Členové

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

BARTOŇKOVÁ Hana, Mgr. Ph.D. odborný asistent
Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 409
e-mail
adresa
Místnost: 4.24,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro LS 2018/19 (platí během semestru). Ve zkouškovém období a během prázdnin jsou konzultace možné na základě předchozí domluvě emailem (hana.bartonkova@upol.cz)

Ve zkouškovém období a během prázdnin jsou konzultace možné na základě předchozí domluvě emailem (hana.bartonkova@remove-this.upol.cz).

 

 

Osobní informace

Vzdělání:

2004: Doktorský studijní program oboru „andragogika“ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, profilace „vzdělávání dospělých“, specializace „metodologie andragogiky“

 1997: Magisterské studium oborů sociologie a andragogika (profilace personální management) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého

2003: Střední ekonomická škola v Olomouci

Kurzy:
Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých: 2008 (pořadatel: AIVD, CC Systems Education, UP v Olomouci)
Kurz pro tutory, autory a administrátory působící v distančním vzdělávání: květen 1997 - duben 1998 (pořadatel: Národní centrum distančního vzdělávání)
Kurz o možnostech využití Internetu v distančním vzdělávání pro tutory: únor 1998 - duben 1998 (pořadatel: Národní centrum distančního vzdělávání)

 

Údaje o praxi:

2000 – doposud: odborná asistentka; (1997 – 2000: interní doktorandka), Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 • výuka v denním i kombinovaném studiu (vzdělávací strategie, úvod do andragogiky, základy andragogiky, firemní vzdělávání, vývoj andragogického myšlení, soudobé teorie vzdělávání, distanční vzdělávání, projektování vzdělávací akce, aktuální problémy vzdělávání dospělých, teorie celoživotního vzdělávání, diplomový seminář a další)
 • vedení seminářů (projektování vzdělávací akce, role autora v distančním vzdělávání, metody ve vzdělávání dospělých, firemní vzdělávání)
 • vedení a oponentury rigorózních, bakalářských a magisterských diplomových prací, školitelka v rámci doktorského studijního programu
 • oponentury grantových projektů (GAČR, vnitřní granty UP atd.)

1997 – 2004: členka Koordinační rady Střediska distančního vzdělávání a posléze Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci

září 2007 – prosinec 2011: odborná garantka kombinovaného navazujícího magisterského studia oboru Andragogika; Institut celoživotního vzdělávání FF UP:

 • koordinace studia, příprava metodických materiálů, komunikace s autory a tutory, odborné zajištění studia, informační servis pro studenty, tvorba akreditačních projektů, koordinace přijímacích a státních závěrečných zkoušek atd.

leden 2001 – srpen 2007: Středisko distančního vzdělávání a posléze Institut celoživotního vzdělávání FF UP

 • odborná garantka kombinovaného bakalářského studia oboru Andragogika v profilaci na personální management
 • koordinace studia, příprava metodických materiálů, komunikace s autory a tutory, odborné zajištění studia, informační servis pro studenty, tvorba akreditačních projektů, koordinace přijímacích a státních závěrečných zkoušek atd.

 srpen 2006 – září 2011: garant, řešitel projektu “Pampaedie – škola zájmového vzdělávání dospělých” (významný projekt Olomouckého kraje v roce 2006,  2007, 2008, 2009); FF UP

 • analýza potřeb metodikou Focus Groups
 • příprava, tvorba a realizace pilotní podoby kurikula zaměřeného do oblasti zájmového vzdělávání dospělých
 • projektování kurzů
 • evaluace kurikula
 • příprava, tvorba a realizace následného cyklu kurzů Pampaedie – školy zájmového vzdělávání

 2010: Spoluřešitel Rozvojového projektu MŠMT „Podpora PR univerzity realizací projektu Pampaedie – škola zájmového vzdělávání“

 2010: Spoluřešitel projektu v rámci SGS UP „Metodika identifikace vzdělávacích potřeb v zájmovém vzdělávání dospělých“

 2006 - 2009: CC Systems Education, a.s., Brno, AIVD (asociace institucí vzdělávání dospělých), Praha; externí spolupráce – certifikovaný manažer vzdělávání dospělých

 • expert, autor studijního textu a tutor v kurzu „Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých“
 • spolupráce na projektu grantového schématu 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání – „Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání“: expert modulu a autor distančního textu pro moduly „Projektování vzdělávacích aktivit“ a „Analýza vzdělávacích potřeb“

 

leden 1996 - prosinec 1996: Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání, Praha, asistentka

 • příprava a realizace konferencí, evidence členů, administrativa s tím spojená

září 1993 - prosinec 1995: Středisko distančního vzdělávání FF UP; asistentka, sekretářka

 • podíl na přípravě, realizaci a evaluaci vzdělávacích akcí diplomového i nediplomového charakteru, příprava a realizace konferencí, podíl na přípravě sborníků atd.

 leden 1995 - květen 1995: ANAG (andragogická vzdělávací a poradenská agentura), Olomouc; asistentka

 • -příprava vzdělávacích materiálů

 leden 1997 – 2007: CODV, SDV, ICV, Univerzita Palackého v Olomouci; externí spolupráce

 • příprava a realizace vzdělávání pro vzdělavatele dospělých (semináře pro autory a tutory na UP v Olomouci, na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně,  na VOŚ v Jihlavě atd.)

duben 2001 – leden 2004: „inSTEP – Institute for Technology and Enterprise in Society”, Olomouc; externí spolupráce

 • Projekt TELM v rámci programu Leonardo s názvem „Training for the European Labour Market“ (výzkum vzdělávacích strategií účastníků kurzu, příprava studijních materiálů pro prezenční fázi, vč. přípravy případových studií, podíl na prezenční výuce – vedení strukturovaného brainstormingu, technika „mřížka myšlenek“, „kauzální řetězec“, řešení případových studií, příprava a realizace formativní i sumativní evaluace, monitoring, tutor v kombinované formě kurzu – vyhodnocování úkolů, příprava distančních studijních materiálů, podíl na přípravě distančního prostředí kurzu realizovaného prostřednictvím ICT, tvorba průvodce pro lektory a tutory působící v kurzu a průvodce pro účastníky kurzu atd.)
 • Projekt CALAM v rámci programu Socrates s názvem „Citizens as Learners and Mentors“ (člen týmu spolupracujícího s „University of Salford“ (VB), s „University of Linkoping“ (Švédsko) a s „Vytautas Magnus University“ (Litva) na přípravě mentorů pro ty, kteří jsou v první fázi navracení se ke vzdělávání - vzdělávání dospělých, distanční studium, vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace, poradenství při úřadech práce; výběr mentees, práce s mentory a s mentees, evaluace mentoringu atd.)

 

září 2006 – červen 2007: Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci, TARA, o.p.s.

 • Spolupráce na projektu Training University Academic Staff to Become Trainers in Outreach Acticities – Socrates Programme (Grundtvig 1)
  • expert modulu analýza potřeb
  • lektor modulu analýza potřeb v kontextu outreach aktivit univerzity

 

 

 

Doplňující údaje:

září 1999: studijní pobyt v SRN na FernUniversität v Hagenu, působnost v Centrálním institutu pro výzkum distančního vzdělávání při FernUniversität v Hagenu; odborné konzultace s prof. B. Holmbergem, rektorem FernFachhochschule v Darmstadtu

duben 2002: pracovní a studijní pobyt na University of Salford ve Velké Británii (v rámci projektu CALAM – viz níže)

 

prosinec 2011 - prosinec 2014: Mateřská a následně rodičovská dovolená

leden 2016 - březen 2019: Mateřská a následně rodičovská dovolená

 

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

andragogika, firemní vzdělávání, teorie a strategie vzdělávání, projektování vzdělávacích aktivit, analýza vzdělávacích potřeb, technologie vzdělávání dospělých, andragogická didaktika

Publikace

BARTOŇKOVÁ, H. Vzdělávací strategie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 135 s. ISBN 978-80-244-3569-5.

BARTOŇKOVÁ, H. Projektování vzdělávací akce pro andragogy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 101 s. ISBN 978-80-244-3547-3.

BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání pro andragogy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 89 s. ISBN 978-80-244-3546-6.

BARTOŇKOVÁ, H. Analýza vzdělávacích potřeb. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 94 s. ISBN 978-80-244-3568-8.

BARTOŇKOVÁ, H. Teorie celoživotního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 107 s. ISBN 978-80-244-3567-1.

BARTOŇKOVÁ, H. Mobilizace lidského kapitálu v kontextu firemního vzdělávání. In Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Prešov : Prešovská univerzita, 2007, s. 34 - 38. ISBN 978-80-8068-634-5.

BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. 158 s. s. ISBN 978-80-244-1859-9.

BARTOŇKOVÁ, H., ŘEHÁK, M. Zájmové vzdělávání - šance pro vstřícné uchopení společenským změn. Andragogika, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 16-17. ISSN 1211-6378.

BARTOŇKOVÁ, H., ŘEHÁK, M. Zájmové vzdělávání - pohled k jižním sousedům. Andragogika, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 18-18. ISSN 1211-6378.

BARTOŇKOVÁ, H. Andragogika v otázkách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 57-66. ISSN 0231-8431.

BARTOŇKOVÁ, H. Obecná andragogika. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 254 - 270. ISBN 978-80-244-2319-7

BARTOŇKOVÁ, H. Vzdělávací strategie. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 346 - 360. ISBN 978-80-244-2319-7

BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. In Sociologie a andragogika. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 361 - 371. ISBN 978?80?244?2319?7

BARTOŇKOVÁ, H. Vzdělávací strategie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. 144 s. ISBN 978-80-244-2322-7.

BARTOŇKOVÁ, H. Systematizace druhů a forem andragogického působení: metodologický exkurz.. In Systemizácia druhov a foriem andragogického posobenia. Bratislava : BB Print, 2009, s. 115 - 120. ISBN 978-80-969158-6-6.

 BARTOŇKOVÁ, H., ŠIMEK, D. Andragogika. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 65 s. ISBN 80-244-0394-3.

BARTOŇKOVÁ, H., EGER, L. Studijní texty v distančním vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 64 s. ISBN 80-244-0755-8.

BARTOŇKOVÁ, H. Andragogika jako věda o vyrovnávání se sociálními institucemi. Vzdelavanie dospelych. Casopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých., 2005, roč. X., č. 3/2005, s. 30 - 35. ISSN 1335-2350.

BARTOŇKOVÁ, H. Mýty ve vzdělávání dospělých. In TOKÁROVÁ, A. KREDÁTUS, J. FRK, V. Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce.. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, s. 767-774. ISBN 80-8068-425-1.

BARTOŇKOVÁ, H. Foucaultovo andragogické kyvadlo. Praha : MJF Praha, UK Praha, 2004. 302 s. ISBN 80-86284-46-1.

BARTOŇKOVÁ, H. Andragogika jako věda induktivní, interdisciplinární a transdisciplinární. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s. 77-95. ISBN 80-244-1377-9.

BARTOŇKOVÁ, H. Projektování vzdělávací akce. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 112 s. ISBN 80-244-1442-2.

BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. Praha : Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-2914-5.

BARTOŇKOVÁ, H. Zájmové vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí. In Pirohová, I. Lukáč, E. Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 120-128. ISBN 978-80-555-0152-9.

BARTOŇKOVÁ, H. Kompetenční přístup k analýze vzdělávacích potřeb. In Prusáková, V. Analýza vzdelávacích potrieb dospelých. Teoretické východiská.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 87-109. ISBN 978-80-557-0086-1.

 
9.soc konfreligionisticka konference8. sociologická konferencetemata sociologie nabozenstvipodzimní sociologická konferenceField Research in AnthropologySystematizované odborné praxeLaboratoř sociálněvědních výzkumůZahraničí KSOCStudijní oboryStuduj na UPŽurnál onlineFB KSAStuduj andragogikuStuduj antropologiiStuduj sociologiiStuduj religionistiku
Aktualizováno: 3. 6. 19, vytvořeno: 23. 6. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: