Členové

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

KLIMENTOVÁ Eva, PhDr. Ph.D. odborný asistent
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Odborná asistentka pro obor Andragogika

Garantka studijního programu Sociální práce (kombinované bakalářské studium)

telefon
585 633 410
e-mail
adresa
Místnost: 4.23A,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Zkouškové období a letní prázdniny: po předchozí emailové domluvě. 

 

Tř. Svobody 8, místnost 3.02

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Teorie a metody sociální práce se zaměřením na individuální práci případovou

Sociální práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením

Problematika vzdělávání stávajících sociálních pracovníků

 

Publikace

 

 

 

 

 

 Publikační činnost

 • Klimentová, Eva. (2019) Syndrom CAN. In. Sešit sociální práce. Sociální práce a krizová intervence. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 5/2019, s. 47–55. ISBN 978-80-7421-158-4. Dostupné: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35458/Sesit_socialni_prace_c.5.pdf.
 • Klimentová, Eva; Malátek, Vojtěch; Feberová, Bára. (2018) Konzultace na obcích Olomouckého kraje. In. Dobrá praxe sociální práce na obci. Olomouc: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2018, s. 9–24. ISBN 978-80-87623-13-8. Dostupné: http://www.caritas-vos.cz/vzdelavani/uploads/images/video/dobra_praxe_socialni_prace.pdf. (autorský podíl 80 %)
 • Klimentová, Eva; Dočekal, Vít; Hynková, Kristýna. (2017) Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work, 20:6, 846-857, DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527(autorský podíl 50 %)
 • SÝKOROVÁ, Dana; KLIMENTOVÁ, Eva. (2016) Poverty in Old Age in the Czech Republic from the Perspective of Helping Professions. In. SÝKOROVÁ, Dana; KLIMENTOVÁ, Eva. (Eds.) Poverty and Social Work. Ostrava: University of Ostrava, ERIS European Research Institute for Social Work. s. 163–194. ISBN 978-80-7464-891-5. (autorský podíl 50 %)
 • Klimentová, Eva. (2016) Fenomén domácího násilí. In. Topinka, Daniel. (ed.) Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor s. r. o. s. 11-17.
 • Klimentová, Eva. (2016) Anna. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. 117 s. ISBN 978-80-244-5004-9 (dostupné na http://anna.upol.cz/kniha/, Google Books a Google Play)
 • Klimentová, Eva. (2014) Sociálně politická opatření ve vztahu k lidem ohroženým sociálním vyloučením jako nástroje jejich edukace.In. Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška).  Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3. November 2014, Prešov. Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. s. 158–164. ISBN 978-80-555-0894-8.
 • Klimentová, Eva; Thelenová, Kateřina. (2014) Welfare state and social work in Czech republic after the fall of Communism. ERIS Web Journal, 1804-0454, 2014, pp. 40–53. Dostupné z: http://periodika.osu.cz/eris/dok/2014-01/4-klimentova-welfare-state-social-work.pdf.
 • Klimentová, Eva. (2014) Social Workers´ Identity in the Social Policy tow. In. Slaná, Miriam et al. (eds.) Social Work Identity in Europe. An Academic and Professional Debate. Book of Scietific Articles. Trnava: Trnavská univerzita, s. 34–40, ISSN 978-80-8082-776-2.
 • Klimentová, Eva. (2012) Standardy kvality sociálních služeb ve vztahu ke klientům staršího věku se změněnou orientací v realitě. In. Štěpánková, Hana. Stárnutí 2012 Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum. s. 63–68. ISBN 978-80-87142-20-2.
 • Klimentová, Eva. (2012) Kurikulum oboru sociální práce. In. Balogová, Beáta; Klimentová, Eva (eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26. – 27. apríla 2012 v Prešove. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. s. 196–202. ISBN 978-80-555-0000-0.
 • Klimentová, Eva. (2012) Matky v psychologicko výchovné sociální terapii Marie Krakešové. In Hardy, Mária – Briššáková, Janka – Pavelová, Ľuba – Tomka, Milan (eds.). Metódy sociálnej práce s rodinou, Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. s. 268–276. ISBN 978-80-8132-050-7.
 • Klimentová, Eva. (2009) Marie Krakešová and her psychological educational social therapy. In. European Journal of Social Work, 1468-2664, First published on 22 July 2009. ISSN: 1468-2664 (electronic) 1369-1457 (paper)
 • Klimentová, Eva; Němcová, Ludmila. (2007) Podoba sociální práce po reformě veřejné správy. In. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe. Pardubice, 23.10.2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, s. 36–40. ISBN 978-80-7395-025-5.
 • Klimentová, Eva. (2006) Syndrom CAN – týrané, zanedbávané a zneužívané dítě. In. Sýkorová, Kateřina; Klimentová, Eva; Kliment, Pavel; Fafejta, Martin; Skopalová, Jitka.  Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. 1. vyd. Olomouc: Hanex. ISBN 80-85783-66-5.
 • Klimentová, Eva. (2004) Validační terapie jako cesta naplnění standardů kvality sociálních služeb pro klienty staršího věku s poruchami orientace. In. Sýkorová, Dana, Chytil, Oldřich (eds.) Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 244–253. ISBN 80-7326-026-3.
 • Klimentová, Eva. (2003) Sociální kliniky. In. Šimek, Dušan. (ed.) Kurikulum andragogiky. Sborník. 1. vyd. Olomouc: FF UP, s. 233–236. ISBN 80-244-0638-1.
 • Kliment, Pavel, Klimentová, Eva. (2002) Nositel deviantního chování v poradenském procesu. Problematika sociálních deviací v poradenském procesu. In Hodovský, Ivan, Dopita, Miroslav (eds.). Etika a sociální deviace. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, s. 176–180. ISBN 80-7182-049-0.
 • Klimentová, Eva. (1999) K dalšímu vzdělávání sociálních pracovníků. Sociální politika, měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí, roč. 25, č. 12, s. 12–13. ISSN 0049-0961.
 • Klimentová, Eva. (1998) Sociální práce na přelomu tisíciletí. In. Šimek, Dušan. The individual and society at the turn of the century: view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 245–247. ISBN 80-7067-923-9.
 • Klimentová, Eva. (1997) Zájem sociálních pracovníků o vzdělávání. Sociální politika, měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí, roč. 23, č. 7–8, s. 13–15. ISSN 0049-0961.

 

Zvané přednášky

KLIMENTOVÁ, Eva; DOČEKAL, Vít. (2017) Slyšící děti neslyšících rodičů. Zvaný odborný příspěvek na Studentské konferenci Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci. Třetí ročník konaný dne 5. dubna 2017.
KLIMENTOVÁ, Eva. (2017) Moderní/současné trendy v oblasti metod sociální práce. Zvaná přednáška na Konferenci o vybraných faktorech sociálního vyloučení, konané ve dne 18. 3. 2017. Organizátor konference: Člověk v tísni, o. p. s.

KLIMENTOVÁ, Eva. (2014) Octavia Hill a National Trust – inspirace pro 21. století. Zvaná přednáška na konferenci Od člověka k člověku – antropologická východiska služby, konané ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2014 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v Hradci Králové.

 

Účast na konferencích

 • Klimentová, Eva. Problematika závislostí v sociální práci v romských rodinách rodu Sinti. Konference Proměny rodiny VII. „Rodina se závislým jedincem“, konaná dne 7. listopadu 2017 na Fakultě veřejných politik Slezské Univerzity v Opavě. Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva (2016) Anna. 6th European Conference for social work research – Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research, konaná ve dnech 30. března – 1. dubna 2016 na Catholic University of Portugal, Lisabon (Portugalsko). Poster.
 • Klimentová, Eva. Octavia Hill. 11. ročník konference Aeduca Rozmanitost ve vzdělávání, konané ve dnech 8. – 9. října 2015 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Orální prezentace. Moderování sekce Rozmanitost poskytovatelů ve vzdělávání dospělých.
 • Klimentová, Eva; Dočekal, Vít (2015) Healthy child of parents with hearing difficulties - a new social work client group? 5th European Conference for social work research - Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social work research, konaná ve dnech 22. - 24. dubna 2015 na Fakulteta za socialno delo Univerza v Ljubljani, Lublaň (Slovinsko). Orální prezentace. Výstupem článek, který je nyní v recenzním řízení v European Journal of Social Work.
 • Klimentová, Eva. (2014) Sociálně politická opatření ve vztahu k lidem ohroženým sociálním vyloučením jako nástroje jejich edukace.Mezinárodná vedecká konferenciaNová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), konaná dne 3. listopadu 2014 na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity v Prešově (Slovenská republika). Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva; Bilíková, Dana. (2014) Service for Public Good in the Czech Republic as a Tool Supporting the Inclusion of People in the Risk of Social Exclusion. Konference Evropské komise a Seventh Framework Programme Inclusive Europe Conference: Towards Inclusive Employment and Welfare Systems: Challenges for a Social Europe, konaná ve dnech 9. – 10. října 2014 v Berlíně (SRN). Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva. (2014) Social Workers´ Identity in the Social Policy tow. Konference 7th international ERIS - Conference Social Work Identity in Europe An Academic and Professional Debate, konaná ve dnech 10. – 11. října 2013 na Katedře sociální práce Fakulty zdravotnických věd a sociální práce Trnavské univerzity v Trnavě (Slovenská republika). Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva. (2012) Standardy kvality sociálních služeb ve vztahu ke klientům staršího věku se změněnou orientací v realitě. Studentská vědecká konference Stárnutí 2012, konaná ve dnech 26. – 27. října 2012 v Psychiatrickém centru Praha. Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva. (2012) Kurikulum oboru sociální práce. Medzinárodná vedecká konferencia Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci, konaná ve dnech 26. – 27. května 2012 na Prešovské univerzitě v Prešove (Slovenská republika). Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva. (2012) Matky v psychologicko výchovné sociální terapii Marie Krakešové. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Metódy sociálnej práce s rodinou, konaná dne 27. března 2012 na VŠZaSP sv. Alžbety v Žilině (Slovenská republika). Orální prezentace.
 • Klimentová, Eva; Němcová, Ludmila. (2007) Podoba sociální práce po reformě veřejné správy. Vědecká konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe, konaná dne 23.10.2007 na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v Pardubicích. Orální prezentace.

 

Studijní opory

 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2018) Osoby se zdravotním postižením v sociologickém výzkumu 1. vyd. Olomouc: VUP. 106 s. ISBN 978-80-244-5434-4 (online: PDF) ISBN 978-80-244-5436-8 (online: ePub) VUP 2018/0374 (online: PDF) VUP 2018/0379 (online: ePub)
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální práce. Teorie a metody I. 1. vyd. Olomouc: VUP. 94 s. ISBN 978-80-244-3439-1.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální práce. Teorie a metody II. 1. vyd. Olomouc: VUP. 98 s. ISBN 978-80-244-3495-7.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální práce. Teorie a metody III. 1. vyd. Olomouc: VUP. 92 s. ISBN 978-80-244-3558-9.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální politika pro sociální pracovníky I. 1. vyd. Olomouc: VUP. 91 s. ISBN 978-80-244-3493-3.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální politika pro sociální pracovníky II. 1. vyd. Olomouc: VUP. 78 s. ISBN 978-80-244-3625-8.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální politika pro sociální pracovníky III. 1. vyd. Olomouc: VUP. 109 s. ISBN 978-80-244-3456-8.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální deviace II. 1. vyd. Olomouc: VUP. 91 s. ISBN 978-80-244-3566-4.
 • KLIMENTOVÁ, Eva. (2013) Sociální politika pro personální manažery. 1. vyd. Olomouc: VUP. 95 s. ISBN 978-80-244-3522-0.
 • Klimentová, Eva. (2009) Sociální politika I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 96 s. ISBN 978-80-244-2207-7.
 • Klimentová, Eva, Kadlec, Tomáš. (2009) Sociální politika II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 89 s. ISBN 978-80-244-2208-4.
 • Klimentová, Eva. (2007) Sociální politika III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 112 s. ISBN 978-80-244-2073-8.
 • Klimentová, Eva. (2004) Sociální politika I. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 80 s. ISBN 80-244-0780-9.
 • Klimentová, Eva, Žáček, Štěpán. (2004) Sociální politika II. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 64 s. ISBN 80-244-0788-4.
 • Klimentová, Eva, Kliment Pavel. (2002) Sociální deviace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 130 s. ISBN 80-244-0516-4.
 • Klimentová, Eva. (2002) Sociální politika III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 80-244-0517-2.
 • Klimentová, Eva. (2002) Teorie a metody sociální práce III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 94 s. ISBN 80-244-0575-X.
 • Klimentová, Eva. (2001) Teorie a metody sociální práce I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 74 s. ISBN 80-244-0318-8.
 • Klimentová, Eva. (2001) Teorie a metody sociální práce II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 77 s. ISBN 80-244-0320-X.

 

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: