6. VÚPSV Praha (spolu s I. Petrovou)

Spoluřešitelka, resp. členka řešitelského týmu

2015-2016

Integrovaný sociálně vědní výzkum (dílčí projekt Stáří v chudobě), reg. č. IGA_FF_2015_035

2010–2012

Stáří v prostoru. Regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie. GA ČR, reg. č. P404/10/1555

2007–2008

Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro českou společnost. GA ČR, reg. č. 403/06/1647

1996

Výzkum a šetření aktuálních problémů mládeže – jejího stavu a rozvoje. Sociálně patologické jevy a možnosti jejich prevence. Grant MŠMT ČR

1997–1999

Členka mezinárodní výzkumné skupiny FAMITEL – Family and Telework (studium sociálně kulturních vlivů informačních technologií na rodinu)

 

 

Jiné projekty s vědecko-výzkumným zaměřením

 

Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií. Grant ESF, OPVK, CZ.1.07/2.3.00/20.0080

2011–2013

odborná garantka projektu

2011–2014

výzkumnice-seniorka: vedení dílčího výzkumu Chudoba ve stáří

 

 

Členství v odborných společnostech a organizacích

od 2014

členka Odborného verifikačního a hodnotícího panelu pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – 03 SHVc – Společenské vědy

2009–2013

členka oborové rady pro sociální a ekonomické vědy GA Akademie věd ČR

2006−2008 

členka řídícího výboru Masarykovy české sociologické společnosti

 

2000−2002

2008–dosud

členka výboru sekce sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti

2000−2003

členka Riaditeľskej rady Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave

 

 

Členství ve vědeckých, resp. oborových radách (aktuálně)

 

Vědecká rada FSS MU v Brně

Vědecká rada FSS OU v Ostravě

Oborová rada doktorského studijního programu Sociologie na FF UP v Olomouci

Oborová rada doktorského studijního programu Sociologie na FSS MU v Brně

Oborová rada doktorského studijního programu Sociální práce na FSS OU v Ostravě

 

Členství v redakčních radách

Časopis Sociální studia (FSS MU)

 

 

Publikace

Monografie

Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I. 2014. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Vidovićová, L., Galčanová, L., Petrová Kafková, M., Sýkorová, D. 2013. Senioři ve městě, město v životě seniorů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Sýkorová, D. 2007. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Sýkorová, D. 1996. Prázdné hnízdo – šance nebo břemeno? Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

 

Kapitoly v monografiích

Sýkorová, D., Klimentová, E. 2016. Poverty in Old Age in the Czech Republic from the Perspective of Helping Professions. Pp. 163–193 in Sýkorová, D., Klimentová, E. (Eds.). Poverty and Social  Work. Ostrava: University of Ostrava, ERIS European Research Institute for Social Work.

Sýkorová, D., Špatenková, N. 2016. Finanční (ne)gramotnost ve stáří: Výzva pro edukaci seniorů. Pp. 33–50 in Tomczyk, Ł., Határ, C., Špatenková, N. (Eds.). Edukacja i kompetencje seniorów.(Czech–Polish–Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology; Tom VI). Kraków (Nitra, Olomouc): Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie

Sýkorová, D. 2014. Kdysi, to když byl socialismus…(Socialistické město ve vzpomínkách pamětníků). Pp. 53–65 in Štěpánková, H., Höschl, C. a kol. Gerontologie – současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Sýkorová, D., Tichá, I., Nytra, G. 2014. Výzkum chudoby ve stáří. S. 239–262 in Baum, D., Gojová, A. (eds.) Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Sýkorová, D. 2013. Teorie adaptace ve stáří. Pp. 63–66 in Matoušek, O. (ed.). Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál.

Sýkorová, D. 2011. Making Families at an Old Age. Pp. 233–251 in Jallinoja, R., Widmer, E.D. (eds.). Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sýkorová, D. 2011. Autonomie. Pp. 34–38 in Kalvach, Z. et al. (eds.). Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada.

Sýkorová, D. 2011. Senioři jako osoby ohrožené domácím násilím. Pp.131–134 in Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.

Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D., Krausová, A. 2011. Social Work in Czech Republic. Pp. 19–30 in Erath, P., Littlechild, B. (eds.). Social Work Across Europe – Accounts from 16 Countries.Ostrava, Boskovice: University of Ostrava – ERIS, Albert Publisher.

Sýkorová, D. 2005. Стратегия адаптации к особенностям старения и пожилого возраста/ The Strategies of Adaptation to Aging and Old Age. Pp. 123–138 in Старшее поколение - теория и практика социалъной работы. Улъяновск: Улъяновский государственный универ-ситет.

Sýkorová, D. 2004. Senior v krizi.  Pp. 65–72 in Špatenková, N. a kol. Krize. Psychologický a sociologický fenomén.  Praha: Grada Publishing.

Sýkorová, D. 2004. Senioři jako oběti rodinného násilí. Pp. 130–134 in Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi.  Praha: Grada Publishing.

 

Stati v časopisech s impakt faktorem

Sýkorová, Dana. 2019. „Sourozenectví v pozdním věku: Příspěvek k teoretické diskusi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (1): 87-110, https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.449

Sýkorová, D. 2016. Sociální role chudého stáří. Sociologický časopis 52, 1: 27–52. DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.1.241

Galčanová, L., Sýkorová, D. 2015. Socio-Spatial Aspects of Ageing in an Urban Context: An Example From Three Czech Republic Cities. Ageing & Society 35, 06: 1200-1220, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0144686X14000154.

Sýkorová, D. 2012. Staří lidé ve městě. Na okraj velkého tématu. Sociologicky časopis 48, 1: 107–129.

Sýkorová, D. 2009. Věková identita. Sociológia 41, 2: 149–167.

Sýkorová, D. 2008. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis 44, 2: 401−421.

Sýkorová, D. 2008. Bezdětnost ve stáří. (K sociální integraci bezdětných seniorů). Sociologický časopis 44, 1: 113−138.

Sýkorová, D. 2006. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis 42, 4: 683–699.

Sýkorová, D. 2006. Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce. Sociológia 38, 2: 151–164.

Sýkorová, D. 2002. Family System of Help and Aid Against the Background of Social Transformation. European Journal of Social Work 5, 2: 123–138.

Sýkorová, D. 1999. Rodina a obec ve střední Evropě. Sociologický časopis 35, 2: 207–218.

Sýkorová, D. 1996. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Sociologický časopis 32, 1: 51–66.

 

Stati v recenzovaných časopisech

Sýkorová, D. 2013. Space and Things in the Context of Old Age. ERIS Web Journal 4, 1: 12–30.

Sýkorová, D. 2010. Prostor (Město) a stáří – znovuobjevované souvislosti. Sociální studia 7, 3: 117–123.

Sýkorová, D. 2009. Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině. Sociální studia 6, 4: 43–54.

Sýkorová, D. 2007. Senioři a významy generace. Sociální studia 1−2: 131−154.

Sýkorová, D. 2004. K sociálním sítím seniorů: Senioři v rodině. Sociální práce/Sociálna práca 2: 73–84.

Sýkorová, D., Příhodová, A. 2004. Pomoc seniorům − její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca 2: 85–94.

Sýkorová, D. 2004. Zájem seniorů o politiku − politika v edukaci seniorů. Vzdelávanie dospelých 9, 3: 49–58.

Sýkorová, D. 2004. Seniori o politike. Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodne vztahy VII, 4: 7–43.

 

Stati v recenzovaných sbornících

Sýkorová, D. 2011.Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. Pp. 39–50 in Piscová, M. (ed.). Desatročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA,vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Sýkorová, D. 2009. Sociologie rodiny. Pp. 165–175 in Kol. autorů. Sociologie a andragogika, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Sýkorová, D. 2009. Metody a techniky sociologického výzkumu. Pp. 82–89 in Kol. autorů. Sociologie a andragogika, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Sýkorová, D. 2007. Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění. Pp. 101–113 in Ryšavý, D. (ed.). Sociologica-Andragogica 2007Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Olomouc: Univerzita Palackého.

Sýkorová, D.2005. Peníze a kvalita života ve stáří. Pp. 351−359 in Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (eds.). Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov:Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Sýkorová, D. 2005. Osobní autonomie seniorů v kontextu rodinných vztahů. Pp. 45–62 in Sýkorová, D., Šimek, D., Dvořáková, M. (eds.). Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 2004. Managing One’s Old Age. How Seniors See Themselves in Terms of Personal Autonomy. Pp. 43–68 in Sýkorová, D., Chytil, O., Littlechild, B. (eds.). Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. Eichstätt: ISIS.

Špatenková, N., Sýkorová, D. 2004. Seniors and Their State of Health. Pp. 117–127 in Sýkorová, D., Chytil, O., Littlechild, B. (eds.). Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. Eichstätt: ISIS.

Sýkorová, D. 2003. Sociologie rodiny ve studijních programech andragogiky. Pp. 191–202 in Šimek, D. (ed.). Kurikulum Andragogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 

Havlena, J., Sýkorová, D. 2002. Otec a jeho role v rodině pohledem vysokoškolských studentů. Pp. 95–109 in Znebejánek, F. (ed.). Sociologica 2001. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 2002. Poznámky k české sociologii dětství. Pp. 17–29 in Dopita M. (ed.). Konstrukce politična ze strany dětí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia III. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 1995. Prázdné hnízdo − šance nebo břemeno. Pp. 57–63 in Sociologica − 1994.  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 1992. Poznámky k problematice sociálních kontaktů a mezilidských vztahů tělesně postižených. 69–73 in Varia Sociologica et Andragogica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica. Sociologica – Andragogica 1.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 1988. Aktuální problémy zaměstnaných žen. Pp. 73–92 in Kol. Sociologie pomáhá společenské praxi II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Paedagogica − Psychologica − Sociologica. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.   

Stati v recenzovaných sbornících z vědeckých konferencí

Sýkorová, D. 2009. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. Pp. 162–171 in Kadlec, T., Nováková, Z. (eds.). Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Sýkorová, D. 2007. Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů? Pp. 185−201 in Mareš, P., Hofírek, O. (eds.). Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. Brno: Mezinárodní politologický ústav a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity.

Sýkorová, D. 2006. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. Pp. 138−143 in Kapounová, J. (ed.). Přínos univerzit k transformaci regionů. Sborník z konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Sýkorová, D. 2004. Autonomie očima seniorů. Pp. 93–122 in Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.). Autonomie ve stáří - strategie jejího zachování. Sborník z mezinárodní konference. Boskovice: Nakladatelství František Šalé – ALBERT.

Špatenková, N., Sýkorová, D. 2004. Senioři a zdraví. Pp. 174–189 in Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.).  Autonomie ve stáří - strategie jejího zachování. Sborník z mezinárodní konference. Boskovice: Nakladatelství František Šalé – ALBERT.

Sýkorová, D. 2003. Senioři o autonomii, potřebě pomoci a institucích. Pp. 55–60 in Ivanová, K., Králová, J. (eds.). Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci. Sborník z konference.  Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 2002. Staří lidé v rodině. Pp. 208–217 in Hodovský, I., Dopita, M. (eds). Etika a sociální deviace. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o.

Sýkorová, D. 1998. Současnost a budoucnost (?) evropské rodiny. Pp. 134–143 in Ganthaler, H., Hodovský, I., Zima, P. (eds.). Morální konflikty v dnešní Evropě. Multikulturalita, tolerance, agresivita, odpovědnost. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

 

Ostatní stati ve sbornících z vědeckých konferencí

Sýkorová, D. 2004. Být člověkem určitého věku. Pp. 7–20 in Sborník konference Generace 50 plus v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita/Ledax s.r.o. (Bez ISBN)

Sýkorová, D., Loučková, I. 2002. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie. Pp. 69–79 in Kol. autorů. Sborník kongresu. VI. Gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí. Ostrava: Dům techniky Ostrava s. r.o. (Nerecenzované)

Loučková, I. Sýkorová, D. 2002. Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k me-todologii sociálně gerontologického výzkumu. Pp. 80–87 in Kol. autorů. Sborník kongresu. VI. Gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí. Ostrava: Dům techniky Ostrava s. r.o. (Nerecenzované)

Sýkorová D. 2000. Intergenerational Solidarity: What Does It Mean in a Society in Transformation? Pp. 82–94 in Future Perspectives: Intergenerational Changes and Life Cycle Processes. Periodic Progress Report No. 5. (TSER Programme of the European Commision, area III: Research into Social Integration and Social Exclusion in Europe. SOE1-CT98-1110). Madrid – Frankfurt am Main. (Recenzované)

Sýkorová, D. 1995. K hodnotám a hodnotovým orientacím středoškolské mládeže. Pp. 149–158 in Hodovský, I., Zima, P. (eds.). Svobodná společnost svobodná morálka. Pluralismus hodnot a etická odpovědnost. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. (Bez ISBN)

 

Výzkumné studie a výzkumné zprávy (domácí a zahraniční)

   Autorka či spoluautorka 38 publikací.

 

Vystoupení na konferencích, seminářích

V zahraničí:

Sýkorová, D. Ageing alongside siblings. ESA RN1 4th Midterm conference Ageing in Europe: Ageing, Citizenship and the Dynamics of Power. Faculty of Social Studies MU, Brno, 5-7th September, 2018.

Sýkorová, D. Siblings known and unknown. ESA RN13 Interim meeting Families known and unknown. Kuopio, University of Eastern Finland, 11-13th June, 2018.

Sýkorová, D. Siblinghood in the Old Age. 13th Conference of the ESA (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. Athens, August 29th-September 1st, 2017. Research Network Ageing in Europe.

Sýkorová, D. Old Age in Poverty. 12th European Sociological Association Conference Differences,Inequalities and Sociological Imagination. Prague, August 25th -28th, 2015. Research Network Ageing in Europe.

Sýkorová, D. Poverty in Old Age. 11th European Sociological Association Conference Crisis, Critique and Change, University of Turin, Turin, August 28th−31st, 2013. Research Network Ageing in Europe.

Sýkorová, D. Poverty in the Old Age. European Research Institute for Social Work Conference  Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices, University of Eastern Finland, Kuopio, October 10th–12th, 2012.

Sýkorová, D. Sociospatial Aspects of Ageing and Old Age. 10th  European Sociological Association Conference Social Relations in Turbulent Times, Université de Genéve, Geneva, September 7th–10th, 2011. Research Network Ageing in Europe.

Sýkorová, D. Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. (Vyžádaná přednáška). Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. SoÚ SAV, Bratislava 21.–22. října 2010.

Sýkorová, D., Making Family in the Late Middle and Old Age. European Sociological Association, Research Network Sociology of Family and Intimate Lives, Interim Meeting Family in the Making – Theorizing Family in the Contemporary European Context, University of Helsinki, Helsinki, August 27–29, 2008.

Sýkorová, D. Výzkum v sociální práci a pro sociální práci (Konkrétní příklad aplikace metod sociálně vědního výzkumu. (2. ročník mezinárodní konference Výskum v sociálnej práci), Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce, Trnava, 23. – 24. 10. 2008.

Sýkorová, D. Strategies of Coping With Ageing and Old Age. 8th  European Sociological Association Conference Conflict, Citizenship and Civil Society, Research Network Ageing in Europe. Glasgow, September 3rd–6th, 2007.

Sýkorová, D. Seniors in the Czech Republic. Myth and Their Deconstruction. 7th  European Sociological Association Conference Rethinking Inequalities, Research Network Ageing in Europe. Toruń, September 9−12, 2005.

Sýkorová, D. Peníze a kvalita života ve stáří. Vedecká konferencia s medzinárodnou  účasťou Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 24.−25. novembra 2004.

Sýkorová, D. Seniors in Society. Strategies to Retain Individual Autonomy. VthEuropean Congress of Gerontology. Barcelona, IAG European Region, July 2−5, 2003.

Sýkorová, D. Intergenerational Solidarity: What Does It Mean in a Society in Transformation. Vyžádaná přednáška (International workshop Inter-Generational Changes and Life Cycle Processes,Thematic Network Working and Mothering: Social Practices and Social Policies, TSER Programme of the European Commision, area III: Research into Social Integration and Social Exclusion in Europe. Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Departmento de Ciencias Políticas y Sociologia, September 14–16, 2000. 

Sýkorová, D. Teleworking in the Czech Republic. Research Activities. International workshop Family and Telework. Manchester, Manchester Metropolitan University, School of Psychological Science, March 26th–28th, 1999.

Sýkorová, D. Telework and Its Family Context in Czech Republic. International workshop Telework, Home and Family in the New Europe. Lund, Lund University, Department of Architecture and Built Environment. April16th–19th, 1998.

Sýkorová, D. Problems of Family and Family Research in Czech Republic. International scientific conference devoted to the preparation of comparative projects Recounciling Work and Family Life; Telework - Digital Technology. Bratislava, Bratislava International Center for Family Studies, April 4th–5th, 1997.

Sýkorová, D. Rodina a obec ve střední Evropě. Závěry z národní studie. Medzinárodný seminár. Bratislava, Medzinárodne centrum pre štúdium rodiny, 28. novembra 1997.

 V ČR:

Sýkorová, D. Stáří bez domova: Domov ztracený, hledaný, nenalezitelný. Panel A9 (Sociologie domova). Konference České sociologické společnosti ČSS 2017. Praha, FF UK, 1.– 3. února 2017. 

Sýkorová, D. Rodinné generace: setkávání a/nebo míjení? XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky. (Senát PČR, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Národní centrum pro rodinu, Institut für Ehe und Familie, Wien). Praha, 2. května 2016. (Vyžádaná přednáška)

Sýkorová, D. Autonomie a aktivita, alfa a omega zvládání stáří? (Vyžádaná přednáška v rámci odborného programu.) XVI Gerontologické dny Ostrava, Ostrava, 17. – 19. října 2012.

Sýkorová, D. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. (Vyžádaná přednáška.) Mezinárodní konference Akční pole sociální práce – Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc, Pedagogická fakulta FF UP v Olomouci, 19. března 2009.

Sýkorová, D. Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině. (Vyžádaná přednáška.) Mezinárodní konference Reprodukce nebo intimita? K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny. Brno, FSS MU v Brně a MČSS, 26.–27. září 2008.

Sýkorová, D. Bezdětnost ve stáří. Co ztrácejí a co získávají bezdětní senioři. Konference Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno, FSS MU v Brně, 9. – 10. listopadu 2006.

Sýkorová, D. Autonomie očima seniorů. Mezinárodní konference Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování, Ostrava, Zdravotně sociální fakulta OU v Ostravě, 16.–17. září 2004.

Sýkorová, D. Být člověkem určitého věku. Konference Generace 50 plus v České republice,Třeboň, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, 21. října 2004. 

Sýkorová, D. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie. VI. Gerontologické dny Ostrava. Kongres s mezinárodní účastí. Ostrava, 16.−18. října 2002.

Sýkorová, D. Staří lidé v rodině. 5. mezinárodní etická konference Sociální deviace a eti-ka. Olomouc, Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, 2.–3. prosince 1999.

Sýkorová, D. Současnost a budoucnost (?) evropské rodiny. Mezinárodní konference Morální konflikty v dnešní Evropě. Olomouc, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 4.–6. září 1996.

Sýkorová, D. K hodnotám a hodnotovým orientacím středoškolské mládeže. Mezinárodní konference Svobodná společnost - svobodná morálka. Olomouc, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 26.–28. září 1995.

 

Odborné přednášky v zahraničí (program Sokrates/Erasmus)

Uniwersytet Łódźki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, 30. listopadu – 4. prosince 2015. Přednášky 1/ Aging Europe. The Challenges and Risks of Growth of the Senior Population, 2/ (Geronto)Sociological Discourse of Autonomy in Old Age and Active Aging. Formation of New Social Inequalities, 3/ Old Age/Ageing and Poverty: The problems? For whom? In what sense?

Christ Church University, Canterbury, Velká Británie, 17.–22. listopadu 2008 (Přednášky: 1/ Ageing in Europe, 2/ Seniors in the Czech Republic.)

University of Kuopio, Faculty of Social Science, Dept. of Social Work and Social Pedagogy, Finsko, 18.–23. září 2007 (Přednášky: 1/The Demographic Trends in Post-Revolution Czech Republic, 2/ Seniors in the Czech Republic. Myths and Their Deconstruction, 3/ Social Problems, Social Work, Social Work Education in the CR, 4/ Social Work with Old People in CR (from sociological point of view).

Facoltá di Sociologia, Universitá degli studi di Trento, Trento, Itálie, 26. února – 1. března 2003. (Přednáška: La condizione degli anziani e l´Intervento del servizi socio-sanitari nella Repubblica Ceca /předneseno v angličtině/).

Akademie für Sozialarbeit Vorarlberg, Bregenz, Rakousko, 13.–18. května 2001. (Přednášky: 1/ Contemporary Czech Family. Transformation of the Czech Society in the 90´s and Its Family Consequences, 2/ Czech Women and Their Position in the Family and Society).

Fachhochschule, Fachbereich Sozialwesen, Koblenz, SRN, 26. června –1. července 2000. (Přednášky: 1/ Contemporary Czech Family. Transformation of the Czech Society in the 90´s and Its Family Consequences, 2/ Czech Women and Their Position in the Family and Society).

 

Recenze knižních publikací

Publikované recenze

Sýkorová, D. 2016. Rodinná péče o nesoběstačné seniory. Zkušenost pečujících versus mediální a politický diskurz o péči (Recenze na Dudová, R. Postarat se ve stáří). Gender, rovné příležitosti a výzkum 17, 1: 105-108.

Lewis, S., Brannen, Nilsen, A. (eds.). 2009.  Work, Families and Organisations in Transtition. European Perspectives. Bristol: The Policy Press. (Sýkorová, D., in International Journal of Sociology of the Family, 2010.)

Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). 2008. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: PřF UK, VÚPSV.  (Sýkorová, D., in Fórum sociální politiky 4 (2010), 1: 29–30.)  

Hraba, J.,  Pechačová, Z., Lorenz, O. F. Deset rodin po 10 letech. 1989–1999. Praha: Academia,. (Sýkorová, D., in Sociologický časopis 36 (2000),  3: 365–367.)

Možný, I. 2002. Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál. (Sýkorová, D., in Sociální práce/Sociálna práca. Odborná revue pro sociální práci(2003), 1: 138–141.)

Maříková, H. (ed.). 2000. Proměny současné české rodiny. Rodina − Gender − Stratifikace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). (Sýkorová, D., in Sociologický časopis 38 (2002), 5: 641–644.)

 

Posudky na knihy a články v rámci recenzního řízení

Posudky pro Sociologické nakladatelství (SLON), VÚPSV Praha, Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, aj., Sociologický časopis, Sociální studia, Gender, rovné příležitosti, výzkum, Fórum sociální politiky.

 

Redakční a sestavovatelské práce

Sýkorová, D., Klimentová, E. (Eds.). 2016. Social Work and Poverty. Ostrava: Ostrava University/ERIS European Research Institute for Social Work.

Sýkorová, D., Nytra, G., Tichá, I. 2014. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Sýkorová, D., Šimek, D., Dvořáková. M. (eds.).  Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005.

Sýkorová, D., Chytil, O. (eds.). Autonomie ve stáří - strategie jejího zachování. Sborník z mezinárodní konference. Boskovice: Nakladatelství František Šalé – ALBERT, 2004. Sýkorová, D. (ed.). Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie (Výzkumná zpráva za 1. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 403/02/1182). Boskovice: Nakladatelství František Šalé – ALBERT, 2003. 

Sýkorová, D., Chytil, O., Littlechild, B. (eds.). Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. Eichstätt: ISIS, 2004.

 

Učební texty

Sýkorová, D. 1991. Úvod do demografie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Sýkorová, D. 2005. Senioři v rodině. Intergenerační vztahy, pomoc a podpora. In Kol. autorů. Mezigenerační vztahy a stárnutí v ŠVP. Metodická příručka pro učitele k výuce o stáří. (Grant MŠMT ČR, č. 27056 /2005–22)

Poradkyně při tvorbě učebních textů:

Hrachovcová, M. (ed.). 2005. Občanská výchova pro 8. ročník základních škol. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o.

Hrachovcová, M., Bezchlebová, M. (eds.). 1999. Občanská výchova pro 8. ročník základních škol. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o.

Hrachovcová, M., Bezchlebová, M. (eds.). 1999. Metodická příručka. Občanská výchova pro 8. ročník základních škol. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o.

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: